Spółka z o.o.

Jak założyć firmę » Spółka z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - zgodnie z kodeksem spółek handlowych (KSH), jest to spółka kapitałowa (ma zatem własną osobowość prawną), która może być utworzona co do zasady w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Informacje o tym, jak założyć spółkę z o.o. oraz przepisy dotyczące funkcjonowania tej spółki znajdziemy w KSH od art. 151 do 300 oraz w ogólnych regulacjach dotyczących spółek kapitałowych (art. 11-21 KSH).

Spółka z o.o. może mieć tylko jednego wspólnika, co nieco kłóci się z definicją wspólności, ale ustawodawca tak to przyjął.

* Spółka z o.o. może być utworzona zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne. Od tej zasady istnieje tylko jeden wyjątek: nie może być utworzona przez inną jednoosobową spółkę z o.o.

Wspólnicy sp. z o.o. są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki i nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

* Firma spółki (czyli jej nazwa) może być dowolna; powinna jednak zawierać oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (w obrocie można skrócić do „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”).

* Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zawierana w formie aktu notarialnego.
W umowie spółki musi się znaleźć:
- firma (nazwa) i siedziba spółki,
- przedmiot działalności spółki,
- wysokość kapitału zakładowego,
- informacja czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
- liczba i wartość nominalna udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
- czas trwania spółki, jeżeli wspólnicy postanowią, że jest oznaczony.

Warto poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z przepisami kodeksu, żeby wiedzieć czego inaczej nie można w umowie spółki uregulować, a co można – gdzie kodeks mówi drodzy wspólnicy jest tak …, chyba że uregulujecie to w umowie inaczej. Również notariusz może podpowiedzieć rozwiązania bardziej korzystne dla spółki niż kodeksowe. Niestety, nie wiedzieć czemu w umowach większości spółek z o.o. znajdują się sztampowe zapisy, przepisane dosłownie z KSH, bez uwzględnienia możliwości uregulowania części zapisów inaczej, np. zasad reprezentacji spółki.

* Spółka z o.o. musi mieć określony kapitał zakładowy, w wysokości co najmniej 5 000 zł. Kapitał dzieli się na udziały, o równej albo nierównej wartości nominalnej, jednak nominalna wartość jednego udziału nie może być niższa niż 50 zł.

Każdy wspólnik może mieć tylko jeden albo więcej udziałów, przy czym jeśli może mieć więcej, wówczas wszystkie udziały w kapitale zakładowym muszą być równe i są niepodzielne.

Jeżeli wspólnik na pokrycie udziałów w spółce nie wnosi środków pieniężnych tylko wkład niepieniężny (aport) – albo w całości albo w części - umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów.

Przedmiotem wkładu nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług wspólnika.

Jeżeli wspólnikowi mają być przyznane szczególne korzyści lub jeżeli na wspólników mają być nałożone inne obowiązki wobec spółki (oprócz wniesienia wkładów na pokrycie udziałów), koniecznie należy to napisać w umowie spółki.

* Z chwilą zawarcia umowy spółki powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, która jest reprezentowana przez zarząd albo pełnomocnika. Jeśli jest to jednoosobowa spółka w organizacji, jedyny wspólnik nie ma prawa reprezentowania spółki w tym okresie (może jedynie zgłosić spółkę do sądu rejestrowego). Firma (nazwa) spółki z o.o. powinna w tym okresie mieć dopisek „w organizacji”. Za zobowiązania spółki w tym okresie odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu, a wspólnicy – do wysokości niewniesionych wkładów. Spółki z o.o. w organizacji mogą we własnym imieniu nabywać prawa (również własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe), zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

* KSH mówi, że żeby powstała spółka z o.o. muszą być spełnione następujące warunki (wszystkie):
- musi być zawarta umowy spółki,
- muszą być wniesione przez wspólników wkłady na pokrycie całego kapitału zakładowego; jeśli udziały miały zostać objęte za cenę wyższą od ich wartości nominalnej, także musi być wniesiona nadwyżka (jest przekazywana na kapitał zapasowy),
- musi zostać powołany zarząd (spośród wspólników lub spoza nich),
- musi zostać ustanowiona rada nadzorcza lub komisja rewizyjna, jeżeli wymaga tego umowa spółki lub ustawa (wymaga w spółkach, w których kapitał zakładowy > 500 000 zł, a wspólników jest więcej niż 25),
- spółka musi zostać wpisana do KRS (jeśli nie zostanie wpisana w ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy spółki, umowa się rozwiązuje; w niektórych przypadkach będzie konieczne przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego).

W praktyce decyduje tu wpis do KRS, ponieważ jest on ostatnim etapem powstania spółki, a sąd nie wpisze spółki do rejestru jeśli nie będą spełnione pozostałe warunki.

* Wniosek o wpis spółki do KRS składa zarząd i podpisują go wszyscy członkowie zarządu.

Do sądu składamy wniosek rejestrowy na urzędowym formularzu KRS-W3 plus załączniki – na pewno: KRS-WE - dot. wspólników spółki, KRS-WM – w którym określamy przedmiot działalności spółki oraz KRS-WK – informujący o osobach uprawnionych do reprezentowania podmiotu. Inne wnioski, dotyczące spółki z o.o., które w określonych przypadkach mogłyby być potrzebne można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości na tej podstronie.

Do wniosku należy dołączyć:
1) umowę spółki,
2) oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione,
3) jeżeli zarząd (i ewentualnie rada nadzorcza) nie był powoływany aktem notarialnym zawierającym umowę spółki, należy dołączyć dowód jego ustanowienia, z wyszczególnieniem składu osobowego,
4) podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich,
5) poświadczone notarialnie (albo złożone wobec sądu) wzory podpisów członków zarządu,
6) wniosek rejestracyjny do urzędu skarbowego (NIP-2), wniosek o wpis do rejestru REGON (RG-1) oraz zgłoszenie płatnika składek w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych – pod rygorem zwrotu wniosku o rejestrację spółki,
7) dodatkowy egzemplarz umowy spółki i dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w którym znajduje się siedziba – zostaną przesłane do urzędu skarbowego.

Opłata za rejestrację spółki w KRS wynosi 500 zł. (na dzień pisania tego artykułu). Tabela opłat znajduje się także stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce: "Opłaty obowiązujące w postępowaniu rejestrowym".

Wnioski składa się do właściwego (ze względu na siedzibę spółki) gospodarczego sądu rejestrowego.

Oczywiście wszystkie dokumenty składane do sądu muszą być w oryginale (ewentualnie mogą być to kopie notarialnie poświadczone za zgodność z oryginałem).

* Należy pamiętać, że od wartości wniesionych do spółki wkładów należy zapłacić 0,5% podatek od czynności cywilnoprawnych, zarejestrować spółkę jako podatnika podatku VAT, zgłosić do urzędu skarbowego: fakt zarejestrowania spółki przez sąd, wybór biura rachunkowego i założenie rachunku bankowego.

O tym warto wiedzieć i pamiętać:

1. Wierzytelność wspólnika z tytułu pożyczki udzielonej spółce uważa się za jego wkład do spółki w przypadku, gdy w ciągu 2 lat od dnia zawarcia umowy pożyczki, spółka ogłosi upadłość.
2. Jeśli wspólnik ma jakieś wierzytelności wobec spółki, może je potrącić z wierzytelnością spółki z tytułu wpłaty na poczet udziałów tylko na podstawie umowy ze spółką (nie będzie tu wystarczające jego oświadczenie).
3. Rozporządzenie udziałem (jakiekolwiek: podarowanie, odsprzedanie go) dokonane przed wpisem spółki do KRS jest z mocy ustawy nieważne.
4. Członkami zarządu i rady nadzorczej mogą być tylko osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych i które nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 KSH, w okresie 5 lat przed powołaniem (i nie wcześniej niż z upływem 3 lat od dnia zakończenia odbywania kary), chyba że sąd skróci ten okres.

 

tagi: jak założyć spółkę z o.o., jak zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. z o.o.