Spółka partnerska

Jak założyć firmę » Spółka partnerska

Spółka partnerska - spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu/wolnych zawodów w spółce. Informacje o tym jak założyć spółkę partnerską oraz przepisy dotyczące funkcjonowania tej spółki znajdziemy w KSH od art. 86 do 101 oraz w ogólnych regulacjach dotyczących spółek osobowych (art. 8-101 KSH).

* Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów np. adwokaci, aptekarze, architekci, inżynierowie budownictwa, biegli rewidenci, brokerzy ubezpieczeniowi, doradcy podatkowi, maklerzy papierów wartościowych, doradcy inwestycyjni, księgowi, lekarze, lekarze dentyści, lekarze weterynarii, notariusze, pielęgniarki, położne, radcy prawni, rzecznicy patentowi, rzeczoznawcy majątkowi i tłumacze przysięgli.

* Firma (czyli nazwa) spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie „i partner” bądź „i partnerzy” albo „spółka partnerska” oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce; możliwe jest stosowanie skrótu „sp.p.”. Powyższych nazw pisanych w cudzysłowiu mogą używać wyłącznie spółki partnerskie.

* Podobnie jak w spółkach jawnych, również tu umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.
W umowie spółki powinno być zapisane:
- określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki,
- przedmiot działalności spółki,
- nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, jeśli tacy są. Co do zasady w spółce partnerskiej każdy partner odpowiada za swoje zobowiązania.
- w przypadku gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych partnerów,
- firmę (czyli nazwę) i siedzibę spółki,
- czas trwania spółki, jeżeli spółka została zawarta na czas oznaczony,
- określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość.

* Ważne jest to, że spółka nie powstaje z chwilą zawarcia umowy spółki ani nawet złożenia wniosku do rejestru, ale dopiero po jej wpisaniu. Rejestrem właściwym jest Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). Formularz rejestracji można pobrać z sądu lub z tej strony internetowej.

W przypadku spółki partnerskiej do sądu należy złożyć formularze:
- Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa,
- Partnerzy - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców + dokumenty potwierdzające uprawnienia każdego partnera do wykonywania wolnego zawodu
- Przedmiot działalności - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców,
- wzory podpisów osób reprezentujących spółkę lub prokurenta – poświadczone notarialnie, przez sędziego lub upoważnionego pracownika sądu,
- inne wnioski KRS – uzależnione od indywidualnej sytuacji
- wniosek rejestracyjny do urzędu skarbowego (NIP-2) i wniosek o wpis do rejestru REGON (RG-1), zgłoszenie płatnika składek w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych – pod rygorem zwrotu wniosku o rejestrację spółki (jeśli wszystko jest w porządku, sąd prześle te wnioski „dalej”), wyjątek: przesyłanie wniosków KRS w formie elektronicznej (wtedy należy samodzielnie złożyć wnioski rejestracyjne do urzędu skarbowego i GUS, również w formie elektronicznej).

Wnioski składa się do właściwego (ze względu na siedzibę spółki) gospodarczego sądu rejestrowego; sąd ten można ustalić na podstawie informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości - "podlinkowanej" powyżej, z zakładki "Adresy" (dokument z listą Wydziałów).

Opłata za rejestrację spółki w Rejestrze Przedsiębiorców wynosi 500 zł. (na dzień pisania tej informacji) Szczegółowa tabela opłat w postępowaniu rejestrowym znajduje się na opisanej powyżej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce: "Opłaty obowiązujące w postępowaniu rejestrowym".

* Istnieje możliwość składania wniosków w postępowaniu rejestrowym w formie elektronicznej, lecz najpierw należy wykupić bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym certyfikatem kwalifikowanym.

* Warto zwrócić jeszcze uwagę na fakt, że od wartości wniesionych do spółki wkładów należy zapłacić 0,5% podatek od czynności cywilnoprawnych (i złożyć deklarację) oraz zarejestrować spółkę jako podatnika podatku VAT.

* Spółka partnerska może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

* Podatkowo – spółka partnerska jest podatnikiem podatku VAT, otrzymuje z urzędu skarbowego własny NIP, nie jest jednak podatnikiem podatku dochodowego - dochód spółki jest „rozbijany” na wspólników w udziałach wynikających z umowy spółki i stanowi dochód wspólników (oni są podatnikami), spółka może być jednak podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych i podatków i opłat lokalnych np. od nieruchomości, itp.

 

tagi: jak założyć spółkę partnerską, jak zarejestrować spółkę partnerską, spółka partnerska