Spółka komandytowa

Jak założyć firmę » Spółka komandytowa

Spółka komandytowa – zgodnie z kodeksem spółek handlowych (KSH), jest to spółka osobowa (nie ma zatem własnej osobowości prawnej tak jak sp. z o.o. czy S.A.), mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Informacje o tym jak założyć spółkę komandytową oraz przepisy dotyczące funkcjonowania tej spółki znajdziemy w KSH od art. 102 do 124 oraz w ogólnych regulacjach dotyczących spółek osobowych (art. 8-101 KSH). Spółkę komandytową można założyć także przez internet w tzw. trybie S24, o czym poniżej.

* Firma spółki komandytowej (czyli jej nazwa) powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa” lub w skrócie „sp.k.”.

Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowa”. Stąd na rynku spotyka się często bardzo długie nazwy firm komandytowych brzmiące na przykład: „IksYgrekZet Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZetYgrekIks spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa” – w takim przypadku ten ostatni człon nazwy wskazuje, że mamy do czynienia ze spółką komandytową, której wspólnikami (komplementariuszami) są dwie spółki z o.o.

Z kolei nazwisko/nazwa komandytariusza nie powinna się znaleźć w nazwie firmy. Gdyby jednak się pojawiła, będzie on odpowiadał wobec osób trzecich tak jak komplementariusz (bez ograniczenia).

* Umowa spółki powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

W umowie spółki muszą się znaleźć:
- nazwa i siedziba,
- przedmiot działalności (najlepiej z numerem PKD),
- czas trwania spółki, jeżeli umowę chce się zawrzeć na czas oznaczony,
- oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość (jeśli wkładem jest aport czyli nie jest on wnoszony „w pieniądzu”, w umowie spółki należy podać jego wartość i wymienić wspólnika, który go wniósł; nie może być natomiast wkładem wspólnika zobowiązanie do wykonania pracy lub świadczenia usług na rzecz spółki oraz wynagrodzenie za usługi świadczone przy jej powstaniu, a także udziały lub akcje w spółce z o.o. czy akcyjnej, która będzie komplementariuszem),
- oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (tzw. suma komandytowa).

Warto poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z przepisami „kodeksowymi”, żeby wiedzieć czego inaczej nie można w umowie spółki uregulować, a co można – gdzie kodeks mówi np. drodzy wspólnicy jest tak …, chyba że uregulujecie to inaczej. Również notariusz może podpowiedzieć rozwiązania bardziej korzystne dla spółki niż kodeksowe.

* Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Formularze rejestracji można pobrać z sądu lub z tej strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Należy pamiętać o dołączeniu do wniosków sądowych wniosku rejestracyjnego do urzędu skarbowego (NIP-2) i wniosku o wpis do rejestru REGON (RG-1) oraz zgłoszenie płatnika składek w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych – pod rygorem zwrotu wniosku o rejestrację spółki (jeśli wszystko jest w porządku, sąd prześle te wnioski „dalej”). Wyjątek stanowi przesyłanie wniosków KRS w formie elektronicznej (wtedy należy samodzielnie przesłać wnioski rejestracyjne do urzędu skarbowego i GUS, również w formie elektronicznej).

Opłata za rejestrację spółki w KRS w Rejestrze Przedsiębiorców wynosi 500 zł. (na dzień pisania tego artykułu) plus opłata 100 zł. za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Tabela opłat znajduje się na opisanej powyżej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce: "Opłaty obowiązujące w postępowaniu rejestrowym".

Wnioski składa się do właściwego (ze względu na siedzibę spółki) gospodarczego sądu rejestrowego; właściwość sądu można ustalić na podstawie informacji zamieszczonej choćby na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, z zakładki "Adresy" (dokument z listą Wydziałów).

* Wnioski w postępowaniu rejestrowym można również przesłać do sądu w formie elektronicznej, po wykupieniu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym certyfikatem kwalifikowanym.

* Należy pamiętać, że od wartości wniesionych do spółki wkładów należy zapłacić 0,5% podatek od czynności cywilnoprawnych oraz zarejestrować spółkę jako podatnika podatku VAT.

* Spółka komandytowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną. Jeśli chodzi o odpowiedzialność wspólników to jak już było wspomniane na początku:
- odpowiedzialność komplementariuszy jest nieograniczona – tzn. odpowiadają oni całym majątkiem za zobowiązania spółki, z tym, że jest to odpowiedzialność subsydiarna, co oznacza, że odpowiedzialność na ich majątek jest „przerzucana”, dopiero gdy majątek spółki nie wystarcza na uregulowanie zadłużenia,
- odpowiedzialność komandytariuszy jest ograniczona – tzn. odpowiadają oni tylko do zadeklarowanej (niekoniecznie wniesionej) sumy komandytowej.

* Podatkowo – spółka komandytowa jest podatnikiem podatku VAT, otrzymuje z urzędu skarbowego własny NIP, nie jest jednak podatnikiem podatku dochodowego (póki co) - dochód spółki jest „rozbijany” na wspólników w udziałach wynikających z umowy spółki i stanowi dochód wspólników (oni są podatnikami) – stąd taka popularność tych spółek, spółka może być jednak podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych i podatków i opłat lokalnych np. od nieruchomości, opłaty targowej, itp.

 

Spółkę komandytową można także założyć przez internet, wypełniając wzorzec umowy, w tzw. trybie S24. Celem ustawodawcy było skrócenie czasu rejestracji spółki oraz zmniejszenie kosztów jej założenia. Tryb zwany S24 oznacza, że sąd powinien rozpatrzyć wniosek w ciągu 1 doby. Należy jednak pamiętać, że wnioskami zajmują się ludzie, a nie system, dlatego są one rozpatrywane w dni robocze w godzinach pracy sądów. Jeżeli np. złożymy wniosek w piątek o godzinie 16:30, sąd ma czas na jego rozpatrzenie do poniedziałku do godziny 16:30.

W tym trybie:
* do zawarcia umowy nie jest potrzebny notariusz,
* należy uzupełnić wzorzec umowy na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (https://ems.ms.gov.pl) i podpisać go bezpiecznym e-podpisem lub podpisem ePUAP. Umowę uważa się za zawartą z chwilą podpisania jej przez wszystkich wspólników, oczywiście po wypełnieniu wszystkich danych. Przed przystąpieniem do wypełniania warto zapoznać się z wzorcem umowy spółki komandytowej zakładanej przez internet (opublikowanym m.in. na tej stronie), by omówić ze wspólnikami postanowienia umowy;
* także prokura w tak założonych spółkach może być ustanowiona przy wykorzystaniu wzorca uchwały i złożeniu wniosku online;
* wkłady wspólników mogą być wyłącznie pieniężne;
* umowa, jej zmiany oraz uchwały wymagają wypełnienia stosowych wzorów w systemie informatycznym oraz złożenia podpisów (bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP) przez wszystkich wspólników;
* wszystkie odpowiedzi z sądu również otrzymamy drogą elektroniczną.

Minusem rejestracji spółki przy użyciu wzorca jest jego dość „sztywna treść” ograniczona do ustalonych zapisów z możliwością wyboru pewnych opcji, lecz bez możliwości dodania innych postanowień. W określonych sytuacjach może to okazać się niewystarczające dla wspólników.

Opłata za rejestrację spółki w trybie S24 wynosi 500 złotych. Do tego dochodzi jeszcze 100 złotych za publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (opłaty są akutalne na dzień pisania artykułu).

Informacje o zmianach umowy spółki komandytowej zwartej przez internet obowiązujące od 1 kwietnia 2016 r. znajdują się w tym artykule.

tagi: jak założyć spółkę komandytową, jak zarejestrować spółkę komandytową, spółka komandytowa, zakładanie spółki komandytowej przez internet, zakładanie spółki komandytowej krok po kroku, spółka komandytowa założona w trybie S24 online