Spółka cywilna

Jak założyć firmę » Spółka cywilna

Spółka cywilna – co do zasady jest to spółka przeznaczona do przeprowadzania niewielkich przedsięwzięć (pod względem kwotowym) lub przedsięwzięć krótkotwałych (zmierzających do wykonania określonego zadania). Jej założenie pokrótce wygląda tak:

* Spółkę mogą założyć przedsiębiorcy – w praktyce zakładają głównie osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Należy zatem najpierw uzyskać wpis do CEiDG w sposób opisany na podstronie dotyczącej założenia jednoosobowej działalności gospodarczej (chyba, że jest się już przedsiębiorcą).

* Później należy z zaufaną osobą/osobami jako wspólnikiem/wspólnikami zawrzeć umowę spółki. Przepisy wymagają jedynie zwykłej formy pisemnej do celów dowodowych, jednakże z uwagi na interes wspólników oraz kontrahentów warto tej formy dotrzymać. Wzór umowy spółki cywilnej wraz z omówieniem można znaleźć na tej stronie.

* Zasady działania spółek cywilnych określają przepisy kodeksu cywilnego – art. 860-875. Warto zapoznać się z nimi przed zawarciem umowy spółki, ponieważ wiele rzeczy można uregulować inaczej niż „kodeksowo”, np. jeśli jeden ze wspólników wnosi wkład o wartości 20 tysięcy, a drugi 2 tysięcy, to warto się zastanowić czy straty i zyski mają być dzielone po równo („kodeksowo”), czy określić je w inny sposób, choćby proporcjonalnie do wkładu.

* Należy pamiętać, że spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, nie ma żadnych praw ani obowiązków. Wszystkie zobowiązania zaciągają wspólnicy. Jeśli „spółka” nienależycie wywiązuje się ze zobowiązań w praktyce oznacza to, że nie wywiązują się z nich wspólnicy i to oni zostaną ewentualnie pozwani do sądu a nie spółka. Odpowiedzialność wspólników jest solidarna – co oznacza, że w przypadku gdy w spółce mamy 4 wspólników, a wierzyciel wie, że 3 z nich jest w kiepskiej sytuacji finansowej, może żądać zapłaty całości zobowiązania od czwartego, który dopiero po uregulowaniu całości, może dochodzić zapłaty stosownej części od swoich wspólników... No ale miało być o założeniu firmy, więc wracajmy do tematu...

* Podstawowym sensem założenia spółki cywilnej jest określony cel do osiągnięcia, jaki stawiają przed sobą wspólnicy i którego nie mogą, z różnych powodów osiągnąć działając samodzielnie.

* Założenie spółki należy zgłosić do GUS, aby otrzymać numer REGON spółki - wniosek składa się we właściwym dla siedziby spółki urzędzie statystycznym.

* Wspólnicy muszą również zgłosić założenie spółki do urzędu skarbowego, aby nadał spółce NIP, złożyć deklarację i zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wartości wkładów wniesionych do spółki oraz zarejestrować się jako podatnik podatku VAT; spółka jest płatnikiem składek do ZUS swoich pracowników, jeśli ich posiada.

* Podatkowo: spółki cywilne podlegają rejestracji w urzędzie skarbowym – otrzymują własny NIP, są podatnikami podatku VAT, natomiast w podatku dochodowym – dochód spółki jest „rozbijany” na wspólników w udziałach wynikających z umowy spółki i stanowi dochód wspólników (oni są podatnikami), podobnie w podatku od nieruchomości – spółka nie ma majątku, tylko wspólnicy, a więc zobowiązanie z tytułu tego podatku obciąża wspólników a nie spółkę.

 

tagi: jak założyć spółkę cywilną, jak zarejestować spółkę cywilną, założenie spółki cywilnej