Rejestracja spółki z o.o. przez internet

Jak założyć firmę » Rejestracja spółki z o.o. przez internet

czyli założenie spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy spółki, tzw. S24

Istnieje możliwość zawarcia umowy spółki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym przez Ministra Sprawiedliwości, za pośrednictwem systemu zamieszczonego na tej stronie internetowej, czyli mówiąc krótko: zarejestrowania spółki z o.o. przez internet teoretycznie w ciągu 24 godzin.

Umowę zawiera się wypełniając formularz w systemie i opatrując go podpisem elektronicznym. Umowę uważa się za zawartą z chwilą kiedy wszystkie konieczne dane zostaną wprowadzone i opatrzone podpisem elektronicznym. Zmiana zawartej w ten sposób umowy jest możliwa dopiero po zarejestrowaniu spółki przez sąd. Wzorzec umowy znajduje się w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, z którym można zapoznać się na tej stronie.

W tym trybie zakładania spółki, na pokrycie kapitału zakładowego wnosi się wyłącznie wkłady pieniężne. Wspólnicy mają wyznaczony termin – do upływu 7 dnia od dnia wpisu spółki do rejestru - na pokrycie kapitału zakładowego.

Do zgłoszenia w ten sposób powstałej spółki do KRS należy dołączyć, sporządzone na formularzach udostępnianych w systemie teleinformatycznym:
1) umowę spółki opatrzoną podpisem elektronicznym,
2) listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich, opatrzoną przez wszystkich członków zarządu podpisem elektronicznym,
3) oświadczenie wszystkich członków zarządu opatrzone podpisem elektronicznym, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione (jeżeli wkłady zostały wniesione najpóźniej w chwili zgłoszenia spółki).

Zarząd spółki w terminie siedmiu dni od dnia jej wpisu do rejestru, składa do KRS:
1) oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione (jeżeli oświadczenie takie nie zostało dołączone do zgłoszenia spółki),
2) poświadczone notarialnie (albo złożone wobec sądu) wzory podpisów członków zarządu.

Oczywiście wszystkie osoby biorące udział w założeniu spółki w ten sposób i w dokonaniu zgłoszeń rejestracyjnych, muszą wcześniej zarejestrować się w systemie.

Na tej stronie: http://ms.gov.pl/pl/krs-ems-odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania/ można sprawdzić najczęściej zadawane pytania dotyczące rejestracji spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy.

Ponieważ przepisy dotyczące rejestracji spółki w tym trybie są w wielu miejscach dość enigmatyczne, spotykamy się z pytaniami dotyczącymi problemów "technicznych" związanych z rejestacją. Odpowiadając na nie, na stronie, zgodnie z obietnicą wyjaśniamy: 
* rejestracja spółki powinna nastąpić w ciągu 24 godzin, zgodnie z informacją z Ministerstwa Sprawiedliwości na dziś wygląda to tak: "Rozpoznanie wniosku o założenie Spółki następuje w ciągu jednego dnia roboczego od chwili założenia sprawy w sądzie. Na ogół orzeczenie Sądu jest przekazywane do użytkownika w ciągu 2 dni od chwili złożenia wniosku w systemie S24."
* "Tryb S24 nie jest objęty zasadą "jednego okienka". Po uzyskaniu postanowienia o wpisie użytkownik osobiście składa wnioski do innych instytucji." (to również cytat z odpowiedzi). A zatem otrzymanie postanowienia sądu o wpisie do rejestru rozpoczyna bieg terminu na dokonanie rejestracji w GUS oraz urzędzie skarbowym - w obu przypadkach wnioski należy złożyć do urzędów właściwych ze względu na siedzibę spółki.

 

tagi: rejestacja spółki z o.o. przez internet, rejestracja spółki S24, założenie spółki z o.o. przez internet, jak założyć spółkę z o.o. przez internet