Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Dotacje z PUP » Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Bardzo istotnym elementem optymalizacji kosztów działalności gospodarczej jest ograniczenie kosztów pracy. Z oczywistych względów muszą być one ponoszone, istnieją jednak sposoby na ich obniżenie. Takimi sposobami, nie ingerującymi w wynagrodzenie pracowników są dotacje, zarówno unijnie, jak i przyznawane przez urzędy pracy (PUP).

W tym artykule zajmiemy się dotacjami z PUP, które można otrzymać zatrudniając osobę bezrobotną. W przypadku dotacji słowem kluczem jest „może”. Ustawa mówi o tym, że „starosta może…” (w rzeczywistości realizacją jego zadań zajmują się PUP) przyznać dofinansowanie, zrefundować składki, itp. Należy jednak najpierw, przed zatrudnieniem bezrobotnego, zawrzeć umowę z PUP określającą jakie środki zostaną pracodawcy przekazane i na jakich warunkach. Co do zasady dofinansowanie jest bezzwrotne, oczywiście z zastrzeżeniem, że nie zostaną naruszone warunki umowy. Jednym z tych warunków jest zatrudnienie bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy. W przypadku naruszenia warunków umowy, kwotę dofinansowania wraz z odsetkami należy zwrócić.

Kto może otrzymać dotację na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy i w jakiej wysokości?

PUP może zawrzeć umowę z przedsiębiorcą, na podstawie której zrefunduje mu koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia (od 01.06.2014 r. jest to kwota 23.371,86 zł). Z dofinansowania tego mogą skorzystać również niepubliczne przedszkola i szkoły oraz producenci rolni, którymi jednak w tym artykule nie będziemy się zajmować.

Od czego należy zacząć?

I. Wniosek

 „Procedurę” rozpoczynamy od złożenia wniosku do PUP właściwego dla siedziby firmy albo miejsca wykonywania pracy. Wniosek jest składany na formularzu, więc żadne elementy nie powinny być przeoczone. Zgodnie z rozporządzeniem wniosek zawiera:
1. oznaczenie wnioskodawcy, czyli:
* nazwę lub imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej,
* adres siedziby albo adres miejsca zamieszkania,
* numer PESEL w przypadku osoby fizycznej,
* numer REGON, jeśli został nadany,
* NIP,
* datę rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
* symbol podklasy rodzaju prowadzonej działalności zgodnie z PKD,
* oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności.
2. ilość wyposażanych lub doposażanych stanowisk pracy,
3. kalkulację wydatków na wyposażenie lub doposażenie poszczególnych stanowisk pracy i źródła ich finansowania,
4. wnioskowaną kwotę refundacji,
5. szczegółową specyfikację wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami BHP oraz wymaganiami ergonomii,
6. rodzaj pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanego bezrobotnego,
7. wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania pracy, jakie powinien posiadać skierowany bezrobotny,
8. proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji, przy czym zabezpieczeniem może być:
* poręczenie,
* weksel z poręczeniem wek­slowym (aval),
* gwarancja bankowa,
* zastaw na prawach lub rzeczach,
* blokada środków zgromadzonych na rachunku banko­wym,
* akt notarialny o poddaniu się egzekucji,
9. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy.

II. Oświadczenia

Do wniosku należy dołączyć oświadczenia (w większości na formularzach lub o ustalonej formule) o:

1. tym, że w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku (i później po złożeniu wniosku a przed otrzymaniem refundacji) żaden pracownik wnioskodawcy nie miał zmniejszonego wymiaru czasu pracy i z żadnym pracownikiem nie rozwiązaniu stosunku pracy w drodze wypowie­dzenia dokonanego przez wnioskodawcę bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczą­cych pracowników,
2. prowadzeniu przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodar­czej, przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, z tym że do tego okresu nie wlicza się czasu zawieszenia działalności gospodarczej, a w przypadku przedszkola i szkoły – oświadczenie o prowadzeniu działalności na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
3. niezaleganiu (w dniu złożenia wniosku) z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracow­niczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych,
4. niezaleganiu (w dniu złożenia wniosku) z opłacaniem innych danin publicznych,
5. nieposiadaniu (w dniu złożenia wniosku) nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
6. niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w ro­zumieniu Kodeksu karnego lub ustawy o odpowiedzialno­ści podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
7. pomocy de minimis – oświadczenie lub zaświadczenie (jeśli była wcześniej udzielana),
8. informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępo­waniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis).

Kiedy wniosek będzie mógł być uwzględniony?

Wniosek będzie mógł zostać uwzględniony, gdy:
1. łącznie z inną pomocą ze środków publicznych udzieloną w odniesieniu do tych samych kosz­tów kwalifikowalnych, nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnej intensywności pomocy de minimis,
2. ze złożonych oświadczeń opisanych powyżej będzie wynikało, że refundacja będzie mogła być udzielona,
3. złożony wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony, a PUP dysponuje środkami na jego sfinansowanie.

Jak długo jest rozpatrywany wniosek?

Odpowiedź powinna być udzielona przez PUP w formie pisemnej w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Co dalej, w przypadku zgody na udzielenie dotacji?

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, pomiędzy wnioskodawcą a PUP zostanie zawarta umowa o refundację. Zgodnie z rozporządzeniem umowa musi zawierać następujące zobowiązania wnioskodawcy:

1. zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bez­robotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy,
2. utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją,
3. złożenia rozliczenia wydatków zawierającego zestawienie kwot wydanych od dnia zawarcia umowy o refundację na poszczególne wydatki ujęte w szczegółowej specyfikacji (oczywiście nie mogą być sfinansowane wydatki, na które wnioskodawca wcześniej otrzymał środki publiczne); przy czym w przypadku wydatków innych (odbiegających) od zawartych w szczegółowej specyfikacji, ale mieszczących się w kwocie przyznanej dotacji, wnioskodawca może złożyć wniosek o ich rozliczenie, a PUP powinien go uwzględnić, jeżeli stwierdzi zasadność poniesienia tych wydatków, biorąc pod uwagę specyfikę wyposażanego lub doposażanego stanowiska pracy; w rozliczeniu są wykazywane kwoty wydatków z uwzględnieniem podatku VAT oraz z zaznaczeniem czy wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w zestawieniu wydatków lub prawo do zwrotu podatku naliczonego,
4. zwrotu, otrzymanych środków wraz z odsetkami (w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania), w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych, w przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2 powyżej,
5. zwrotu, otrzymanych środków wraz z odsetkami (w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania), w przypadku naruszenia pozostałych warunków umowy, innych niż wymienione powyżej w pkt 4,
6. zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego podatku VAT od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji, w terminie:
* określonym w umowie o refundację, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia przez wnioskodawcę deklaracji podatkowej dotyczącej podatku VAT, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu – w przypadku, gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
* 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz wnioskodawcy – w przypadku, gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku VAT, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu.

Przed dokonaniem wypłaty refundacji i skierowaniem bezrobotnego do pracy u wnioskodawcy PUP stwierdza utworzenie stanowiska pracy, jego wyposażenie lub doposażenie.

Szczegółowe informacje oraz formularze, druki, itp. znajdują się na stronach internetowych poszczególnych PUP.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r.) – artykuł uwzględnia zmianę rozporządzenia opublikowaną dnia 26 czerwca 2014 r. w Dz.U.poz.846; ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

tagi: refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, refundacja kosztów doposażenia stanowiska pracy, dotacja na wyposażenie stanowiska pracy, dotacja na doposażenie stanowiska pracy