Księgi wieczyste KW

Rejestry » Księgi wieczyste KW

Księgi wieczyste (KW) – czy to się komuś podoba czy nie, w Polsce obowiązuje zasada jawności ksiąg wieczystych. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajdziemy dostęp do elektronicznych ksiąg wieczystych, wraz z przeglądarką tych ksiąg (lub jeśli ktoś woli: wyszukiwarką), wnioskami i innymi istotnymi informacjami.

Wpisując w ministerialnej przeglądarce numer księgi wieczystej możemy przejrzeć i pobrać ZA DARMO aktualną lub pełną treść KW. Jak zapewnia Ministerstwo, bierze ono pełną odpowiedzialność za aktualność ksiąg, jakie można oglądać w przeglądarce, tzn. za całkowitą zgodność danych dostępnych w przeglądarce z danymi z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych – czyli z danymi, które widzielibyśmy na wydruku pobranym z sądu, do którego trzeba pójść i za który trzeba zapłacić.

Jeśli mamy tylko stary numer KW, wpisujemy go poprzedzając zerami (musi być 8 cyfr), a w ostatnim polu „strzelamy” z cyfrą kontrolną: od 0 do 9.

Czym się różni aktualna wersja KW od wersji pełnej?

Otóż w wersji aktualnej poznamy stan księgi na dzień jej przeglądania, to znaczy, że wszystkie wpisy i wzmianki są aktualne, co znacznie ułatwia jej przeglądanie.

W pełnej wersji KW znajdziemy opis wcześniejszych wpisów i wzmianek oraz ich wykreśleń, informacje o wcześniejszych wyodrębnieniach z innych ksiąg wieczystych, przeniesieniach, odłączeniach, o wcześniejszych właścicielach, itd. Generalnie, zwłaszcza w przypadku dużych, przekształcanych działek, może być to nawet kilkaset stron informacji.

Czy każdy może sprawdzić moją KW?

Tak. Pytanie brzmi: po co? Jak szacuje Ministerstwo Sprawiedliwości w Polsce jest założonych około 20 milionów ksiąg wieczystych! Po co ktoś miałby siedzieć i je przeglądać? Poza tym jawność ksiąg wieczystych to żadna nowość. Co prawda do niedawna trzeba było występować z wnioskiem do sądu, ale i tak otrzymało się potrzebne informacje.

Dlaczego tak jest? Otóż, księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Istnieje domniemanie, że prawo jawne wpisane do KW jest zgodne z rzeczywistym stanem prawnym. Jednocześnie nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę. Taka konstrukcja i domniemania mają chronić nabywców. Przyjmuje się, że ktoś, to chce nabyć nieruchomość kupuje ją w takim stanie prawnym, jaki wynika z KW (tzw. rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych nie są chronieni jedynie nabywcy w złej wierze czyli tacy, którzy wiedzieli o niezgodności wpisów w KW z jej rzeczywistym stanem prawnym oraz ci, którzy nieruchomość otrzymali nieodpłatnie).

Jak i gdzie sprawdzić numer KW, jeśli go nie znam?

Można go ustalić w sądzie wieczystoksięgowym czy w ewidencji gruntów i budynków. Jeśli chodzi o naszą księgę wieczystą i jest to księga lokalu, który kupiliśmy od dewelopera, ale numer nam się zawieruszył, możemy wziąć akt notarialny – będzie tam podany numer księgi wieczystej nieruchomości, z której został wyodrębniany nasz lokal wraz z przynależnym mu gruntem (w oświadczeniu dewelopera), natomiast w tej (tzw. macierzystej) księdze wieczystej będzie wzmianka o naszym lokalu i naszej KW. Podobny sposób można zastosować, jeśli kupiliśmy działkę gruntu, wydzielaną następnie do kolejnej KW.

Skąd wziąć formularze wpisów do KW?

Jeśli trzeba zaktualizować wpis w KW, albo założyć księgę, aby mieć pewność, że korzystamy z aktualnych formularzy (wniosków), proponuję pobrać je ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/ksiegi-wieczyste/

Jest tam również podana informacja o opłatach.

Jak czytać księgi wieczyste?

1. Okładka – zawiera podstawowe informacje o KW (który sąd prowadzi księgę, jej numer, dane dotyczące założenia).

2. Dział I – zawiera oznaczenie nieruchomości/lokalu oraz wpisy praw związanych z jej własnością. Został podzielony na dwie części:

* „0” – zawiera informacje dotyczące położenia nieruchomości, nr działki ewidencyjnej, nr budynku, lokalu oraz obszar nieruchomości,

* „Sp” – zawiera spis spraw związanych z nieruchomością – określa udział w nieruchomości wspólnej, informację o prawie użytkowania lub spółdzielni,

3. Dział II obejmuje informacje o właścicielach lub użytkownikach wieczystych czy też osobach, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, z podaniem udziałów w nieruchomości, oraz informacje o tych osobach – nr PESEL, imię ojca,

4. Dział III przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych (z wyjątkiem hipotek), na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym czy też spółdzielczym prawem do lokalu oraz na wpisy innych praw i roszczeń (z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek). Możemy tu znaleźć informacje o różnych służebnościach (np. przejazdu, przesyłu), o osobach uprawnionych, ostrzeżenia o toczących się egzekucjach, itp.

5. Dział IV – przeznaczony jest na wpisy dotyczące hipotek. Znajdziemy tu więc wpisy hipotek, wzmianki o ustanowieniu hipoteki, wysokość zabezpieczenia hipotecznego, informację o wierzycielu hipotecznym.

Na co zwrócić uwagę?

- na wszystkie wzmianki w KW (przed zakupem należy je wyjaśnić),

- na wcześniej zawierane umowy darowizny. Czasem są związane z tzw. dożywociem, czyli prawem dożywotniego użytkowania części nieruchomości. Nawet jeśli dożywocie nie jest ujawnione w KW, osoba której przysługuje może nadal użytkować część lokalu (nie działa tu rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych).

Przeglądarkę (czy też wyszukiwarkę) ksiąg wieczystych wraz z istotnymi informacjami można znaleźć na tej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

tagi: wyszukiwarka ksiąg wieczystych, przeglądarka ksiąg wieczystych, skąd wziąć odpis księgi wieczystej