Klasyfikacja zawodów i specjalności

Klasyfikacje » Klasyfikacja zawodów i specjalności

Klasyfikację zawodów i specjalności znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (opublikowanym w Dz.U. z 2014 r., poz. 1145 w dniu 28 sierpnia 2014 r.).

Tekst tego rozporządzenia brzmi:

Na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się klasyfikację zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, zwaną dalej „klasyfikacją”, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Klasyfikacja jest stosowana w zakresie:
1) pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;
2) szkolenia zawodowego;
3) gromadzenia danych do określania polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego;
4) prowadzenia badań, analiz, prognoz i innych opracowań dotyczących rynku pracy.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014 r. poz. 760).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Załącznik do rozporządzenia

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY

11 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni

111 Przedstawiciele władz publicznych i wyżsi urzędnicy

1111 Przedstawiciele władz publicznych

111101 Parlamentarzysta

111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu)

111103 Przedstawiciel władzy samorządowej (marszałek, starosta, radny)

111190 Pozostali przedstawiciele władz publicznych

1112 Wyżsi urzędnicy administracji rządowej

111201 Wyższy urzędnik państwowy

111202 Wyższy urzędnik placówki dyplomatycznej

111290 Pozostali wyżsi urzędnicy administracji rządowej

1113 Wyżsi urzędnicy władz samorządowych

111301 Wyższy urzędnik samorządowy

1114 Zawodowi działacze organizacji członkowskich

111401 Zawodowy działacz organizacji komercyjnej / pracodawców

111402 Zawodowy działacz organizacji politycznej

111403 Zawodowy działacz organizacji pozarządowej

111404 Zawodowy działacz organizacji zawodowej

111405 Zawodowy działacz organizacji związkowej

111490 Pozostali zawodowi działacze organizacji członkowskich

112 Dyrektorzy generalni i zarządzający

1120 Dyrektorzy generalni i zarządzający

112001 Dyrektor do spraw administracyjnych

112002 Dyrektor do spraw badawczo-rozwojowych

112003 Dyrektor do spraw energetyki

112004 Dyrektor do spraw informatyki / informacji

112005 Dyrektor do spraw personalnych

112006 Dyrektor finansowy

112007 Dyrektor generalny

112008 Dyrektor handlowy

112009 Dyrektor logistyki

112010 Dyrektor marketingu

112011 Dyrektor operacyjny

112012 Dyrektor produkcji

112013 Dyrektor rozwoju biznesu

112014 Dyrektor sprzedaży

112015 Dyrektor techniczny

112016 Dyrektor wykonawczy

112017 Prezes

112018 Rektor

112019 Syndyk

112020 Dyrektor do spraw wdrożeń i rozwoju technologii

112090 Pozostali dyrektorzy generalni i zarządzający

12 Kierownicy do spraw zarządzania i handlu

121 Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania

1211 Kierownicy do spraw finansowych

121101 Główny księgowy

121102 Kierownik biura rachunkowego

121103 Kierownik działu finansowego

121190 Pozostali kierownicy do spraw finansowych

1212 Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi

121201 Kierownik działu kadr i płac

121202 Kierownik działu szkoleń

121203 Kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi

121204 Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

121290 Pozostali kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi

1213 Kierownicy do spraw strategii i planowania

121301 Dyrektor departamentu

121302 Kierownik do spraw strategii i planowania

121303 Naczelnik / kierownik wydziału

121390 Pozostali kierownicy do spraw strategii i planowania

1219 Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani

121901 Kierownik działu administracyjno-gospodarczego

121902 Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu

121903 Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi osobiste i porządkowe

121904 Kierownik projektu

121990 Pozostali kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej

niesklasyfikowani

122 Kierownicy do spraw sprzedaży, marketingu i rozwoju

1221 Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży

122101 Kierownik do spraw marketingu

122102 Kierownik do spraw sprzedaży

122103 Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu marketingu i sprzedaży

122104 Kierownik do spraw marketingu internetowego

122105 Kierownik do spraw marketingu sieciowego (wielopoziomowego)

122106 Regionalny kierownik sprzedaży

122190 Pozostali kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży

1222 Kierownicy do spraw reklamy i public relations

122201 Kierownik agencji reklamowej

122202 Kierownik działu reklamy / promocji / public relations

122290 Pozostali kierownicy do spraw reklamy i public relations

1223 Kierownicy do spraw badań i rozwoju

122301 Kierownik do spraw rozwoju produktu

122302 Kierownik działu badawczo-rozwojowego

122390 Pozostali kierownicy do spraw badań i rozwoju

13 Kierownicy do spraw produkcji i usług

131 Kierownicy produkcji w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie

1311 Kierownicy produkcji w rolnictwie i leśnictwie

131101 Kierownik produkcji w przedsiębiorstwie rolnym

131102 Kierownik przedsiębiorstwa usługowego związanego z leśnictwem

131103 Kierownik w gospodarce leśnej

131104 Kierownik produkcji w przedsiębiorstwie ogrodniczym

131105 Kierownik produkcji w przedsiębiorstwie hodowlanym

131190 Pozostali kierownicy produkcji w rolnictwie i leśnictwie

1312 Kierownicy produkcji w zakładach akwakultury i rybołówstwie

131201 Kierownik produkcji w zakładach akwakultury

131202 Kierownik przedsiębiorstwa w rybołówstwie

131290 Pozostali kierownicy produkcji w zakładach akwakultury i rybołówstwie

132 Kierownicy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i dystrybucji

1321 Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej

132102 Kierownik do spraw kontroli jakości

132103 Kierownik produkcji w przemyśle

132104 Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym

132105 Kierownik utrzymania ruchu

132190 Pozostali kierownicy do spraw produkcji przemysłowej

1322 Kierownicy w górnictwie

132201 Kierownik działu ruchu zakładu górniczego lub zakładu

132202 Kierownik jednostki ratownictwa górniczego

132204 Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu

132290 Pozostali kierownicy w górnictwie

1323 Kierownicy do spraw budownictwa

132301 Kierownik budowy

132302 Kierownik małego przedsiębiorstwa budowlanego

132390 Pozostali kierownicy do spraw budownictwa

1324 Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych

132401 Kierownik działu logistyki

132402 Kierownik działu transportu

132403 Kierownik działu zakupów

132404 Kierownik magazynu

132405 Kierownik przedsiębiorstwa spedycyjnego

132406 Kierownik przedsiębiorstwa transportowego

132407 Zawiadowca stacji

132408 Kierownik punktu skupu

132490 Pozostali kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych

133 Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

1330 Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

133001 Kierownik działu informatyki

133002 Kierownik działu w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym

133003 Kierownik przedsiębiorstwa informatycznego

133004 Kierownik przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego

133005 Kierownik rozwoju technologii informatycznych

133006 Kierownik rozwoju technologii telekomunikacyjnych

133007 Kierownik sieci informatycznych

133090 Pozostali kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

134 Kierownicy / Dyrektorzy w instytucjach usług wyspecjalizowanych

1341 Kierownicy w instytucjach opieki nad dziećmi

134101 Kierownik centrum rozrywki dla dzieci

134102 Kierownik przedszkola

134104 Kierownik żłobka / klubu dziecięcego

134105 Kierownik placówki wsparcia dziennego

134106 Dyrektor ośrodka adopcyjnego

134107 Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej

134190 Pozostali kierownicy / dyrektorzy w instytucjach opieki nad dziećmi

1342 Kierownicy w instytucjach opieki zdrowotnej

134201 Kierownik hospicjum

134202 Kierownik komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego

134204 Kierownik podmiotu leczniczego

134205 Pielęgniarka oddziałowa

134206 Położna oddziałowa

134207 Lekarz ordynator oddziału

134290 Pozostali kierownicy w instytucjach opieki zdrowotnej

1343 Kierownicy w instytucjach opieki nad osobami starszymi

134301 Kierownik domu spokojnej starości

134390 Pozostali kierownicy w instytucjach opieki nad osobami starszymi

1344 Kierownicy w instytucjach pomocy społecznej

134402 Kierownik domu pomocy społecznej

134403 Kierownik działu w instytucjach pomocy społecznej

134404 Kierownik ośrodka pomocy rodzinie

134490 Pozostali kierownicy w instytucjach pomocy społecznej

1345 Kierownicy w instytucjach edukacyjnych

134501 Dyrektor szkoły

134502 Dziekan

134503 Kierownik warsztatów szkolnych

134590 Pozostali kierownicy w instytucjach edukacyjnych

1346 Kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych

134601 Kierownik agencji doradztwa finansowego

134602 Kierownik agencji ubezpieczeniowej

134603 Kierownik działu operacji finansowych

134605 Kierownik placówki bankowej

134690 Pozostali kierownicy instytucji finansowych i ubezpieczeniowych

1349 Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani

134901 Dyrektor aresztu śledczego / zakładu karnego

134902 Dyrektor zakładu dla nieletnich

134903 Kierownik agencji ochrony mienia i osób

134904 Kierownik firmy audytorskiej

134905 Kierownik kancelarii prawnej

134906 Kierownik agencji filmowej / telewizyjnej

134907 Kierownik archiwum

134908 Kierownik biblioteki

134909 Kierownik galerii sztuki

134910 Kierownik muzeum

134911 Komendant policji (powiatowy, miejski, rejonowy, komisariatu)

134912 Komendant straży gminnej / miejskiej

134913 Komendant powiatowy / miejski państwowej straży pożarnej

134914 Kierownik rewiru / posterunku policji

134990 Pozostali kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani

14 Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych

141 Kierownicy w gastronomii i hotelarstwie

1411 Kierownicy w hotelarstwie

141101 Kierownik działu w hotelu

141102 Kierownik hostelu / motelu

141103 Kierownik hotelu

141104 Kierownik pensjonatu

141190 Pozostali kierownicy w hotelarstwie

1412 Kierownicy w gastronomii

141201 Kierownik działu w lokalu gastronomicznym

141202 Kierownik lokalu gastronomicznego

141203 Kierownik do spraw kateringu

141290 Pozostali kierownicy w gastronomii

142 Kierownicy do spraw handlu detalicznego i hurtowego

1420 Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym

142001 Kierownik działu w handlu detalicznym

142002 Kierownik działu w handlu hurtowym

142003 Kierownik hurtowni

142004 Kierownik sklepu / supermarketu

142005 Kierownik apteki

142090 Pozostali kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym

143 Kierownicy do spraw innych typów usług

1431 Kierownicy do spraw sportu, rekreacji i rozrywki

143101 Kierownik agencji do spraw usług sportowych / turystycznych / kulturalnych

143105 Kierownik domu kultury

143107 Kierownik kasyna

143108 Kierownik kina

143109 Kierownik klubu fitness

143110 Kierownik klubu sportowego

143112 Kierownik parku rozrywki / cyrku

143114 Kierownik siłowni

143115 Kierownik szkółki jeździeckiej

143116 Kierownik teatru

143117 Kierownik szkoły tańca

143190 Pozostali kierownicy do spraw sportu, rekreacji i rozrywki

1439 Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani

143901 Kierownik biura podroży

143902 Kierownik biura tłumaczeń

143903 Kierownik centrum handlowego

143904 Kierownik centrum konferencyjnego

143905 Kierownik centrum obsługi telefonicznej (kierownik call center)

143906 Kierownik do spraw windykacji

143907 Kierownik firmy sprzątającej

143908 Kierownik kempingu

143909 Kierownik / właściciel zakładu usługowego

143910 Kierownik / właściciel stacji paliw

143911 Kierownik / właściciel szkoły jazdy

143990 Pozostali kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani

2 SPECJALIŚCI

21 Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych

211 Fizycy, chemicy i specjaliści nauk o Ziemi

2111 Fizycy i astronomowie

211101 Astrofizyk

211102 Astronom

211103 Fizyk

211104 Fizyk medyczny

211190 Pozostali fizycy i astronomowie

2112 Meteorolodzy

211201 Hydrometeorolog

211202 Meteorolog

211203 Synoptyk

211204 Klimatolog

211290 Pozostali meteorolodzy

2113 Chemicy

211301 Chemik

211302 Chemik – technologia chemiczna

211303 Agrochemik

211304 Perfumiarz

211390 Pozostali chemicy

2114 Specjaliści nauk o Ziemi

211401 Geofizyk

211402 Geograf

211403 Geolog

211404 Hydrograf morski

211405 Hydrolog

211406 Oceanolog

211490 Pozostali specjaliści nauk o Ziemi

212 Matematycy, aktuariusze i statystycy

2120 Matematycy, aktuariusze i statystycy

212001 Aktuariusz

212002 Matematyk

212003 Demograf

212004 Statystyk

212090 Pozostali matematycy, aktuariusze i statystycy

213 Specjaliści nauk biologicznych i dziedzin pokrewnych

2131 Biolodzy i pokrewni

213102 Biochemik

213103 Biofizyk

213104 Bioinżynier

213105 Biolog

213106 Biotechnolog

213107 Genetyk

213108 Mikrobiolog

213109 Bioinformatyk

213190 Pozostali biolodzy i pokrewni

2132 Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni

213201 Doradca rolniczy

213202 Gleboznawca

213203 Inżynier leśnictwa

213204 Inżynier ogrodnictwa

213205 Inżynier rolnictwa

213206 Inżynier rybactwa

213207 Inżynier zootechniki

213208 Klasyfikator gruntów

213209 Rzeczoznawca rolniczy

213290 Pozostali specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni

2133 Specjaliści do spraw ochrony środowiska

213301 Audytor środowiskowy

213302 Ekolog

213303 Specjalista ochrony środowiska

213390 Pozostali specjaliści do spraw ochrony środowiska

214 Inżynierowie (z wyłączeniem elektrotechnologii)

2141 Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji

214101 Inżynier normowania pracy

214102 Inżynier organizacji i planowania produkcji

214103 Inżynier utrzymania ruchu

214104 Inżynier zaopatrzenia, transportu i magazynowania

214105 Konsultant komitetu technicznego

214107 Normalizator

214108 Specjalista do spraw audytu zabezpieczenia

214109 Specjalista kontroli jakości

214110 Towaroznawca

214111 Główny technolog

214190 Pozostali inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji

2142 Inżynierowie budownictwa

214201 Inżynier budownictwa – budowle i drogi wodne

214202 Inżynier budownictwa – budownictwo ogólne

214203 Inżynier budownictwa – budownictwo przemysłowe

214204 Inżynier budownictwa – linie, węzły i stacje kolejowe

214205 Inżynier budownictwa – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne

214206 Inżynier budownictwa – wyburzanie obiektów

214207 Inżynier budowy dróg

214208 Inżynier budowy mostów

214209 Inżynier geotechnik

214210 Rzeczoznawca budowlany

214290 Pozostali inżynierowie budownictwa

2143 Inżynierowie inżynierii środowiska

214301 Inżynier inżynierii środowiska – gazowe urządzenia, instalacje i sieci energetyczne

214302 Inżynier inżynierii środowiska – gospodarka wodna i hydrologia

214303 Inżynier inżynierii środowiska – instalacje sanitarne

214304 Inżynier inżynierii środowiska – melioracje

214305 Inżynier inżynierii środowiska – oczyszczanie miast i gospodarka odpadami

214306 Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne

214307 Inżynier systemów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

214390 Pozostali inżynierowie inżynierii środowiska

2144 Inżynierowie mechanicy

214401 Inżynier mechanik – cieplno-mechaniczne urządzenia, instalacje i sieci energetyczne

214402 Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia do obróbki metali

214403 Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia energetyczne

214404 Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia przemysłowe

214405 Inżynier mechanik – mechanika precyzyjna

214406 Inżynier mechanik – środki transportu

214407 Inżynier mechanik – technologia mechaniczna

214408 Inżynier mechanik lotniczy

214409 Inżynier mechanizacji rolnictwa

214410 Inżynier spawalnik

214411 Konstruktor form wtryskowych

214412 Inżynier budownictwa okrętowego

214490 Pozostali inżynierowie mechanicy

2145 Inżynierowie chemicy i pokrewni

214501 Inżynier inżynierii chemicznej

214502 Inżynier technologii chemicznej

214503 Inżynier technologii żywności

214590 Pozostali inżynierowie chemicy i pokrewni

2146 Inżynierowie górnictwa i metalurgii

214601 Inżynier górnik – górnictwo otworowe

214602 Inżynier górnik – górnictwo odkrywkowe

214603 Inżynier górnik – górnictwo podziemne

214604 Inżynier górnik – wiertnictwo

214605 Inżynier hutnik

214607 Inżynier odlewnik

214608 Inżynier geofizyk – geofizyka górnicza

214609 Inżynier geolog – geologia górnicza i poszukiwawcza

214610 Inżynier geolog – hydrologia górnicza

214690 Pozostali inżynierowie górnictwa i metalurgii

2149 Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani

214901 Audytor energetyczny

214902 Inspektor dozoru technicznego

214903 Inżynier automatyki i robotyki

214904 Inżynier awionik

214905 Inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej

214906 Inżynier energetyki

214907 Inżynier gospodarki przestrzennej

214908 Inżynier kliniczny

214909 Inżynier poligrafii

214910 Inżynier pożarnictwa

214911 Inżynier systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia

214912 Inżynier technologii betonów

214913 Inżynier technologii ceramiki

214914 Inżynier technologii drewna

214915 Inżynier technologii przetwórstwa skóry

214916 Inżynier technologii szkła

214917 Inżynier transportu drogowego

214918 Inżynier transportu kolejowego

214919 Inżynier włókiennik

214920 Kontroler kolejowy

214921 Legalizator

214922 Metrolog

214923 Nanotechnolog (inżynier nanostruktur)

214924 Specjalista do spraw ergonomii i projektowania form użytkowych

214925 Specjalista do spraw pakowania i opakowań

214926 Specjalista monitoringu systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia

214927 Inżynier akustyk

214929 Inżynier procesu malowania

214930 Rzeczoznawca samochodowy

214931 Technolog – programista obrabiarek

214932 Inżynier inżynierii materiałowej

214933 Zarządca energią

214990 Pozostali inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani

215 Inżynierowie elektrotechnologii

2151 Inżynierowie elektrycy

215101 Inżynier elektroenergetyk

215102 Inżynier elektroenergetyk kolejowych sieci i podstacji trakcyjnych

215103 Inżynier elektryk

215104 Inżynier elektryk automatyk

215105 Inżynier techniki świetlnej

215106 Inżynier urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

215190 Pozostali inżynierowie elektrycy

2152 Inżynierowie elektronicy

215201 Inżynier elektronik

215202 Inżynier mechatronik

215203 Inżynier urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym

215204 Optoelektronik

215290 Pozostali inżynierowie elektronicy

2153 Inżynierowie telekomunikacji

215301 Inżynier telekomunikacji

215302 Technolog inżynierii telekomunikacyjnej

215303 Inżynier teleinformatyk

215390 Pozostali inżynierowie telekomunikacji

216 Architekci, geodeci i projektanci

2161 Architekci

216101 Architekt

216102 Architekt wnętrz

216190 Pozostali architekci

2162 Architekci krajobrazu

216201 Architekt krajobrazu

216202 Architekt zieleni wewnątrz budynków

216290 Pozostali architekci krajobrazu

2163 Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży

216301 Projektant biżuterii

216302 Kostiumograf

216303 Projektant mody

216304 Projektant wzornictwa przemysłowego

216305 Projektant ekspozycji towarów i usług (visual merchandiser)

216390 Pozostali projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży

2164 Urbaniści i inżynierowie ruchu drogowego

216401 Inżynier ruchu drogowego

216402 Inżynier ruchu kolejowego

216403 Urbanista

216490 Pozostali urbaniści i inżynierowie ruchu drogowego

2165 Kartografowie i geodeci

216501 Inżynier geodeta – fotogrametria i teledetekcja

216502 Inżynier geodeta – geodezja górnicza

216503 Inżynier geodeta – geodezja inżynieryjno-przemysłowa

216504 Inżynier geodeta – geodezja urządzania terenów rolnych i leśnych

216505 Inżynier geodeta – geodezyjne pomiary podstawowe i satelitarne

216506 Inżynier geodeta – geomatyka

216507 Inżynier geodeta – kataster i gospodarka nieruchomościami

216508 Kartograf

216590 Pozostali kartografowie i geodeci

2166 Projektanci grafiki i multimediów

216601 Grafik komputerowy DTP

216602 Grafik komputerowy multimediów

216603 Ilustrator

216604 Projektant grafiki

216605 Projektant grafiki stron internetowych

216606 Specjalista do spraw animacji multimedialnej

216690 Pozostali projektanci grafiki i multimediów

22 Specjaliści do spraw zdrowia

221 Lekarze

2211 Lekarze bez specjalizacji, w trakcie specjalizacji lub ze specjalizacją I stopnia

221101 Lekarz

221102 Lekarz ze specjalizacją I stopnia

2212 Lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)

221201 Lekarz – specjalista alergologii

221202 Lekarz – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

221203 Lekarz – specjalista angiologii

221204 Lekarz – specjalista audiologii i foniatrii

221205 Lekarz – specjalista balneologii i medycyny fizykalnej

221206 Lekarz – specjalista chirurgii dziecięcej

221207 Lekarz – specjalista chirurgii klatki piersiowej

221208 Lekarz – specjalista chirurgii naczyniowej

221209 Lekarz – specjalista chirurgii ogólnej

221210 Lekarz – specjalista chirurgii onkologicznej

221211 Lekarz – specjalista chirurgii plastycznej

221212 Lekarz – specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

221213 Lekarz – specjalista chorób płuc

221214 Lekarz – specjalista chorób wewnętrznych

221215 Lekarz – specjalista chorób zakaźnych

221216 Lekarz – specjalista dermatologii i wenerologii

221217 Lekarz – specjalista diabetologii

221218 Lekarz – specjalista diagnostyki laboratoryjnej

221219 Lekarz – specjalista endokrynologii

221220 Lekarz – specjalista epidemiologii

221221 Lekarz – specjalista farmakologii klinicznej

221222 Lekarz – specjalista gastroenterologii

221223 Lekarz – specjalista genetyki klinicznej

221224 Lekarz – specjalista geriatrii

221225 Lekarz – specjalista ginekologii onkologicznej

221226 Lekarz – specjalista hematologii

221227 Lekarz – specjalista hipertensjologii

221228 Lekarz – specjalista immunologii klinicznej

221229 Lekarz – specjalista kardiochirurgii

221230 Lekarz – specjalista kardiologii

221231 Lekarz – specjalista kardiologii dziecięcej

221232 Lekarz – specjalista medycyny nuklearnej

221233 Lekarz – specjalista medycyny paliatywnej

221234 Lekarz – specjalista medycyny pracy

221235 Lekarz – specjalista medycyny ratunkowej

221236 Lekarz – specjalista medycyny rodzinnej

221237 Lekarz – specjalista medycyny sądowej

221238 Lekarz – specjalista medycyny sportowej

221239 Lekarz – specjalista medycyny transportu

221240 Lekarz – specjalista mikrobiologii lekarskiej

221241 Lekarz – specjalista nefrologii

221242 Lekarz – specjalista neonatologii

221243 Lekarz – specjalista neurochirurgii

221244 Lekarz – specjalista neurologii

221245 Lekarz – specjalista neurologii dziecięcej

221246 Lekarz – specjalista neuropatologii

221247 Lekarz – specjalista okulistyki

221248 Lekarz – specjalista onkologii i hematologii dziecięcej

221249 Lekarz – specjalista onkologii klinicznej

221250 Lekarz – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

221251 Lekarz – specjalista otorynolaryngologii

221252 Lekarz – specjalista otorynolaryngologii dziecięcej

221253 Lekarz – specjalista patomorfologii

221254 Lekarz – specjalista pediatrii

221255 Lekarz – specjalista położnictwa i ginekologii

221256 Lekarz – specjalista psychiatrii

221257 Lekarz – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

221258 Lekarz – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

221259 Lekarz – specjalista radioterapii onkologicznej

221260 Lekarz – specjalista rehabilitacji medycznej

221261 Lekarz – specjalista reumatologii

221262 Lekarz – specjalista seksuologii

221263 Lekarz – specjalista toksykologii klinicznej

221264 Lekarz – specjalista transfuzjologii klinicznej

221265 Lekarz – specjalista transplantologii klinicznej

221266 Lekarz – specjalista urologii

221267 Lekarz – specjalista urologii dziecięcej

221268 Lekarz – specjalista zdrowia publicznego

221269 Lekarz – specjalista chorób płuc dzieci

221270 Lekarz – specjalista endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości

221271 Lekarz – specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej

221272 Lekarz – specjalista gastroenterologii dziecięcej

221273 Lekarz – specjalista intensywnej terapii

221274 Lekarz – specjalista medycyny lotniczej

221275 Lekarz – specjalista medycyny morskiej i tropikalnej

221276 Lekarz – specjalista nefrologii dziecięcej

221277 Lekarz – specjalista pediatrii metabolicznej

221278 Lekarz – specjalista perinatologii

221290 Pozostali lekarze specjaliści

222 Pielęgniarki

2221 Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

222101 Pielęgniarka

2222 Pielęgniarki z tytułem specjalisty

222201 Pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania

222202 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

222203 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

222204 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego

222205 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego

222206 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego

222207 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego

222208 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego

222209 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego

222210 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa neurologicznego

222211 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

222212 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

222213 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej

222214 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej

222215 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

222216 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

222217 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa ratunkowego

222218 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

222219 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania

222220 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących

222221 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

222222 Pielęgniarka – specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

222290 Pozostałe pielęgniarki z tytułem specjalisty

223 Położne

2231 Położne bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

223101 Położna

2232 Położne z tytułem specjalisty

223201 Położna – specjalista organizacji i zarządzania

223202 Położna – specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego

223203 Położna – specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego

223204 Położna – specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego

223205 Położna – specjalista pielęgniarstwa położniczego

223206 Położna – specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

223207 Położna – specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

223290 Pozostałe położne z tytułem specjalisty

224 Specjaliści do spraw ratownictwa medycznego

2240 Specjaliści do spraw ratownictwa medycznego

224001 Specjalista do spraw ratownictwa medycznego

225 Lekarze weterynarii

2251 Lekarze weterynarii bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

225101 Lekarz weterynarii

2252 Lekarze weterynarii specjaliści

225201 Lekarz weterynarii – specjalista chirurgii weterynaryjnej

225202 Lekarz weterynarii – specjalista chorób drobiu i ptaków ozdobnych

225203 Lekarz weterynarii – specjalista chorób koni

225204 Lekarz weterynarii – specjalista chorób owadów użytkowych

225205 Lekarz weterynarii – specjalista chorób przeżuwaczy

225206 Lekarz weterynarii – specjalista chorób psów i kotów

225207 Lekarz weterynarii – specjalista chorób ryb

225208 Lekarz weterynarii – specjalista chorób trzody chlewnej

225209 Lekarz weterynarii – specjalista chorób zwierząt futerkowych

225210 Lekarz weterynarii – specjalista chorób zwierząt nieudomowionych

225211 Lekarz weterynarii – specjalista epizootiologii i administracji weterynaryjnej

225212 Lekarz weterynarii – specjalista higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia

zwierzęcego

225213 Lekarz weterynarii – specjalista prewencji weterynaryjnej i higieny pasz

225214 Lekarz weterynarii – specjalista radiologii weterynaryjnej

225215 Lekarz weterynarii – specjalista rozrodu zwierząt

225216 Lekarz weterynarii – specjalista użytkowania i patologii zwierząt laboratoryjnych

225217 Lekarz weterynarii – specjalista weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej

225290 Pozostali lekarze weterynarii specjaliści

226 Lekarze dentyści

2261 Lekarze dentyści bez specjalizacji, w trakcie specjalizacji lub ze specjalizacją I stopnia

226101 Lekarz dentysta

226102 Lekarz dentysta ze specjalizacją I stopnia

2262 Lekarze dentyści specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)

226201 Lekarz dentysta – specjalista chirurgii stomatologicznej

226202 Lekarz dentysta – specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

226203 Lekarz dentysta – specjalista epidemiologii

226204 Lekarz dentysta – specjalista ortodoncji

226205 Lekarz dentysta – specjalista periodontologii

226206 Lekarz dentysta – specjalista protetyki stomatologicznej

226207 Lekarz dentysta – specjalista stomatologii dziecięcej

226208 Lekarz dentysta – specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją

226209 Lekarz dentysta – specjalista zdrowia publicznego

226290 Pozostali lekarze dentyści specjaliści

227 Diagności laboratoryjni

2271 Diagności laboratoryjni bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

227101 Diagnosta laboratoryjny

2272 Diagności laboratoryjni specjaliści

227201 Diagnosta laboratoryjny – specjalista cytomorfologii medycznej

227202 Diagnosta laboratoryjny – specjalista epidemiologii

227203 Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

227204 Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej genetyki sądowej

227205 Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej

227206 Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej hematologii medycznej

227207 Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej immunologii medycznej

227208 Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej parazytologii medycznej

227209 Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej toksykologii medycznej

227210 Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej

227211 Diagnosta laboratoryjny – specjalista mikrobiologii medycznej

227212 Diagnosta laboratoryjny – specjalista zdrowia publicznego

227213 Diagnosta laboratoryjny – specjalista zdrowia środowiskowego

227214 Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej toksykologii sądowej

227290 Pozostali diagności laboratoryjni specjaliści

228 Farmaceuci

2281 Farmaceuci bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

228101 Farmaceuta

2282 Farmaceuci specjaliści

228201 Farmaceuta – specjalista analityki farmaceutycznej

228202 Farmaceuta – specjalista bromatologii

228203 Farmaceuta – specjalista farmacji aptecznej

228204 Farmaceuta – specjalista farmacji klinicznej

228205 Farmaceuta – specjalista farmacji przemysłowej

228206 Farmaceuta – specjalista farmacji szpitalnej

228207 Farmaceuta – specjalista farmakologii

228208 Farmaceuta – specjalista leku roślinnego

228209 Farmaceuta – specjalista mikrobiologii i biotechnologii farmaceutycznej

228210 Farmaceuta – specjalista toksykologii

228211 Farmaceuta – specjalista zdrowia publicznego

228212 Farmaceuta – specjalista zdrowia środowiskowego

228290 Pozostali farmaceuci specjaliści

229 Inni specjaliści ochrony zdrowia

2291 Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska

229101 Inspektor dozoru jądrowego

229102 Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

229103 Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy

229104 Specjalista zdrowia publicznego

229105 Specjalista zdrowia środowiskowego

229106 Rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

229190 Pozostali specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska

2292 Fizjoterapeuci

229201 Fizjoterapeuta

229202 Specjalista fizjoterapii

2293 Dietetycy i specjaliści do spraw żywienia

229301 Specjalista do spraw dietetyki

229302 Specjalista żywienia człowieka

229390 Pozostali dietetycy i specjaliści do spraw żywienia

2294 Audiofonolodzy i logopedzi

229401 Audiofonolog

229402 Logopeda

229403 Neurologopeda

229404 Surdologopeda

229490 Pozostali audiofonolodzy i logopedzi

2295 Optometryści

229501 Optometrysta

2299 Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani

229901 Epidemiolog

229902 Koordynator badań klinicznych

229903 Kosmetolog

229904 Osoba wykwalifikowana w przemyśle farmaceutycznym

229905 Psychoterapeuta

229906 Specjalista psychoterapii uzależnień

229907 Specjalista terapii uzależnień

229908 Toksykolog

229909 Psychoonkolog

229910 Psychotraumatolog

229911 Specjalista radiofarmacji

229912 Specjalista inżynierii medycznej

229913 Elektroradiolog

229990 Pozostali specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani

23 Specjaliści nauczania i wychowania

231 Nauczyciele akademiccy

2310 Nauczyciele akademiccy

231001 Nauczyciel akademicki – nauki biologiczne

231002 Nauczyciel akademicki – nauki chemiczne

231003 Nauczyciel akademicki – nauki ekonomiczne

231004 Nauczyciel akademicki – nauki farmaceutyczne

231005 Nauczyciel akademicki – nauki fizyczne

231006 Nauczyciel akademicki – nauki humanistyczne

231007 Nauczyciel akademicki – nauki leśne

231008 Nauczyciel akademicki – nauki matematyczne

231009 Nauczyciel akademicki – nauki medyczne

231010 Nauczyciel akademicki – nauki o kulturze fizycznej

231011 Nauczyciel akademicki – nauki o Ziemi

231012 Nauczyciel akademicki – nauki prawne

231013 Nauczyciel akademicki – nauki rolnicze

231014 Nauczyciel akademicki – nauki techniczne

231015 Nauczyciel akademicki – nauki teologiczne

231016 Nauczyciel akademicki – nauki weterynaryjne

231017 Nauczyciel akademicki – nauki wojskowe

231018 Nauczyciel akademicki – sztuki filmowe

231019 Nauczyciel akademicki – sztuki muzyczne

231020 Nauczyciel akademicki – sztuki plastyczne

231021 Nauczyciel akademicki – sztuki teatralne

231090 Pozostali nauczyciele akademiccy

232 Nauczyciele kształcenia zawodowego

2320 Nauczyciele kształcenia zawodowego

232001 Nauczyciel / instruktor praktycznej nauki zawodu

232002 Nauczyciel przedmiotów zawodowych artystycznych

232003 Nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych

232004 Nauczyciel przedmiotów zawodowych medycznych

232005 Nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych i leśnych

232006 Nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych

232007 Nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych

232090 Pozostali nauczyciele kształcenia zawodowego

233 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego)

2330 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego)

233001 Nauczyciel biologii

233002 Nauczyciel chemii

233003 Nauczyciel etyki

233004 Nauczyciel fizyki i astronomii

233005 Nauczyciel geografii

233006 Nauczyciel historii

233007 Nauczyciel informatyki / technologii informacyjnej

233008 Nauczyciel języka obcego

233012 Nauczyciel języka polskiego

233015 Nauczyciel matematyki

233016 Nauczyciel muzyki

233017 Nauczyciel plastyki

233018 Nauczyciel przedsiębiorczości

233019 Nauczyciel przysposobienia obronnego

233020 Nauczyciel religii

233021 Nauczyciel techniki

233022 Nauczyciel wiedzy o kulturze

233023 Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

233024 Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

233025 Nauczyciel wychowania fizycznego

233090 Pozostali nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego)

234 Nauczyciele szkół podstawowych i specjaliści do spraw wychowania małego dziecka

2341 Nauczyciele szkół podstawowych

234101 Nauczyciel etyki w szkole podstawowej

234102 Nauczyciel historii i społeczeństwa w szkole podstawowej

234103 Nauczyciel informatyki w szkole podstawowej

234104 Nauczyciel języka obcego w szkole podstawowej

234108 Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej

234111 Nauczyciel matematyki w szkole podstawowej

234112 Nauczyciel muzyki w szkole podstawowej

234113 Nauczyciel nauczania początkowego

234114 Nauczyciel plastyki w szkole podstawowej

234115 Nauczyciel przyrody w szkole podstawowej

234116 Nauczyciel religii w szkole podstawowej

234117 Nauczyciel techniki w szkole podstawowej

234118 Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej

234190 Pozostali nauczyciele szkół podstawowych

2342 Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka

234201 Nauczyciel przedszkola

234202 Wychowawca małego dziecka

234290 Pozostali specjaliści do spraw wychowania małego dziecka

235 Inni specjaliści nauczania i wychowania

2351 Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania

235101 Andragog

235102 Ewaluator programów edukacji

235103 Metodyk edukacji na odległość

235104 Metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych

235105 Nauczyciel doradca metodyczny

235106 Nauczyciel instruktor

235109 Wizytator

235190 Pozostali wizytatorzy i specjaliści metod nauczania

2352 Nauczyciele szkół specjalnych

235201 Nauczyciel niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagog)

235202 Nauczyciel niedostosowanych społecznie (pedagog resocjalizacji, socjoterapeuta)

235203 Nauczyciel niewidomych i słabowidzących (tyflopedagog)

235204 Nauczyciel przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo

235205 Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog)

235290 Pozostali nauczyciele szkół specjalnych

2353 Lektorzy języków obcych

235301 Lektor języka obcego

2354 Nauczyciele muzyki w placówkach pozaszkolnych

235401 Nauczyciel muzyki w placówkach pozaszkolnych

2355 Nauczyciele sztuki w placówkach pozaszkolnych

235501 Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego

235502 Instruktor tańca

235503 Nauczyciel sztuki w placówkach pozaszkolnych

235590 Pozostali nauczyciele sztuki w placówkach pozaszkolnych

2356 Instruktorzy technologii informatycznych

235601 Nauczyciel technologii informatycznych w placówkach pozaszkolnych

235690 Pozostali instruktorzy technologii informatycznych

2359 Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani

235901 Dydaktyk multimedialny

235902 Egzaminator on-line

235903 Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem

235904 Nauczyciel bibliotekarz

235905 Nauczyciel konsultant

235906 Nauczyciel logopeda

235907 Nauczyciel nauczania na odległość

235908 Nauczyciel psycholog

235909 Nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej

235910 Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych

235911 Pedagog animacji kulturalnej

235912 Pedagog szkolny

235913 Specjalista do spraw zarządzania w oświacie

235914 Wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych

i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej

235915 Wykładowca na kursach (edukator, trener)

235916 Animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy)

235917 Korepetytor

235918 Nauczyciel domowy

235919 Pedagog specjalny

235920 Trener osobisty (coach, mentor, tutor)

235921 Pedagog

235922 Pedagog mediów

235990 Pozostali specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani

24 Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania

241 Specjaliści do spraw finansowych

2411 Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości

241101 Biegły rewident

241102 Specjalista do spraw controllingu

241103 Specjalista do spraw rachunkowości

241104 Specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej

241105 Specjalista do spraw rachunkowości podatkowej

241106 Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej

241107 Kontroler finansowy

241190 Pozostali specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości

2412 Doradcy finansowi i inwestycyjni

241201 Doradca emerytalny

241202 Doradca finansowy

241203 Doradca inwestycyjny

241204 Doradca podatkowy

241205 Doradca do spraw leasingu

241206 Specjalista do spraw tworzenia biznes planów

241290 Pozostali doradcy finansowi i inwestycyjni

2413 Analitycy finansowi

241301 Analityk giełdowy

241302 Analityk kredytowy

241303 Projektant pakietów usług finansowych

241304 Specjalista bankowości

241305 Specjalista do spraw factoringu

241306 Analityk finansowy

241307 Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych

241308 Specjalista do spraw ubezpieczeń społecznych

241309 Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych

241310 Specjalista zarządzania ryzykiem (underwriter)

241311 Analityk inwestycyjny

241390 Pozostali analitycy finansowi

242 Specjaliści do spraw administracji i zarządzania

2421 Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji

242101 Administrator produkcji filmowej

242102 Koordynator projektów unijnych

242103 Makler nadzorujący

242104 Negocjator biznesowy

242105 Organizator transportu drogowego

242106 Specjalista do spraw doskonalenia organizacji

242107 Specjalista do spraw konsultingu

242108 Specjalista do spraw logistyki

242109 Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser)

242110 Specjalista ochrony informacji niejawnych

242111 Administrator bezpieczeństwa informacji

242112 Analityk biznesowy

242113 Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych

242190 Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji

2422 Specjaliści do spraw administracji i rozwoju

242201 Animator gospodarczy do spraw przedsiębiorczości

242202 Animator gospodarczy do spraw rozwoju regionalnego

242203 Specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii

242204 Audytor

242205 Doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych

242206 Ekspert w Urzędzie Patentowym RP

242207 Inspektor do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

242208 Inspektor farmaceutyczny

242209 Inspektor kontroli skarbowej

242210 Inspektor nadzoru bankowego

242211 Inspektor nadzoru budowlanego

242212 Inspektor ochrony danych osobowych

242213 Inspektor rybołówstwa morskiego

242214 Inspektor pracy

242215 Kontroler państwowy

242216 Rzecznik patentowy

242217 Specjalista administracji publicznej

242218 Specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych

242219 Specjalista do spraw integracji europejskiej

242220 Specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu

242221 Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu

242223 Specjalista do spraw planowania strategicznego

242224 Specjalista do spraw stosunków międzynarodowych

242225 Specjalista do spraw zamówień publicznych

242226 Specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia

242227 Specjalista zarządzania kryzysowego

242228 Specjalista do spraw organizacji i rozwoju sprzedaży

242290 Pozostali specjaliści do spraw administracji i rozwoju

2423 Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi

242301 Analityk pracy

242302 Doradca EURES

242303 Doradca personalny

242304 Doradca zawodowy

242305 Konsultant do spraw kariery

242306 Lider klubu pracy

242307 Specjalista do spraw kadr

242308 Specjalista do spraw kultury firmy

242309 Specjalista do spraw rekrutacji pracowników

242310 Specjalista do spraw wynagrodzeń

242311 Specjalista do spraw zarządzania talentami

242312 Specjalista integracji międzykulturowej

242313 Specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników

242390 Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi

2424 Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr

242401 Broker edukacyjny

242402 Specjalista do spraw rozwoju zawodowego

242403 Specjalista do spraw szkoleń

242490 Pozostali specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr

243 Specjaliści do spraw sprzedaży, marketingu i public relations

2431 Specjaliści do spraw reklamy i marketingu

243101 Analityk trendów rynkowych (cool hunter)

243102 Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter)

243103 Menedżer produktu (product manager)

243104 Menedżer marki (brand manager)

243105 Specjalista analizy i rozwoju rynku

243106 Specjalista do spraw marketingu i handlu

243107 Specjalista do spraw reklamy

243108 Specjalista do spraw mediów interaktywnych

243109 Specjalista sprzedaży internetowej

243190 Pozostali specjaliści do spraw reklamy i marketingu

2432 Specjaliści do spraw public relations

243201 Specjalista etyki biznesu

243202 Lobbysta

243203 Specjalista do spraw public relations

243290 Pozostali specjaliści do spraw public relations

2433 Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)

243301 Inżynier sprzedaży

243302 Opiekun klienta

243303 Przedstawiciel medyczny

243304 Specjalista do spraw kluczowych klientów (key account manager)

243305 Specjalista do spraw sprzedaży

243306 Specjalista zaopatrzenia medycznego

243307 Specjalista do spraw obsługi posprzedażowej

243390 Pozostali specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)

2434 Specjaliści do spraw sprzedaży z dziedziny technologii teleinformatycznych

243401 Inżynier sprzedaży technologii i usług teleinformatycznych

243402 Specjalista sprzedaży technologii i usług informatycznych

243490 Pozostali specjaliści do spraw sprzedaży z dziedziny technologii teleinformatycznych

244 Specjaliści do spraw rynku nieruchomości

2440 Specjaliści do spraw rynku nieruchomości

244001 Pośrednik w obrocie nieruchomościami

244002 Rzeczoznawca majątkowy

244003 Zarządca nieruchomości

244090 Pozostali specjaliści do spraw rynku nieruchomości

25 Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych

251 Analitycy systemów komputerowych i programiści

2511 Analitycy systemów komputerowych

251101 Analityk systemów teleinformatycznych

251102 Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

251103 Projektant / architekt systemów teleinformatycznych

251190 Pozostali analitycy systemów komputerowych

2512 Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych

251201 Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji

251202 Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych

251290 Pozostali specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych

2513 Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów

251301 Architekt stron internetowych

251302 Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych

251303 Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych

251390 Pozostali projektanci aplikacji sieciowych i multimediów

2514 Programiści aplikacji

251401 Programista aplikacji

251402 Programista aplikacji mobilnych

251490 Pozostali programiści aplikacji

2519 Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani

251901 Informatyk medyczny

251902 Specjalista zastosowań informatyki

251903 Tester oprogramowania komputerowego

251904 Tester systemów teleinformatycznych

251905 Specjalista systemów rozpoznawania mowy

251990 Pozostali analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani

252 Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych

2521 Projektanci i administratorzy baz danych

252101 Administrator baz danych

252102 Analityk baz danych

252103 Projektant baz danych

252190 Pozostali projektanci i administratorzy baz danych

2522 Administratorzy systemów komputerowych

252201 Administrator systemów komputerowych

252202 Administrator zintegrowanych systemów zarządzania

252290 Pozostali administratorzy systemów komputerowych

2523 Specjaliści do spraw sieci komputerowych

252301 Analityk sieci komputerowych

252302 Inżynier systemów i sieci komputerowych

252390 Pozostali specjaliści do spraw sieci komputerowych

2529 Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej

niesklasyfikowani

252901 Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania

252902 Specjalista bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

252990 Pozostali specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani

26 Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury

261 Specjaliści z dziedziny prawa

2611 Adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy

261101 Adwokat

261102 Prokurator

261103 Radca prawny

2612 Sędziowie

261201 Sędzia

2619 Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani

261901 Asystent prawny

261902 Asystent prokuratora

261903 Asystent sędziego

261904 Komornik sądowy

261905 Notariusz

261906 Legislator

261907 Radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

261908 Referendarz sądowy

261909 Doradca do spraw odszkodowań

261910 Specjalista do spraw ochrony własności intelektualnej

261990 Pozostali specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani

262 Bibliotekoznawcy, archiwiści i muzealnicy

2621 Archiwiści i muzealnicy

262101 Archiwista

262102 Muzealnik

2622 Bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją

262201 Analityk informacji i raportów medialnych

262202 Analityk ruchu na stronach internetowych

262203 Bibliotekoznawca

262204 Broker informacji (researcher)

262205 Menedżer zawartości serwisów internetowych

262206 Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej

262207 Specjalista zarządzania informacją

262290 Pozostali bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją

263 Specjaliści z dziedzin społecznych i religijnych

2631 Ekonomiści

263101 Ekonometryk

263102 Ekonomista

263190 Pozostali ekonomiści

2632 Archeolodzy, socjolodzy i specjaliści dziedzin pokrewnych

263201 Archeolog

263202 Etnograf

263203 Kulturoznawca

263204 Socjolog

263205 Antropolog

263206 Kryminolog

263207 Religioznawca

263290 Pozostali archeolodzy, socjolodzy i specjaliści dziedzin pokrewnych

2633 Filozofowie, historycy i politolodzy

263301 Filozof

263302 Historyk

263303 Historyk sztuki

263304 Politolog

263305 Specjalista polityki społecznej

263306 Teolog

263390 Pozostali filozofowie, historycy i politolodzy

2634 Psycholodzy i pokrewni

263401 Psycholog

263402 Psycholog biznesu

263403 Psycholog kliniczny

263404 Psycholog organizacji

263405 Psycholog sportowy

263406 Psycholog wychowawczy

263407 Specjalista do spraw uzależnień od mediów cyfrowych

263409 Specjalista marketingu społecznego

263490 Pozostali psycholodzy i pokrewni

2635 Specjaliści do spraw społecznych

263501 Kurator sądowy

263502 Mediator

263503 Specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego

263504 Specjalista pracy socjalnej

263505 Specjalista resocjalizacji

263506 Wychowawca w jednostkach penitencjarnych

263507 Mediator sądowy

263508 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

263509 Specjalista do spraw adopcji

263510 Specjalista komunikacji społecznej

263590 Pozostali specjaliści do spraw społecznych

2636 Duchowni i osoby konsekrowane

263601 Duchowny religii mojżeszowej

263602 Duchowny religii muzułmańskiej

263603 Duchowny wyznania prawosławnego

263604 Duchowny wyznania rzymskokatolickiego

263605 Duchowny wyznania ewangelickiego

263606 Zakonnik (bez święceń kapłańskich)

263690 Pozostali duchowni i osoby konsekrowane

264 Literaci, dziennikarze i filolodzy

2641 Literaci i inni autorzy tekstów

264101 Edytor materiałów źródłowych

264102 Pisarz

264103 Poeta

264104 Redaktor wydawniczy

264105 Scenarzysta

264190 Pozostali literaci i inni autorzy tekstów

2642 Dziennikarze

264201 Dziennikarz

264202 Fotoedytor

264203 Krytyk artystyczny

264204 Redaktor programowy

264205 Reporter radiowy / telewizyjny / prasowy

264206 Krytyk kulinarny

264207 Redaktor serwisu internetowego

264290 Pozostali dziennikarze

2643 Filolodzy i tłumacze

264301 Filolog klasyczny

264302 Filolog języka nowożytnego

264303 Filolog polski

264304 Tłumacz

264310 Tłumacz języka migowego

264390 Pozostali filolodzy i tłumacze

265 Twórcy i artyści

2651 Artyści plastycy

265101 Artysta fotografik

265102 Artysta grafik

265103 Artysta malarz

265104 Artysta rzeźbiarz

265105 Konserwator dzieł sztuki

265106 Scenograf

265107 Konserwator zabytków architektury

265190 Pozostali artyści plastycy

2652 Kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy

265201 Instrumentalista

265202 Wokalista

265203 Dyrygent

265204 Kompozytor

265205 Reżyser dźwięku

265206 Muzykolog

265207 Piosenkarz

265290 Pozostali kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy

2653 Choreografowie i tancerze

265301 Choreograf

265302 Tancerz baletowy

265390 Pozostali choreografowie i tancerze

2654 Producenci filmowi, reżyserzy i pokrewni

265401 Asystent reżysera filmowego

265402 Operator obrazu

265403 Producent filmowy

265404 Producent teatralny

265405 Producent telewizyjny

265406 Realizator programu telewizyjnego / radiowego

265407 Reżyser filmowy

265408 Reżyser teatralny

265409 Reżyser telewizyjny / radiowy

265410 Kierownik produkcji filmowej / telewizyjnej / radiowej

265490 Pozostali producenci filmowi, reżyserzy i pokrewni

2655 Aktorzy

265501 Aktor

265502 Aktor lalkarz

265503 Mim

265590 Pozostali aktorzy

2656 Prezenterzy radiowi, telewizyjni i pokrewni

265601 Komentator sportowy

265602 Konferansjer

265603 Lektor dialogów filmowych i radiowych

265604 Prezenter muzyczny (DJ / didżej)

265605 Prezenter telewizyjny

265606 Spiker radiowy

265690 Pozostali prezenterzy radiowi, telewizyjni i pokrewni

2659 Twórcy i artyści gdzie indziej niesklasyfikowani

265901 Twórca ludowy

265902 Bloger / vloger

265990 Pozostali twórcy i artyści gdzie indziej niesklasyfikowani

3 TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL

31 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych

311 Technicy nauk fizycznych, chemicznych i technicznych

3111 Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni

311101 Laborant chemiczny

311102 Probierz

311103 Technik analityk S

311104 Technik geodeta S

311105 Technik geofizyk

311106 Technik geolog S

311107 Technik hydrolog

311108 Technik meteorolog

311109 Technik metrolog

311190 Pozostali technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni

3112 Technicy budownictwa

311201 Kosztorysant budowlany

311202 Laborant budowlany

311203 Technik architekt

311204 Technik budownictwa S

311205 Technik budownictwa wodnego S

311206 Technik drogownictwa S

311207 Technik dróg i mostów kolejowych S

311208 Technik inżynierii środowiska i melioracji S

311209 Technik urządzeń sanitarnych S

311210 Technik renowacji elementów architektury S

311211 Inspektor budowlany

311212 Inspektor budowy dróg

311213 Inspektor budowy mostów

311214 Inspektor ochrony przeciwpożarowej

311215 Mostowniczy

311290 Pozostali technicy budownictwa

3113 Technicy elektrycy

311302 Technik elektroenergetyk transportu szynowego S

311303 Technik elektryk S

311304 Technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych

311305 Technik elektryk samochodowy

311306 Technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym

311307 Technik energetyk S

311390 Pozostali technicy elektrycy

3114 Technicy elektronicy i pokrewni

311401 Diagnosta kolejowy

311402 Instalator systemów alarmowych

311403 Instalator systemów alarmowych przeciwkradzieżowych

311404 Instalator systemów telewizji przemysłowej

311406 Projektant systemów alarmowych

311407 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym S

311408 Technik elektronik S

311409 Technik elektroniki medycznej

311410 Technik mechatronik S

311411 Technik elektroniki i informatyki medycznej S

311490 Pozostali technicy elektronicy i pokrewni

3115 Technicy mechanicy

311501 Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów

311503 Kontroler stanu technicznego pojazdów

311504 Technik mechanik S

311505 Technik mechanik budowy środków transportu

311506 Technik mechanik eksploatacji środków transportu

311508 Technik mechanik maszyn i urządzeń

311509 Technik mechanik obróbki skrawaniem

311510 Technik mechanik precyzyjny

311511 Technik mechanik urządzeń przemysłowych

311512 Technik mechanizacji rolnictwa S

311513 Technik pojazdów samochodowych S

311514 Technik utrzymania ruchu

311590 Pozostali technicy mechanicy

3116 Technicy technologii chemicznej i pokrewni

311601 Technik papiernictwa S

311602 Technik przetwórstwa tworzyw sztucznych

311603 Technik technologii chemicznej S

311604 Technik technologii środków farmaceutycznych

311605 Technik technologii środków kosmetycznych

311606 Technik zabezpieczeń przeciwkorozyjnych

311690 Pozostali technicy chemicy i pokrewni

3117 Technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni

311701 Technik górnictwa odkrywkowego S

311702 Technik górnictwa otworowego S

311703 Technik górnictwa podziemnego S

311704 Technik hutnik S

311705 Technik odlewnik S

311706 Technik przeróbki kopalin stałych S

311707 Technik wiertnik S

311790 Pozostali technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni

3118 Kreślarze

311801 Rysownik geodezyjny

311802 Rysownik kartograficzny

311803 Operator CAD

311890 Pozostali kreślarze

3119 Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani

311901 Cechowniczy

311902 Kontroler jakości połączeń spawanych

311903 Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych

311904 Operator badań defektoskopowych

311905 Operator reaktora

311906 Pracownik obsługi bankomatów

311907 Serwisant urządzeń medycznych

311908 Technik akustyk

311909 Technik automatyk

311910 Technik budownictwa okrętowego S

311911 Technik cyfrowych procesów graficznych S

311912 Technik garbarz S

311913 Technik gazownictwa S

311914 Technik instrumentów muzycznych

311915 Technik normowania pracy

311916 Technik obuwnik S

311917 Technik organizacji produkcji

311918 Technik poligraf

311919 Technik pożarnictwa S

311920 Technik systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia

311921 Technik technologii ceramicznej S

311922 Technik technologii drewna S

311923 Technik technologii materiałów budowlanych

311924 Technik technologii odzieży S

311925 Technik technologii szkła S

311926 Technik technologii wyrobów skórzanych S

311927 Technik transportu drogowego S

311928 Technik transportu kolejowego S

311929 Technik chłodnictwa i klimatyzacji S

311930 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej S

311931 Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych S

311932 Technik włókiennik S

311933 Stroiciel fortepianów i pianin S

311934 Technik budowy fortepianów i pianin S

311935 Technik procesów drukowania S

311936 Technik procesów introligatorskich S

311937 Kontroler jakości wyrobów przemysłowych

311939 Technik konserwator urządzeń dźwigowych

311940 Technik urządzeń dźwigowych S

311990 Pozostali technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani

312 Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym i budownictwie oraz osoby dozoru ruchu w górnictwie

3121 Osoby dozoru ruchu w górnictwie

312101 Osoby dozoru ruchu w górnictwie odkrywkowym

312102 Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym

312103 Osoby dozoru ruchu w górnictwie podziemnym

312190 Pozostałe osoby dozoru ruchu w górnictwie

3122 Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym

312201 Mistrz produkcji w przemyśle chemicznym

312202 Mistrz produkcji w przemyśle drzewnym

312203 Mistrz produkcji w przemyśle elektromaszynowym

312204 Mistrz produkcji w przemyśle elektronicznym

312205 Mistrz produkcji w przemyśle farmaceutycznym

312206 Mistrz produkcji w przemyśle metalurgicznym

312207 Mistrz produkcji w przemyśle samochodowym

312208 Mistrz produkcji w przemyśle spożywczym

312209 Mistrz produkcji w przemyśle włókienniczym

312210 Mistrz produkcji w poligrafii

312290 Pozostali mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym

3123 Mistrzowie produkcji w budownictwie

312301 Mistrz produkcji w budownictwie drogowym

312302 Mistrz produkcji w budownictwie kolejowym

312303 Mistrz produkcji w budownictwie mostowym

312304 Mistrz produkcji w budownictwie ogólnym

312305 Mistrz produkcji w budownictwie przemysłowym

312306 Mistrz produkcji w budownictwie wodnym

312390 Pozostali mistrzowie produkcji w budownictwie

313 Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych

3131 Operatorzy urządzeń energetycznych

313101 Elektroenergetyk elektrowni cieplnych

313102 Elektroenergetyk elektrowni wodnych

313103 Elektroenergetyk nastawni

313104 Elektroenergetyk pomiarów i zabezpieczeń

313105 Maszynista agregatów prądotwórczych

313106 Maszynista turbozespołu parowego

313107 Maszynista turbozespołu wodnego

313108 Maszynista urządzeń ciepłowniczych elektrowni

313109 Maszynista urządzeń pomocniczych elektrowni

313110 Obchodowy bloku

313190 Pozostali operatorzy urządzeń energetycznych

3132 Operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni

313201 Operator aparatury utylizacji odpadów toksycznych

313202 Maszynista chłodni

313203 Maszynista sprężarek

313204 Maszynista wentylatorów w kopalni

313205 Operator (maszynista) stacji pomp

313206 Operator spalarni odpadów komunalnych

313207 Operator urządzeń klimatyzacyjnych i odpylających

313208 Operator urządzeń oczyszczania ścieków

313209 Operator urządzeń uzdatniania i demineralizacji wody

313210 Pracownik oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych

313290 Pozostali operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni

3133 Kontrolerzy (sterowniczy) procesów w przemyśle chemicznym

313301 Kontroler (sterowniczy) procesów w produkcji nawozów sztucznych

313303 Kontroler (sterowniczy) reaktorów chemicznych

313304 Kontroler (sterowniczy) urządzeń destylacyjnych i rektyfikacyjnych

313305 Kontroler (sterowniczy) urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów

313306 Kontroler (sterowniczy) urządzeń filtrujących i oddzielających

313307 Kontroler (sterowniczy) urządzeń koksowniczych

313390 Pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów w przemyśle chemicznym

3134 Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przeróbki ropy naftowej i gazu

313401 Kontroler (sterowniczy) procesów przeróbki ropy naftowej i gazu

3135 Kontrolerzy (sterowniczy) procesów metalurgicznych

313501 Kontroler (sterowniczy) urządzeń do ciągnienia i tłoczenia metali

313502 Kontroler (sterowniczy) urządzeń do wytopu metali

313503 Kontroler (sterowniczy) urządzeń obróbki cieplnej metali

313504 Kontroler (sterowniczy) urządzeń odlewniczych

313505 Kontroler (sterowniczy) urządzeń walcowniczych

313590 Pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów metalurgicznych

3139 Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani

313901 Kontroler (sterowniczy) robotów przemysłowych

313902 Kontroler (sterowniczy) urządzeń do produkcji papieru

313903 Operator robotów i manipulatorów przemysłowych

313904 Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej

313990 Pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej

niesklasyfikowani

314 Technicy nauk biologicznych, rolniczych i technologii żywności

3141 Technicy nauk biologicznych (z wyłączeniem nauk medycznych)

314101 Laborant mikrobiologiczny

314102 Laborant biochemiczny

314103 Laborant w hodowli roślin

314190 Pozostali technicy nauk biologicznych

3142 Technicy rolnictwa i pokrewni

314201 Laborant nasiennictwa

314202 Technik architektury krajobrazu S

314203 Technik hodowca koni S

314204 Technik hodowca zwierząt

314205 Technik ogrodnik S

314206 Technik pszczelarz S

314207 Technik rolnik S

314208 Technik rybactwa śródlądowego S

314290 Pozostali technicy rolnictwa i pokrewni

3143 Technicy leśnictwa

314301 Technik leśnik S

3144 Technicy technologii żywności

314401 Kontroler jakości produktów spożywczych

314402 Technik przetwórstwa mleczarskiego S

314403 Technik technologii żywności S

314404 Technik technologii żywności – cukrownictwo

314405 Technik technologii żywności – produkcja cukiernicza

314406 Technik technologii żywności – produkcja koncentratów spożywczych

314407 Technik technologii żywności – produkcja piekarsko-ciastkarska

314408 Technik technologii żywności – przechowalnictwo chłodnicze i technologia

żywności mrożonej

314409 Technik technologii żywności – przetwórstwo fermentacyjne

314410 Technik technologii żywności – przetwórstwo jajczarsko-drobiarskie

314411 Technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne

314412 Technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie

314413 Technik technologii żywności – przetwórstwo owocowo-warzywne

314414 Technik technologii żywności – przetwórstwo rybne

314415 Technik technologii żywności – przetwórstwo surowców olejarskich

314416 Technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe

314417 Technik technologii żywności – przetwórstwo ziemniaczane

314490 Pozostali technicy technologii żywności

315 Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa (z wyłączeniem sił zbrojnych)

3151 Pracownicy służb technicznych żeglugi

315101 Mechanik statkowy żeglugi śródlądowej

315102 Oficer automatyk okrętowy

315103 Oficer mechanik

315104 Stermotorzysta żeglugi śródlądowej

315105 Technik mechanik okrętowy S

315190 Pozostali pracownicy służb technicznych żeglugi

3152 Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni

315202 Bosman portu

315203 Inspektor bezpieczeństwa żeglugi

315204 Kapitan portu morskiego

315205 Kapitan statku morskiego

315206 Kapitan żeglugi śródlądowej

315207 Kapitan żeglugi przybrzeżnej

315208 Oficer pokładowy

315209 Oficer portu

315210 Obserwator radarowy żeglugi śródlądowej

315211 Pilot morski

315212 Pilot żeglugi śródlądowej

315214 Technik nawigator morski S

315215 Technik rybołówstwa morskiego S

315216 Technik żeglugi śródlądowej S

315217 Szyper

315290 Pozostali oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni

3153 Piloci statków powietrznych i personel pokrewny

315301 Mechanik pokładowy

315302 Nawigator lotniczy

315305 Operator tankowania statków powietrznych

315306 Pilot balonu wolnego

315308 Pilot samolotowy zawodowy / liniowy

315309 Pilot sterowcowy zawodowy

315310 Pilot szybowcowy

315311 Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy

315312 Pilot wiatrakowcowy zawodowy

315314 Skoczek spadochronowy

315316 Technik awionik S

315317 Technik mechanik lotniczy S

315318 Mechanik lotniczy obsługi technicznej

315319 Pilot pionowzlotu

315390 Pozostali piloci statków powietrznych i personel pokrewny

3154 Kontrolerzy ruchu lotniczego i personel pokrewny

315401 Dyspozytor lotniczy

315402 Informator służby informacji powietrznej

315403 Kontroler ruchu lotniczego

315405 Informator lotniskowej służby informacji powietrznej

315406 Technik lotniskowych służb operacyjnych

315490 Pozostali kontrolerzy ruchu lotniczego i personel pokrewny

3155 Technicy urządzeń ruchu lotniczego

315501 Technik urządzeń ruchu lotniczego

32 Średni personel do spraw zdrowia

321 Technicy medyczni i farmaceutyczni

3211 Operatorzy aparatury medycznej

321101 Operator systemów sterylizacji artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów medycznych

321102 Perfuzjonista

321103 Technik elektroradiolog S

321104 Technik sterylizacji medycznej S

321190 Pozostali operatorzy aparatury medycznej

3212 Technicy analityki medycznej

321201 Technik analityki medycznej

3213 Technicy farmaceutyczni

321301 Technik farmaceutyczny S

3214 Technicy medyczni i dentystyczni

321401 Protetyk słuchu S

321402 Technik dentystyczny S

321403 Technik ortopeda S

321490 Pozostali technicy medyczni i dentystyczni

322 Dietetycy i żywieniowcy

3220 Dietetycy i żywieniowcy

322001 Dietetyk

322002 Technik żywienia i gospodarstwa domowego

322090 Pozostali dietetycy i żywieniowcy

323 Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii

3230 Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii

323001 Akupunkturzysta

323002 Bioenergoterapeuta

323003 Biomasażysta

323004 Chiropraktyk

323005 Homeopata

323006 Instruktor hipoterapii

323007 Kynoterapeuta (dogoterapeuta)

323008 Muzykoterapeuta

323009 Naturopata

323010 Osteopata

323011 Refleksolog

323012 Zielarz-fitoterapeuta

323013 Arteterapeuta

323014 Podolog

323090 Pozostali praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii

324 Technicy weterynarii

3240 Technicy weterynarii

324001 Laborant weterynaryjny

324002 Technik weterynarii S

324090 Pozostali technicy weterynarii

325 Inny średni personel do spraw zdrowia

3251 Asystenci dentystyczni

325101 Asystentka stomatologiczna S

325102 Higienistka stomatologiczna S

325190 Pozostali asystenci dentystyczni

3252 Środowiskowi pracownicy ochrony zdrowia

325201 Terapeuta środowiskowy

325290 Pozostali środowiskowi pracownicy ochrony zdrowia

3253 Optycy okularowi

325301 Optyk okularowy

325302 Technik optyk S

325390 Pozostali optycy okularowi

3254 Technicy fizjoterapii i masażyści

325401 Technik fizjoterapii

325402 Technik masażysta S

3255 Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp

325501 Edukator ekologiczny

325502 Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy

325503 Inspektor ochrony radiologicznej

325504 Inspektor ochrony środowiska

325505 Instruktor higieny

325506 Kontroler higieny mięsa

325507 Strażnik ochrony przyrody / środowiska

325508 Technik analizy i monitoringu środowiska

325509 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy S

325510 Technik dozymetrysta

325511 Technik ochrony środowiska S

325512 Weterynaryjny kontroler sanitarny

325513 Inspektor obrony cywilnej

325514 Inspektor sanitarny

325515 Technik gospodarki odpadami

325590 Pozostały średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp

3256 Ratownicy medyczni

325601 Ratownik medyczny

3259 Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany

325901 Felczer

325902 Higienistka szkolna

325903 Instruktor terapii uzależnień

325904 Koordynator pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów

325905 Opiekunka dziecięca S

325906 Ortoptystka S

325907 Terapeuta zajęciowy S

325990 Pozostały średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany

33 Średni personel do spraw biznesu i administracji

331 Średni personel do spraw finansowych

3311 Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych

331101 Dealer aktywów finansowych

331102 Makler papierów wartościowych

331103 Pośrednik finansowy

331104 Pracownik do spraw produktów finansowych

331105 Pracownik scentralizowanych systemów rozliczeniowych

331190 Pozostali dealerzy i maklerzy aktywów finansowych

3312 Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni

331201 Pracownik do spraw kredytów

331202 Pracownik do spraw pożyczek

331203 Pracownik obsługi klienta instytucji finansowej

331290 Pozostali pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni

3313 Księgowi

331301 Księgowy

3314 Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych

331401 Asystent do spraw statystyki

331402 Technik agrobiznesu S

331403 Technik ekonomista S

331404 Asystent przetwarzania danych

331490 Pozostały średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych

3315 Rzeczoznawcy (z wyłączeniem majątkowych)

331501 Gemmolog

331502 Likwidator szkód

331503 Rzeczoznawca

331504 Rzeczoznawca jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

331506 Taksator

331508 Taksator ryzyka działalności firm

331590 Pozostali rzeczoznawcy (z wyłączeniem majątkowych)

332 Agenci i pośrednicy handlowi

3321 Agenci ubezpieczeniowi

332101 Agent ubezpieczeniowy

332103 Broker reasekuracyjny

332104 Broker ubezpieczeniowy

332190 Pozostali agenci ubezpieczeniowi

3322 Przedstawiciele handlowi

332201 Ekspozytor towarów (merchandiser)

332202 Pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta

332203 Przedstawiciel handlowy

332290 Pozostali przedstawiciele handlowi

3323 Zaopatrzeniowcy

332301 Agent do spraw zakupów

332302 Zaopatrzeniowiec

332390 Pozostali zaopatrzeniowcy

3324 Pośrednicy handlowi

332401 Makler giełd towarowych

332402 Makler morski

332490 Pozostali pośrednicy handlowi

333 Pośrednicy usług biznesowych

3331 Spedytorzy i pokrewni

333101 Agent celny

333102 Agent klarujący

333103 Eksploatator portu

333104 Pracownik działu logistyki

333105 Spedytor

333106 Technik eksploatacji portów i terminali S

333107 Technik logistyk S

333108 Technik spedytor S

333109 Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych (Doradca RID)

333190 Pozostali spedytorzy i pokrewni

3332 Organizatorzy konferencji i imprez

333201 Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów)

333202 Organizator imprez ślubnych

333203 Organizator imprez sportowych

333204 Organizator usług konferencyjnych

333205 Organizator widowni

333290 Pozostali organizatorzy konferencji i imprez

3333 Pośrednicy pracy i zatrudnienia

333301 Pośrednik pracy

333302 Pracownik agencji pracy tymczasowej

333390 Pozostali pośrednicy pracy i zatrudnienia

3334 Agenci i administratorzy nieruchomości

333401 Agent do spraw pozyskiwania gruntów

333402 Pracownik wynajmu powierzchni komercyjnych

333403 Administrator nieruchomości

333404 Doradca do spraw rynku nieruchomości

333490 Pozostali agenci i administratorzy nieruchomości

3339 Pośrednicy usług biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani

333901 Menedżer artystyczny

333902 Licytator

333903 Promotor marki (trendsetter)

333904 Sprzedawca reklam internetowych

333905 Tajemniczy klient (mystery shopper)

333906 Technik organizacji reklamy S

333990 Pozostali pośrednicy usług biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani

334 Pracownicy administracyjni i sekretarze wyspecjalizowani

3341 Kierownicy biura

334101 Kierownik biura

3342 Sekretarze prawni

334201 Sekretarka w kancelarii prawnej

334290 Pozostali sekretarze prawni

3343 Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu

334301 Akredytowany asystent parlamentarny

334302 Asystent dyrektora

334303 Asystent parlamentarny

334304 Asystent zarządu

334305 Sekretarz konsularny

334306 Technik administracji S

334307 Stenograf-protokolant

334390 Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu

3344 Sekretarze medyczni i pokrewni

334401 Pracownik do spraw ubezpieczeń medycznych

334402 Sekretarka medyczna

334490 Pozostali sekretarze medyczni i pokrewni

335 Urzędnicy państwowi do spraw nadzoru

3351 Funkcjonariusze celni i ochrony granic

335101 Funkcjonariusz celny

335102 Funkcjonariusz straży granicznej

335103 Urzędnik do spraw imigracji

335190 Pozostali funkcjonariusze celni i ochrony granic

3352 Urzędnicy do spraw podatków

335201 Kontroler rozliczeń podatkowych

335202 Rewident kontroli skarbowej

335203 Urzędnik podatkowy

335290 Pozostali urzędnicy do spraw podatków

3353 Urzędnicy do spraw świadczeń społecznych

335301 Urzędnik ubezpieczeń społecznych

335390 Pozostali urzędnicy do spraw świadczeń społecznych

3354 Urzędnicy organów udzielających licencji

335401 Urzędnik do spraw licencji

335402 Urzędnik do spraw paszportów

335403 Urzędnik do spraw udzielania pozwoleń na budowę

335404 Urzędnik do spraw udzielania pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej

335490 Pozostali urzędnicy organów udzielających licencji

3355 Policjanci

335501 Negocjator policyjny

335502 Policjant służby kryminalnej

335503 Technik kryminalistyki

335504 Policjant służby prewencji

335505 Policjant służby wspomagającej

335590 Pozostali policjanci

3356 Funkcjonariusze służby więziennej

335601 Funkcjonariusz służby ochrony

335602 Funkcjonariusz służby penitencjarnej

335690 Pozostali funkcjonariusze służby więziennej

3357 Funkcjonariusze służb specjalnych

335701 Funkcjonariusz służb specjalnych

3359 Urzędnicy państwowi do spraw nadzoru gdzie indziej niesklasyfikowani

335905 Inspektor kontroli handlu i usług

335907 Inspektor do spraw miar i wag

335909 Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego

335990 Pozostali urzędnicy państwowi do spraw nadzoru gdzie indziej niesklasyfikowani

34 Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury

i pokrewny

341 Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych i religii

3411 Średni personel z dziedziny prawa i pokrewny

341101 Detektyw prywatny

341102 Sekretarka notarialna

341103 Sekretarz sądowy

341190 Pozostały średni personel z dziedziny prawa i pokrewny

3412 Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej

341201 Asystent osoby niepełnosprawnej S

341202 Opiekun osoby starszej S

341203 Opiekun w domu pomocy społecznej S

341204 Opiekunka środowiskowa S

341205 Pracownik socjalny

341206 Pracownik zarządzania kryzysowego

341207 Asystent rodziny

341290 Pozostali pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej

3413 Pracownicy z zakresu działalności religijnej

341301 Pracownik parafialny

341302 Świecki krzewiciel wiary

341390 Pozostali pracownicy z zakresu działalności religijnej

342 Sportowcy, trenerzy i zawody pokrewne

3421 Sportowcy i dżokeje

342101 Dżokej

342102 Zawodnik dyscypliny sportu

3422 Trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi

342201 Instruktor sportu

342202 Instruktor sportu osób niepełnosprawnych

342203 Menedżer dyscypliny sportu

342204 Menedżer imprez sportowych

342205 Menedżer sportu

342206 Sędzia sportowy

342207 Trener sportu

342290 Pozostali trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi

3423 Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej

342301 Instruktor fitness

342302 Instruktor gimnastyki korekcyjnej

342303 Instruktor jazdy konnej

342304 Instruktor odnowy biologicznej

342305 Instruktor rekreacji ruchowej

342306 Instruktor rytmiki

342307 Instruktor sportów siłowych

342308 Instruktor sportów ekstremalnych

342309 Instruktor sztuki walki

342310 Pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu

342390 Pozostali instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej

343 Średni personel w zakresie działalności artystycznej, kulturalnej i kulinarnej

3431 Fotografowie

343101 Fotograf S

343102 Fotoreporter

343103 Fotosista

343104 Fototechnik S

343190 Pozostali fotografowie

3432 Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni

343201 Dekorator sklepów

343202 Dekorator wnętrz

343203 Florysta S

343204 Plastyk S

343205 Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego

343206 Rzeźbiarz w owocach i warzywach

343290 Pozostali plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni

3433 Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni

343301 Bibliotekarz S

343302 Pracownik galerii / muzeum

343303 Technik informacji naukowej

343304 Doradca do spraw zasobów bibliotecznych

343390 Pozostali pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni

3434 Szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych

343401 Organizator usług kateringowych

343402 Szef kuchni (kuchmistrz)

343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych S

343490 Pozostali szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych

3435 Aktorzy cyrkowi i pokrewni

343501 Akrobata

343502 Aktor cyrkowy S

343503 Klaun (clown)

343504 Iluzjonista

343505 Komik

343506 Treser zwierząt cyrkowych

343507 Żongler

343590 Pozostali aktorzy cyrkowi i pokrewni

3436 Muzycy i pokrewni

343601 Aktor scen muzycznych S

343602 Muzyk S

343603 Organista

343690 Pozostali muzycy i pokrewni

3437 Tancerze

343701 Tancerz S

3439 Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej niesklasyfikowany

343901 Animator kultury S

343902 Asystent kierownika produkcji filmowej / telewizyjnej S

343903 Garderobiana

343904 Inspicjent

343905 Kaskader filmowy

343906 Kaskader filmowy – koordynator

343907 Kierownik planu filmowego

343908 Menedżer klubu muzycznego

343909 Oświetlacz filmowy

343910 Pirotechnik

343912 Realizator światła

343913 Rekwizytor

343914 Sekretarz planu filmowego

343915 Sufler

343917 Tatuażysta

343990 Pozostały średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej niesklasyfikowany

35 Technicy informatycy

351 Technicy do spraw technologii teleinformatycznych i pomocy

użytkownikom urządzeń teleinformatycznych

3511 Operatorzy urządzeń teleinformatycznych

351101 Operator bezprzewodowych sieci komputerowych

351102 Operator komputerowych urządzeń peryferyjnych

351103 Technik teleinformatyk S

351190 Pozostali operatorzy urządzeń teleinformatycznych

3512 Technicy wsparcia informatycznego i technicznego

351201 Konserwator sieci i systemów komputerowych

351202 Operator zintegrowanych systemów zarządzania zasobami firmy

351203 Technik informatyk S

351204 Technik tyfloinformatyk S

351290 Pozostali technicy wsparcia informatycznego i technicznego

3513 Operatorzy sieci i systemów komputerowych

351301 Operator sieci komputerowych

351302 Operator sprzętu komputerowego

351303 Operator systemów komputerowych

351390 Pozostali operatorzy sieci i systemów komputerowych

3514 Technicy sieci internetowych

351401 Administrator stron internetowych

351402 Administrator systemów poczty elektronicznej

351403 Pracownik pozycjonowania stron internetowych

351404 Projektant stron internetowych (webmaster)

351405 Pracownik obsługi kampanii e-mailowych

351490 Pozostali technicy sieci internetowych

352 Technicy telekomunikacji i urządzeń transmisyjnych

3521 Operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku

352101 Asystent operatora dźwięku

352102 Asystent operatora obrazu

352103 Asystent techniczny realizatora dźwięku

352104 Asystent techniczny realizatora programu

352105 Imitator efektów dźwiękowych

352106 Kinooperator

352107 Mikser dźwięku

352108 Mikser obrazu

352109 Montażysta dźwięku

352110 Montażysta obrazu

352111 Operator dźwięku

352112 Operator kamery

352113 Operator sprzętu zdjęciowego (wózkarz)

352114 Operator radiowych urządzeń transmisyjnych

352115 Operator telewizyjnych urządzeń transmisyjnych

352116 Realizator dźwięku

352117 Realizator filmu wideo (wideofilmowiec)

352118 Realizator rekonstrukcji dźwięku

352119 Technik dźwięku

352120 Technik realizacji dźwięku S

352121 Technik urządzeń audiowizualnych

352122 Technik realizacji nagrań i nagłośnień S

352190 Pozostali operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku

3522 Operatorzy urządzeń telekomunikacyjnych

352201 Operator urządzeń nadawczych telewizji kablowej

352202 Operator urządzeń radiokomunikacyjnych

352203 Technik telekomunikacji S

352290 Pozostali operatorzy urządzeń telekomunikacyjnych

4 PRACOWNICY BIUROWI

41 Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni

411 Pracownicy obsługi biurowej

4110 Pracownicy obsługi biurowej

411002 Pracownik do spraw ewidencji ludności

411003 Pracownik kancelaryjny

411004 Technik prac biurowych S

411090 Pozostali pracownicy obsługi biurowej

412 Sekretarki (ogólne)

4120 Sekretarki (ogólne)

412001 Sekretarka

413 Operatorzy urządzeń biurowych

4131 Maszynistki i operatorzy edytorów tekstu

413101 Maszynistka

413102 Operator aplikacji komputerowych

413103 Operator edytorów tekstu

413190 Pozostałe maszynistki i operatorzy edytorów tekstu

4132 Operatorzy wprowadzania danych

413201 Operator wprowadzania danych

42 Pracownicy obsługi klienta

421 Pracownicy obrotu pieniężnego

4211 Kasjerzy bankowi i pokrewni

421101 Asystent usług pocztowych

421102 Asystent usług telekomunikacyjnych

421103 Kasjer bankowy

421104 Kasjer walutowy

421105 Kontroler pocztowy

421106 Kontroler rozliczeń pieniężnych

421107 Skarbnik bankowy

421108 Technik usług pocztowych i finansowych S

421190 Pozostali kasjerzy bankowi i pokrewni

4212 Bukmacherzy, krupierzy i pokrewni

421201 Bukmacher

421202 Krupier

421203 Pracownik kolektury

421290 Pozostali bukmacherzy, krupierzy i pokrewni

4213 Pracownicy lombardów i instytucji pożyczkowych

421301 Pracownik instytucji pożyczkowej

421302 Pracownik lombardu

4214 Windykatorzy i pokrewni

421401 Inkasent

421402 Poborca skarbowy

421403 Windykator

421490 Pozostali windykatorzy i pokrewni

422 Pracownicy do spraw informowania klientów

4221 Konsultanci i inni pracownicy biur podróży

422101 Pracownik biura podróży

422102 Rezydent biura turystycznego

422103 Technik obsługi turystycznej S

422190 Pozostali konsultanci i inni pracownicy biur podróży

4222 Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)

422201 Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center)

4223 Operatorzy centrali telefonicznych

422301 Operator centrali telefonicznej

4224 Recepcjoniści hotelowi

422401 Recepcjonista hotelowy

422402 Technik hotelarstwa S

4225 Pracownicy biur informacji

422501 Informator ruchu pasażerskiego

422502 Pracownik informacji turystycznej

422590 Pozostali pracownicy biur informacji

4226 Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych)

422601 Pracownik biura przepustek

422602 Recepcjonista

422603 Rejestratorka medyczna

422690 Pozostali recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych)

4227 Ankieterzy

422701 Ankieter

422702 Teleankieter

422790 Pozostali ankieterzy

43 Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji

materiałowej

431 Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych

4311 Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości

431101 Asystent do spraw księgowości

431102 Fakturzystka

431103 Technik rachunkowości S

431190 Pozostali pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości

4312 Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń

431201 Pracownik do spraw statystyki

431202 Pracownik do spraw ubezpieczeń

431203 Pracownik w biurze maklerskim

431290 Pozostali pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń

4313 Pracownicy obsługi płacowej

431301 Pracownik obsługi płacowej

432 Pracownicy do spraw ewidencji materiałowej i transportu

4321 Magazynierzy i pokrewni

432101 Ekspedient wypożyczalni

432102 Inwentaryzator

432103 Magazynier

432104 Pracownik punktu skupu

432105 Pracownik sortowania przesyłek i towarów

432190 Pozostali magazynierzy i pokrewni

4322 Planiści produkcyjni

432201 Planista produkcyjny

4323 Pracownicy do spraw transportu

432301 Dyspozytor radiotaxi

432302 Dyspozytor transportu samochodowego

432303 Ekspedytor

432304 Odprawiacz pociągów

432305 Konstruktor rozkładów jazdy

432390 Pozostali pracownicy do spraw transportu

44 Pozostali pracownicy obsługi biura

441 Pozostali pracownicy obsługi biura

4411 Pomocnicy biblioteczni

441101 Pomocnik biblioteczny

4412 Listonosze i pokrewni

441201 Ekspedient pocztowy

441202 Kurier

441203 Listonosz

441290 Pozostali listonosze i pokrewni

4413 Kodowacze, korektorzy i pokrewni

441301 Kodowacz (koder)

441302 Korektor tekstu

441390 Pozostali kodowacze, korektorzy i pokrewni

4414 Technicy archiwiści i pokrewni

441401 Archiwista dokumentów elektronicznych

441402 Archiwista zakładowy

441403 Technik archiwista S

441490 Pozostali technicy archiwiści i pokrewni

4415 Pracownicy działów kadr

441501 Pracownik do spraw osobowych

441502 Pracownik do spraw socjalnych

441590 Pozostali pracownicy działów kadr

4419 Pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani

441901 Asystent do spraw wydawniczych

441990 Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani

5 PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY

51 Pracownicy usług osobistych

511 Stewardzi, konduktorzy i przewodnicy

5111 Stewardzi

511101 Stewardesa / Steward

511102 Steward statku morskiego

511190 Pozostali stewardzi

5112 Konduktorzy i pokrewni

511201 Kierownik pociągu

511202 Konduktor

511203 Konduktor kolei linowej

511204 Kontroler biletów

511205 Konwojent (konduktor) wagonów specjalnych

511206 Rewizor pociągów

511290 Pozostali konduktorzy i pokrewni

5113 Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek

511301 Pilot wycieczek

511302 Przewodnik turystyczny górski

511303 Przewodniki turystyczny miejski

511304 Przewodniki turystyczny terenowy

511390 Pozostali przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek

512 Kucharze

5120 Kucharze

512001 Kucharz S

512090 Pozostali kucharze

513 Kelnerzy i barmani

5131 Kelnerzy

513101 KelnerS

5132 Barmani

513201 Barista

513202 Barman

513203 Sommelier

513290 Pozostali barmani

514 Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni

5141 Fryzjerzy

514101 Fryzjer S

514102 Fryzjer damski

514103 Fryzjer męski

514104 Perukarz

514105 Technik usług fryzjerskich S

514190 Pozostali fryzjerzy

5142 Kosmetyczki i pokrewni

514201 Charakteryzator

514202 Kosmetyczka

514203 Manikiurzystka

514204 Pedikiurzystka

514205 Pracownik solarium

514207 Technik usług kosmetycznych S

514208 Wizażystka / stylistka

514290 Pozostałe kosmetyczki i pokrewni

515 Gospodarze obiektów

5151 Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów

515101 Inspektor hotelowy

515102 Intendent

515190 Pozostali pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów

5152 Pracownicy usług domowych

515201 Gospodyni

515202 Organizator usług domowych

515203 Technik turystyki wiejskiej S

515204 Właściciel małego zakładu agroturystycznego / hotelarskiego / gastronomicznego

515290 Pozostali pracownicy usług domowych

5153 Gospodarze budynków

515301 Gospodarz domu

515302 Kościelny

515303 Robotnik gospodarczy

515390 Pozostali gospodarze budynków

516 Pozostali pracownicy usług osobistych

5161 Astrolodzy, wróżbici i pokrewni

516101 Astrolog

516102 Wróżbita

516190 Pozostali astrolodzy, wróżbici i pokrewni

5162 Osoby do towarzystwa

516201 Osoba do towarzystwa

5163 Pracownicy zakładów pogrzebowych

516301 Kremator

516302 Organizator usług pogrzebowych

516303 Tanatoprakser (balsamista)

516304 Żałobnik

516390 Pozostali pracownicy zakładów pogrzebowych

5164 Opiekunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami

516401 Fryzjer zwierząt (groomer)

516402 Opiekun dzikich zwierząt

516403 Opiekun zwierząt domowych

516404 Trener koni wyścigowych

516405 Treser psów

516406 Zoofizjoterapeuta

516407 Zoopsycholog

516490 Pozostali opiekunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami

5165 Instruktorzy nauki jazdy

516501 Instruktor techniki jazdy

516502 Instruktor nauki jazdy

516590 Pozostali instruktorzy nauki jazdy

5169 Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani

516901 Radiesteta

516902 Asystent osobisty (concierge)

516903 Hostessa

516904 Osobisty doradca do spraw zakupów (personal shopper)

516990 Pozostali pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani

52 Sprzedawcy i pokrewni

521 Sprzedawcy uliczni i bazarowi

5211 Sprzedawcy na targowiskach i bazarach

521101 Sprzedawca na targowisku / bazarze

521102 Sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller)

5212 Uliczni sprzedawcy żywności

521201 Uliczny sprzedawca żywności o krótkim terminie przydatności do spożycia

522 Pracownicy sprzedaży w sklepach

5221 Właściciele sklepów

522101 Antykwariusz

522102 Kioskarz

522103 Właściciel małego sklepu

522190 Pozostali właściciele sklepów

5222 Kierownicy sprzedaży w marketach

522201 Kierownik sali sprzedaży

522202 Kierownik stoiska w markecie

522203 Kierownik kas

522290 Pozostali kierownicy sprzedaży w marketach

5223 Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)

522301 Sprzedawca S

522302 Sprzedawca w branży mięsnej

522303 Sprzedawca w branży przemysłowej

522304 Sprzedawca w branży spożywczej

522305 Technik handlowiec S

522306 Technik księgarstwa S

522390 Pozostali sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)

523 Kasjerzy i sprzedawcy biletów

5230 Kasjerzy i sprzedawcy biletów

523001 Kasjer biletowy

523002 Kasjer handlowy

523003 Kasjer w zakładzie pracy

523090 Pozostali kasjerzy i sprzedawcy biletów

524 Inni pracownicy sprzedaży i pokrewni

5241 Modelki i modele

524101 Modelka / model

5242 Demonstratorzy wyrobów

524201 Demonstrator wyrobów

5243 Agenci sprzedaży bezpośredniej

524301 Akwizytor

524302 Konsultant / agent sprzedaży bezpośredniej

524390 Pozostali agenci sprzedaży bezpośredniej

5244 Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej

524401 Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej

524402 Organizator obsługi sprzedaży internetowej

524403 Sprzedawca na telefon

524404 Telemarketer

524490 Pozostali sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej

5245 Sprzedawcy w stacji paliw

524502 Sprzedawca w stacji paliw

5246 Wydawcy posiłków

524601 Wydawca posiłków / bufetowy

5249 Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

524901 Bukieciarz

524902 Doradca klienta

524903 Ekspedient w punkcie usługowym

524905 Ekspedient w stacji obsługi pojazdów

524906 Pośrednik usług medycznych

524990 Pozostali pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

53 Pracownicy opieki osobistej i pokrewni

531 Opiekunowie dziecięcy i asystenci nauczycieli

5311 Opiekunowie dziecięcy

531102 Opiekun dzieci na przejściach dla pieszych

531103 Opiekunka dzieci w drodze do szkoły

531104 Opiekunka dziecięca domowa (niania)

531105 Rodzic zastępczy

531106 Prowadzący rodzinny dom dziecka

531107 Opiekunka w żłobku / klubie dziecięcym

531108 Dzienny opiekun małego dziecka

531190 Pozostali opiekunowie dziecięcy

5312 Asystenci nauczycieli

531201 Asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca

531202 Asystent nauczyciela przedszkola

531203 Asystent edukacji romskiej

531204 Asystent nauczyciela w szkole

531290 Pozostali asystenci nauczycieli

532 Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni

5321 Pomocniczy personel medyczny

532102 Opiekun medyczny S

532190 Pozostały pomocniczy personel medyczny

5322 Pracownicy domowej opieki osobistej

532201 Opiekunka domowa

532202 Siostra PCK

532290 Pozostali pracownicy domowej opieki osobistej

5329 Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej

niesklasyfikowani

532901 Pomoc apteczna

532902 Pomoc dentystyczna

532903 Preparator medyczny

532904 Sanitariusz szpitalny

532905 Zabiegowy balneologiczny

532906 Asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu (doula)

532990 Pozostali pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej

niesklasyfikowani

54 Pracownicy usług ochrony

541 Pracownicy usług ochrony

5411 Strażacy

541101 Strażak

5412 Strażnicy w zakładach dla nieletnich

541201 Strażnik w zakładzie dla nieletnich

5413 Pracownicy ochrony osób i mienia

541301 Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu

541306 Portier

541307 Pracownik ochrony fizycznej

541312 Strażnik gminny / miejski

541313 Strażnik straży marszałkowskiej

541314 Funkcjonariusz straży ochrony kolei

541315 Technik ochrony fizycznej osób i mieniaS

541316 Operator kontroli bezpieczeństwa

541317 Pracownik obsługi monitoringu

541390 Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia

5419 Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani

541902 Ratownik górniczy

541903 Ratownik górski

541904 Ratownik morski

541905 Ratownik pokładowy

541906 Ratownik wodny

541907 Strażnik leśny

541908 Strażnik łowiecki

541909 Strażnik rybacki

541990 Pozostali pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani

6 ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY

61 Rolnicy produkcji towarowej

611 Rolnicy produkcji roślinnej

6111 Rolnicy upraw polowych

611101 Kierownik gospodarstwa upraw polowych

611102 Rolnik łąkarz

611103 Rolnik producent kwalifikowanych nasion rolniczych

611104 Rolnik upraw polowych

611190 Pozostali rolnicy upraw polowych

6112 Sadownicy

611201 Kierownik gospodarstwa sadowniczego

611202 Rolnik chmielarz

611203 Sadownik

611290 Pozostali sadownicy

6113 Ogrodnicy

611301 Chirurg pielęgniarz drzew

611302 Kierownik gospodarstwa ogrodniczego

611303 Ogrodnik S

611304 Ogrodnik producent nasion

611305 Ogrodnik szkółkarz

611306 Ogrodnik terenów zieleni

611307 Ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych

611308 Ogrodnik – uprawa roślin ozdobnych

611309 Ogrodnik – uprawa warzyw polowych

611310 Ogrodnik – uprawy pod osłonami

611311 Producent i zbieracz ziół

611312 Pielęgniarz trawników / murawy (greenkeeper)

611390 Pozostali ogrodnicy

6114 Rolnicy upraw mieszanych

611401 Kierownik gospodarstwa upraw mieszanych

611402 Producent żywności ekologicznej

611403 Rolnik upraw mieszanych

611490 Pozostali rolnicy upraw mieszanych

612 Hodowcy zwierząt

6121 Hodowcy zwierząt gospodarskich i domowych

612101 Dojarz

612102 Hodowca bydła

612103 Hodowca koni

612104 Hodowca owiec

612105 Hodowca trzody chlewnej

612106 Hodowca zwierząt domowych

612107 Hodowca zwierząt futerkowych

612108 Juhas

612109 Kierownik gospodarstwa produkcji zwierzęcej

612110 Masztalerz

612111 Hodowca inwentarza mieszanego

612190 Pozostali hodowcy zwierząt gospodarskich i domowych

6122 Hodowcy drobiu

612201 Hodowca drobiu

612202 Kierownik gospodarstwa hodowli drobiu

612203 Pracownik wylęgarni drobiu

612290 Pozostali hodowcy drobiu

6123 Pszczelarze i hodowcy jedwabników

612301 Hodowca jedwabników

612302 Pszczelarz S

6129 Hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani

612902 Hodowca ptaków

612903 Hodowca zwierząt laboratoryjnych

612990 Pozostali hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani

613 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej

6130 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej

613001 Baca

613002 Kierownik gospodarstwa produkcji roślinnej i zwierzęcej

613003 Rolnik S

613090 Pozostali rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej

62 Leśnicy i rybacy

621 Robotnicy leśni i pokrewni

6210 Robotnicy leśni i pokrewni

621001 Drwal / pilarz drzew

621002 Robotnik leśny

621003 Wozak zrywkarz

621090 Pozostali robotnicy leśni i pokrewni

622 Rybacy

6221 Hodowcy ryb

622101 Hodowca ryb

6222 Rybacy śródlądowi

622201 Rybak śródlądowy S

6223 Rybacy morscy

622301 Rybak rybołówstwa morskiego

63 Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby

631 Rolnicy produkcji roślinnej pracujący na własne potrzeby

6310 Rolnicy produkcji roślinnej pracujący na własne potrzeby

631001 Rolnik produkcji roślinnej pracujący na własne potrzeby

632 Hodowcy zwierząt pracujący na własne potrzeby

6320 Hodowcy zwierząt pracujący na własne potrzeby

632001 Hodowca zwierząt pracujący na własne potrzeby

633 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby

6330 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby

633001 Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby

634 Rybacy i zbieracze pracujący na własne potrzeby

6340 Rybacy i zbieracze pracujący na własne potrzeby

634001 Rybak pracujący na własne potrzeby

634002 Zbieracz owoców, ziół i innych roślin

7 ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY

71 Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków)

711 Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni

7111 Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków

711101 Konserwator budynków i stanu technicznego pomieszczeń

711102 Monter konstrukcji budowlanych S

711103 Renowator zabytków architektury

711190 Pozostali monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków

7112 Murarze i pokrewni

711201 Monter kamiennych elementów budowlanych

711202 Murarz

711203 Zdun S

711204 Murarz-tynkarz S

711205 Brukarz

711290 Pozostali murarze i pokrewni

7113 Robotnicy obróbki kamienia

711301 Kamieniarz S

711390 Pozostali robotnicy obróbki kamienia

7114 Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni

711401 Betoniarz

711402 Betoniarz-zbrojarz S

711403 Palowniczy

711404 Zbrojarz

711490 Pozostali betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni

7115 Cieśle i stolarze budowlani

711501 Cieśla S

711502 Cieśla szalunkowy

711503 Stolarz budowlany

711504 Szkutnik

711590 Pozostali cieśle i stolarze budowlani

7116 Robotnicy budowy dróg

711602 Dróżnik obchodowy

711603 Monter nawierzchni kolejowej S

711605 Toromistrz

711606 Układacz nawierzchni drogowych

711690 Pozostali robotnicy budowy dróg

7117 Monterzy budownictwa wodnego

711701 Monter budownictwa wodnego S

7119 Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

711901 Montażysta dekoracji

711902 Monter reklam

711903 Monter rusztowań

711904 Robotnik rozbiórki budowli

711990 Pozostali robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej

niesklasyfikowani

712 Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni

7121 Dekarze

712101 Dekarz S

7122 Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy

712201 Cykliniarz

712202 Glazurnik

712203 Parkieciarz

712204 Posadzkarz

712290 Pozostali posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy

7123 Tynkarze i pokrewni

712301 Monter ociepleń budynków

712302 Sztukator

712303 Tynkarz

712304 Monter fasad

712390 Pozostali tynkarze i pokrewni

7124 Monterzy izolacji

712401 Monter izolacji budowlanych S

712402 Monter izolacji chemoodpornych i antykorozyjnych

712403 Monter izolacji przemysłowych S

712404 Termoizoler

712490 Pozostali monterzy izolacji

7125 Szklarze

712501 Monter / składacz okien

712502 Szklarz

712503 Szklarz budowlany

712504 Szklarz pojazdów

712505 Witrażownik

712506 Monter szkła budowlanego

712590 Pozostali szklarze

7126 Hydraulicy i monterzy rurociągów

712601 Hydraulik

712603 Monter instalacji gazowych

712604 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

712605 Monter rurociągów górniczych

712606 Monter rurociągów okrętowych

712607 Monter rurociągów przemysłowych

712608 Monter sieci cieplnych

712609 Monter sieci deszczownianych

712610 Monter sieci gazowych

712612 Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych

712613 Monter systemów rurociągowych S

712614 Monter urządzeń energetyki odnawialnej

712615 Studniarz

712616 Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych S

712617 Monter instalacji gazów medycznych

712690 Pozostali hydraulicy i monterzy rurociągów

7127 Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych

712701 Mechanik urządzeń chłodniczych

712702 Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych

712703 Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

712790 Pozostali monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych

7129 Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

712901 Monter płyt kartonowo-gipsowych

712902 Monter systemów suchej zabudowy

712904 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie S

712906 Monter stolarki budowlanej

712990 Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

713 Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni

7131 Malarze budowlani i pokrewni

713101 Malarz-tapeciarz

713102 Malarz budowlany

713104 Szpachlarz

713105 Tapeciarz

713190 Pozostali malarze i pokrewni

7132 Lakiernicy

713201 Lakiernik S

713202 Lakiernik proszkowy

713203 Lakiernik samochodowy

713204 Lakiernik tworzyw sztucznych

713205 Lakiernik wyrobów drzewnych

713206 Malarz-lakiernik samolotowy

713207 Malarz-lakiernik konstrukcji i wyrobów metalowych

713208 Piaskarz

713290 Pozostali lakiernicy

7133 Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni

713301 Alpinista przemysłowy

713302 Czyściciel elewacji budowlanych

713303 Kominiarz S

713304 Robotnik osuszania i odgrzybiania budowli

713390 Pozostali robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni

72 Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni

721 Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni

7211 Formierze odlewniczy i pokrewni

721101 Brązownik

721102 Formierz odlewnik

721103 Ludwisarz

721104 Modelarz odlewniczy S

721105 Zalewacz form

721190 Pozostali formierze odlewniczy i pokrewni

7212 Spawacze i pokrewni

721201 Lutowacz

721202 Operator robotów spawalniczych

721203 Operator zgrzewarek

721204 Spawacz

721209 Zgrzewacz

721290 Pozostali spawacze i pokrewni

7213 Blacharze

721301 Blacharz S

721302 Blacharz budowlany

721303 Blacharz izolacji przemysłowych S

721304 Blacharz lotniczy

721305 Blacharz okrętowy

721306 Blacharz samochodowy S

721390 Pozostali blacharze

7214 Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe

721401 Monter bram

721402 Monter kadłubów okrętowych S

721403 Monter konstrukcji aluminiowych

721404 Monter konstrukcji stalowych

721405 Oczyszczacz konstrukcji stalowych

721490 Pozostali robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe

7215 Takielarze i monterzy konstrukcji linowych

721501 Monter / konserwator kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych

721502 Monter konstrukcji linowych stałych

721503 Monter wiertni

721504 Takielarz

721590 Pozostali monterzy konstrukcji linowych

722 Kowale, ślusarze i pokrewni

7221 Kowale i operatorzy pras kuźniczych

722101 Kowal S

722102 Kowal wyrobów zdobniczych

722103 Operator pras kuźniczych

722104 Podkuwacz koni

722190 Pozostali kowale i operatorzy pras kuźniczych

7222 Ślusarze i pokrewni

722201 Eguterzysta

722202 Płatnerz

722203 Rusznikarz

722204 Ślusarz S

722205 Ślusarz galanterii metalowej

722206 Ślusarz narzędziowy

722207 Traser

722290 Pozostali ślusarze i pokrewni

7223 Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni

722301 Frezer

722302 Operator automatycznej linii obróbki skrawaniem

722303 Operator maszyn do obróbki skrawaniem

722304 Operator maszyn do produkcji wyrobów z drutu, lin, siatek i kabli

722305 Operator maszyn i urządzeń do produkcji łożysk tocznych

722306 Operator maszyn i urządzeń do produkcji opakowań blaszanych

722307 Operator obrabiarek skrawających S

722308 Operator obrabiarek sterowanych numerycznie

722309 Operator obrabiarek zespołowych

722310 Operator urządzeń do wyważania i centrowania

722311 Strugacz

722312 Szlifierz metali

722313 Tokarz / frezer obrabiarek sterowanych numerycznie

722314 Tokarz w metalu

722315 Ustawiacz maszyn do obróbki skrawaniem

722316 Wiertacz w metalu

722390 Pozostali ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni

7224 Szlifierze narzędzi i polerowacze metali

722401 Docieracz-polerowacz

722402 Szlifierz-ostrzarz

722490 Pozostali szlifierze narzędzi i polerowacze metali

723 Mechanicy maszyn i urządzeń

7231 Mechanicy pojazdów samochodowych

723101 Mechanik autobusów

723102 Mechanik ciągników

723103 Mechanik pojazdów samochodowych S

723104 Mechanik samochodów ciężarowych

723105 Mechanik samochodów osobowych

723106 Monter samochodowej instalacji gazowej (LPG)

723107 Mechanik motocyklowy S

723190 Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych

7232 Mechanicy statków powietrznych i pokrewni

723201 Mechanik płatowców

723202 Mechanik silników lotniczych

723203 Mechanik wyposażenia lotniczego statków powietrznych

723204 Układacz-konserwator spadochronów

723290 Pozostali mechanicy statków powietrznych i pokrewni

7233 Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych

723301 Mechanik / konserwator urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników

723302 Mechanik / konserwator urządzeń dźwignicowych

723303 Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych

723304 Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali

723305 Mechanik maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego

723306 Mechanik maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego

723307 Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych

723308 Mechanik maszyn rolniczych

723309 Mechanik maszyn szwalniczych

723310 Mechanik-monter maszyn i urządzeń S

723311 Mechanik okrętowy

723312 Mechanik silników spalinowych

723313 Mechanik taboru kolejowego

723314 Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim

723315 Monter / konserwator urządzeń przeciwpożarowych

723316 Motorzysta wachtowy

723317 Marynarz motorzysta żeglugi śródlądowej

723390 Pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych

7234 Mechanicy rowerów i pokrewni

723401 Monter-mechanik rowerów / wózków

73 Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni

731 Rzemieślnicy

7311 Mechanicy precyzyjni

731102 Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych S

731103 Mechanik precyzyjny S

731104 Optyk-mechanik S

731105 Ortopeda mechanik

731106 Zegarmistrz S

731190 Pozostali mechanicy precyzyjni

7312 Monterzy instrumentów muzycznych

731202 Monter fortepianów i pianin

731205 Monter instrumentów muzycznych

731207 Organomistrz

731208 Korektor (naprawiacz) instrumentów muzycznych

731290 Pozostali monterzy instrumentów muzycznych

7313 Jubilerzy, złotnicy i pokrewni

731301 Bursztyniarz

731303 Szlifierz kamieni szlachetnych i ozdobnych

731304 Szlifierz-polerowacz wyrobów artystycznych

731305 Złotnik-jubiler S

731390 Pozostali jubilerzy, złotnicy i pokrewni

7314 Ceramicy i pokrewni

731401 Ceramik wyrobów ceramiki budowlanej

731402 Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych

731403 Formowacz ściernic

731404 Formowacz wyrobów ceramicznych

731405 Garncarz

731406 Modelarz odlewnik gipsowych form roboczych

731407 Odlewnik wyrobów ceramicznych

731408 Sortowacz-brakarz ceramiki

731409 Szkliwierz ceramiki

731410 Operator automatów ceglarskich i wapienno-piaskarskich

731490 Pozostali ceramicy i pokrewni

7315 Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła

731501 Formowacz wyrobów szklanych

731502 Hutnik dmuchacz szkła

731503 Krajacz szkła

731504 Ręczny polerowacz szkła

731505 Sortowacz-brakarz szkła

731506 Szlifierz-polerowacz szkła optycznego

731507 Szlifierz szkła gospodarczego i technicznego

731508 Szlifierz szkła płaskiego

731590 Pozostali formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła

7316 Szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni

731601 Cechowacz skal i znaków na szkle oraz na wyrobach z metali

731602 Galwanizer

731603 Giloszer szkła

731604 Grawer szkła

731605 Lustrzarz

731606 Pozłotnik

731607 Rzeźbiarz szkła

731608 Szyldziarz

731609 Zdobnik ceramiki

731610 Zdobnik szkła

731611 Grawer

731690 Pozostali szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni

7317 Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów

731701 Fajkarz

731702 Koszykarz-plecionkarz S

731703 Łubiankarz

731704 Modelarz wyrobów plecionkarskich

731705 Rzeźbiarz w drewnie

731706 Sitarz

731707 Szczotkarz

731708 Trzciniarz

731790 Pozostali rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów

7318 Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów

731801 Arkadownik

731802 Dziewiarz

731803 Koronkarka

731804 Plecionkarz

731805 Przędzarz

731806 Przygotowywacz włókna

731807 Renowator tkanin unikatowych

731808 Rękodzielnik wyrobów włókienniczych S

731809 Tkacz

731810 Rękodzielnik wyrobów skórzanych

731890 Pozostali rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów

7319 Rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani

731901 Pamiątkarz

731902 Wytwórca galanterii

731903 Wytwórca sztucznych kwiatów

731904 Zabawkarz

731905 Metaloplastyk

731990 Pozostali rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani

732 Robotnicy poligraficzni

7321 Pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku

732101 Fotograf poligraficzny

732102 Fotograf w drukarni filmowej

732103 Giloszer poligraficzny

732104 Grawer poligraficzny

732105 Komputerowy składacz tekstu

732106 Moletownik

732107 Montażysta reprodukcyjny

732108 Operator DTP

732109 Operator fotoskładu

732110 Operator skanera poligraficznego

732111 Rysownik litograficzny

732112 Rytownik

732113 Trawiacz poligraficzny

732190 Pozostali pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku

7322 Drukarze

732201 Drukarz S

732202 Drukarz sitodrukowy

732203 Drukarz tkanin

732204 Maszynista maszyn fleksograficznych

732205 Maszynista maszyn offsetowych

732206 Maszynista maszyn typograficznych

732207 Maszynista maszyn wklęsłodrukowych

732208 Operator kserokopiarek

732290 Pozostali drukarze

7323 Introligatorzy i pokrewni

732301 Introligator S

732302 Introligator galanteryjny

732303 Introligator poligraficzny

732304 Operator maszyn introligatorskich

732390 Pozostali introligatorzy i pokrewni

74 Elektrycy i elektronicy

741 Elektrycy budowlani, elektromechanicy i elektromonterzy

7411 Elektrycy budowlani i pokrewni

741101 Elektromonter instalacji elektrycznych

741102 Elektromonter reklam świetlnych

741103 Elektryk S

741104 Elektryk budowlany

741190 Pozostali elektrycy budowlani i pokrewni

7412 Elektromechanicy i elektromonterzy

741201 Elektromechanik S

741202 Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych

741203 Elektromechanik pojazdów samochodowych S

741204 Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego

741205 Elektromechanik urządzeń chłodniczych

741206 Elektromechanik urządzeń sterowania ruchem kolejowym

741207 Elektromonter (elektryk) zakładowy

741208 Elektromonter / konserwator urządzeń dźwignicowych

741209 Elektromonter lotniczy

741210 Elektromonter maszyn elektrycznych

741211 Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego

741212 Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego

741213 Elektromonter okrętowy

741214 Elektromonter prefabrykowanych stacji transformatorowych

741215 Elektromonter rozdzielni i podstacji trakcyjnych

741216 Elektromonter taboru szynowego

741217 Elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających

741218 Elektromonter transformatorów

741219 Elektromonter układów pomiarowych i automatyki zabezpieczeniowej

741220 Elektromonter urządzeń sygnalizacyjnych

741290 Pozostali elektromechanicy i elektromonterzy

7413 Monterzy linii elektrycznych

741301 Elektromonter linii kablowych

741302 Elektromonter napowietrznych linii niskich i średnich napięć

741303 Elektromonter napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć

741304 Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego

741305 Elektromonter sieci trakcyjnej

741390 Pozostali monterzy linii elektrycznych

742 Monterzy-elektronicy i monterzy instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

7421 Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych

742101 Automatyk sterowania ruchem kolejowym

742102 Monter-elektronik S

742103 Monter-elektronik – aparatura medyczna

742104 Monter-elektronik – aparatura pomiarowa

742105 Monter-elektronik – elektroniczne instrumenty muzyczne

742106 Monter-elektronik – elektroniczny sprzęt sygnalizacyjny i systemy sygnalizacyjne

742108 Monter-elektronik – naprawa sprzętu audiowizualnego

742110 Monter-elektronik – układy elektroniczne automatyki przemysłowej

742113 Monter / konserwator urządzeń zabezpieczeń technicznych osób i mienia

742114 Monter mechatronik S

742115 Monter urządzeń sterowania ruchem pociągów metra

742116 Monter urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej metra

742190 Pozostali monterzy elektronicy i serwisanci urządzeń elektronicznych

7422 Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych

742201 Monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (telemonter)

742202 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych S

742203 Monter sieci telekomunikacyjnych

742204 Monter-elektronik – instalacja anten

742205 Monter-elektronik – sprzęt komputerowy

742206 Monter-elektronik – urządzenia radiokomunikacyjne

742207 Monter-elektronik – urządzenia radiowo-telewizyjne

742208 Serwisant sprzętu komputerowego

742290 Pozostali monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych

75 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni

751 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym i pokrewni

7511 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni

751101 Garmażer

751102 Jeliciarz

751103 Przetwórca ryb

751104 Rozbieracz-wykrawacz

751105 Rzeźnik-wędliniarz

751106 Ubojowy

751107 Wędliniarz S

751190 Pozostali masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni

7512 Piekarze, cukiernicy i pokrewni

751201 Cukiernik S

751202 Dekorator wyrobów cukierniczych

751203 Karmelarz

751204 Piekarz S

751290 Pozostali piekarze, cukiernicy i pokrewni

7513 Robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich

751301 Maślarz

751302 Serowar

751390 Pozostali robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich

7514 Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych

751401 Młynarz

751402 Przetwórca owoców i warzyw

751490 Pozostali robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych

7515 Klasyfikatorzy żywności i pokrewni

751501 Grzyboznawca

751502 Klasyfikator dziczyzny i ptactwa

751503 Klasyfikator grzybów

751504 Klasyfikator jaj, drobiu i pierza

751505 Klasyfikator ryb

751590 Pozostali klasyfikatorzy żywności i pokrewni

752 Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni

7521 Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni

752101 Impregnator drewna

752102 Manipulant drewna okrągłego

752103 Mygłowacz

752104 Parzelniczy drewna

752105 Sortowacz materiałów drzewnych

752106 Suszarniowy drewna

752190 Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni

7522 Stolarze meblowi i pokrewni

752201 Bednarz

752202 Gięciarz drewna

752203 Kołodziej

752204 Renowator mebli artystycznych

752205 Stolarz S

752206 Stolarz galanterii drzewnej

752207 Stolarz mebli artystycznych i wzorcowych

752208 Stolarz meblowy

752209 Stolarz modelarz instrumentów muzycznych

752290 Pozostali stolarze meblowi i pokrewni

7523 Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna

752301 Frezer drewna

752302 Operator maszyn do produkcji wyrobów drewnianych

752304 Operator urządzeń do polerowania drewna

752306 Polerowacz wyrobów z drewna

752307 Strugacz drewna

752308 Szlifierz materiałów drzewnych

752310 Tokarz w drewnie

752311 Ustawiacz maszyn do obróbki drewna

752312 Wiertacz w drewnie

752390 Pozostali ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki drewna i pokrewni

753 Robotnicy produkcji odzieży i pokrewni

7531 Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni

753101 Bieliźniarz

753102 Gorseciarka

753103 Kapelusznik-czapnik

753104 Kożusznik

753105 Krawiec S

753106 Kuśnierz S

753107 Modystka

753108 Rękawicznik

753190 Pozostali krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni

7532 Konstruktorzy i krojczowie odzieży

753201 Konstruktor odzieży

753202 Krojczy

7533 Szwaczki, hafciarki i pokrewni

753301 Hafciarka

753302 Parasolnik

753303 Szwaczka ręczna

753304 Wytwórca abażurów

753305 Żaglownik

753390 Pozostałe szwaczki, hafciarki i pokrewni

7534 Tapicerzy i pokrewni

753401 Bieliźniarz-kołdrzarz

753402 Tapicer S

753403 Tapicer meblowy

753490 Pozostali tapicerzy i pokrewni

7535 Wyprawiacze skór, garbarze i pokrewni

753501 Garbarz skór S

753502 Garbarz skór bez włosa

753503 Klasyfikator skór

753504 Konserwator skór surowych

753505 Wyprawiacz skór futerkowych

753590 Pozostali wyprawiacze skór, garbarze i pokrewni

7536 Obuwnicy i pokrewni

753601 Cholewkarz

753602 Obuwnik S

753603 Obuwnik miarowy

753604 Obuwnik ortopedyczny

753606 Szewc

753690 Pozostali obuwnicy i pokrewni

7537 Kaletnicy, rymarze i pokrewni

753701 Bandażysta ortopedyczny

753702 Kaletnik S

753703 Rymarz

753790 Pozostali kaletnicy, rymarze i pokrewni

754 Pozostali robotnicy przemysłowi, rzemieślnicy i pokrewni

7541 Nurkowie

754101 Kierownik prac podwodnych

754102 Nurek

754104 Operator systemów nurkowych

754105 Płetwonurek ratownik

754190 Pozostali nurkowie

7542 Strzałowi i pokrewni

754201 Strzałowy (górnik strzałowy)

754202 Wydawca środków strzałowych

754203 Instruktor strzałowy

754290 Pozostali strzałowi i pokrewni

7543 Klasyfikatorzy wyrobów przemysłowych

754301 Klasyfikator wyrobów przemysłowych

7544 Robotnicy zwalczania szkodników i chwastów

754401 Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji

754402 Pracownik ochrony roślin

754490 Pozostali robotnicy zwalczania szkodników i chwastów

7549 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani

754901 Monter znaków nawigacyjnych

754902 Monter żaluzji

754990 Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani

8 OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ

81 Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych

811 Operatorzy maszyn i urządzeń górniczych i pokrewni

8111 Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni

811101 Górnik eksploatacji podziemnej S

811102 Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż S

811103 Sygnalista szybowy

811107 Operator maszyn i urządzeń do pozyskiwania torfu

811108 Operator maszyn urabiających i ładujących

811111 Wydobywca kruszywa i gliny

811190 Pozostali górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni

8112 Operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin

811201 Operator maszyn i urządzeń do przerobu torfu

811202 Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej rud

811203 Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla

811204 Operator maszyn i urządzeń do rozdrabniania i sortowania surowców mineralnych

811290 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin

8113 Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców

811301 Górnik eksploatacji otworowej S

811302 Operator urządzeń do obróbki odwiertów wydobywczych

811304 Wiertacz studni

811305 Wiertacz S

811390 Pozostali operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych

surowców

8114 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni

811401 Hartowacz betonów i sylikatów

811402 Krajacz materiałów budowlanych

811404 Operator urządzeń do formowania bloków i tynków gipsowych

811405 Operator urządzeń do produkcji elementów z betonu komórkowego

811406 Operator urządzeń do produkcji mas asfaltobetonowych

811407 Operator urządzeń wytwórczych mieszanek betonowych

811408 Pilarz kamienia

811409 Szlifierz kamienia

811490 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych,

kamiennych i pokrewni

812 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji, przetwórstwa i obróbki wykończeniowej metalu

8121 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali

812101 Ciągacz rur

812102 Hartownik

812103 Operator agregatów do obróbki cieplnej

812104 Operator maszyn do produkcji drutów i prętów

812105 Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej S

812106 Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych S

812107 Operator maszyn i urządzeń odlewniczych S

812108 Operator maszyny rozlewniczej

812109 Operator pieców do obróbki cieplnej

812110 Operator urządzeń do ciągłego odlewania stali

812111 Operator urządzeń do elektrolitycznego uzyskiwania metali

812112 Operator urządzeń próżniowego odgazowania stali

812113 Operator urządzeń przygotowania wsadu

812114 Operator urządzeń walcowni

812115 Piecowy nagrzewania wsadu w walcowni

812116 Piecowy pieca łukowego

812117 Pulpitowy wielkich pieców

812118 Tłoczarz w metalu

812119 Wytapiacz metali nieżelaznych

812120 Wytapiacz stali, surówki i żelazostopów

812190 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali

8122 Operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok

812201 Operator urządzeń do elektroforetycznego nakładania powłok

812202 Operator urządzeń do emaliowania

812203 Operator urządzeń do nakładania powłok galwanicznych

812204 Operator urządzeń do natryskowego nakładania powłok

812205 Operator urządzeń do platerowania

812206 Operator urządzeń do przygotowania powierzchni do nakładania powłok

812207 Operator urządzeń do zanurzeniowego nakładania powłok

812290 Pozostali operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok

813 Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych i fotograficznych

8131 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych

813101 Aparatowy procesów chemicznych

813102 Operator maszyn do produkcji papy

813103 Operator maszyn do produkcji taśm magnetycznych

813104 Operator maszyn zapałczanych

813105 Operator reaktorów i autoklawów

813106 Operator urządzeń destylacyjnych

813107 Operator urządzeń do ekstrakcji

813108 Operator urządzeń do krystalizacji

813109 Operator urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów

813110 Operator urządzeń do produkcji cementu

813111 Operator urządzeń do produkcji chemikaliów nieorganicznych

813112 Operator urządzeń do produkcji chemikaliów organicznych

813113 Operator urządzeń do produkcji dezynfektantów

813114 Operator urządzeń do produkcji gazów technicznych

813115 Operator urządzeń do produkcji katalizatorów

813116 Operator urządzeń do produkcji mas bitumicznych

813117 Operator urządzeń do produkcji materiałów półprzewodnikowych

813118 Operator urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych i pokrewnych

813119 Operator urządzeń do produkcji nawozów sztucznych

813120 Operator urządzeń do produkcji ołówków

813121 Operator urządzeń do produkcji sadzy

813122 Operator urządzeń do produkcji sztucznej skóry

813123 Operator urządzeń do produkcji środków piorących i myjących

813124 Operator urządzeń do produkcji węgli aktywnych

813125 Operator urządzeń do produkcji włókien chemicznych

813126 Operator urządzeń do produkcji wyrobów farmaceutycznych

813127 Operator urządzeń do produkcji wyrobów kosmetycznych

813128 Operator urządzeń do przeróbki ropy naftowej i gazu

813129 Operator urządzeń filtrujących

813130 Operator urządzeń granulujących

813131 Operator urządzeń homogenizujących

813132 Operator urządzeń koksowniczych

813133 Operator urządzeń mieszających

813134 Operator urządzeń przemysłu chemicznego S

813135 Operator urządzeń rozdrabniających

813136 Operator urządzeń sorpcyjnych

813137 Operator urządzeń wyparnych

813138 Operator wirówek

813139 Stokażowy

813190 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych

8132 Operatorzy urządzeń do produkcji materiałów światłoczułych i obróbki filmów

813201 Operator minilabu fotograficznego

813202 Operator urządzeń do obróbki błon i filmów fotograficznych

813290 Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji materiałów światłoczułych i obróbki filmów

814 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych, z tworzyw sztucznych i papierniczych

8141 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych

814101 Aparatowy produkcji wyrobów maczanych

814102 Operator urządzeń do wulkanizacji

814103 Operator urządzeń do przetwórstwa surowców gumowych

814104 Wulkanizator

814105 Wulkanizator taśm przenośnikowych

814190 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych

8142 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych

814201 Formierz wyrobów z kompozytów polimerowych

814202 Formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw

814203 Odlewnik wyrobów z materiałów polimerowych

814204 Operator maszyn i urządzeń do produkcji okien z tworzyw sztucznych

814205 Operator urządzeń do cięcia folii i płyt

814206 Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych

814207 Operator urządzeń do spieniania tworzyw sztucznych

814208 Operator wtryskarki

814209 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych S

814290 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych

8143 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych

814301 Operator maszyn do lakierowania i laminowania przetworów papierowych

814302 Operator maszyn do produkcji opakowań z papieru i tektury

814303 Operator maszyn do produkcji papierowych artykułów piśmiennych

814304 Operator maszyn do produkcji papierowych artykułów toaletowych i sanitarnych

814305 Operator maszyn do produkcji papieru i tektury falistej

814306 Operator maszyn do produkcji sznurka i tulei

814307 Operator maszyn krojących i wykrawających do papieru

814308 Operator pras do formowania wyrobów z masy papierniczej

814390 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych

815 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych

8151 Operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni

815101 Operator maszyn do przygotowania włókien

815102 Operator maszyn przędzalniczych

815103 Operator przewijarek i skręcarek nitek

815190 Pozostali operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni

8152 Operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich

815201 Operator maszyn dziewiarskich

815202 Operator maszyn przygotowawczych do wytwarzania płaskich wyrobów

włókienniczych

815203 Operator maszyn tkackich

815204 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym S

815290 Pozostali operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich

8153 Operatorzy maszyn do szycia

815301 Szwaczka maszynowa

8154 Operatorzy maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych

815401 Operator maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych

8155 Operatorzy maszyn do wyprawiania futer i skór

815501 Operator agregatów natryskowych

815502 Operator maszyn i urządzeń chemicznej obróbki skór

815503 Operator maszyn i urządzeń mechanicznej obróbki skór

815590 Pozostali operatorzy maszyn do wyprawiania futer i skór

8156 Operatorzy maszyn do produkcji obuwia i pokrewni

815601 Operator obuwniczych urządzeń szwalniczych

815602 Operator urządzeń kaletniczych

815603 Operator urządzeń montażowych obuwia

815604 Operator urządzeń wykrawających elementy obuwia

815605 Obuwnik przemysłowy

815690 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji obuwia

8157 Operatorzy maszyn do prania

815701 Operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów

815702 Pracownik pralni chemicznej

815790 Pozostali operatorzy maszyn do prania

8159 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowani

815901 Operator maszyn do produkcji włóknin i przędzin

815902 Operator maszyn tapicerskich

815903 Operator urządzeń do klejenia elementów odzieży

815904 Operator urządzeń wykrawających i nawarstwiających

815990 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich

i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowani

816 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni

8160 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni

816001 Aparatowy produkcji drożdży

816002 Aparatowy produkcji octu

816003 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego S

816004 Operator urządzeń do konfekcjonowania herbaty

816005 Operator urządzeń do obróbki surowca mleczarskiego

816006 Operator urządzeń do produkcji cukru

816007 Operator urządzeń do produkcji koncentratów spożywczych

816008 Operator urządzeń do produkcji majonezu i musztardy

816009 Operator urządzeń do produkcji makaronu

816010 Operator urządzeń do produkcji napojów bezalkoholowych

816011 Operator urządzeń do produkcji pasz

816012 Operator urządzeń do produkcji pieczywa

816013 Operator urządzeń do produkcji piwa

816014 Operator urządzeń do produkcji spirytusu

816015 Operator urządzeń do produkcji tłuszczów roślinnych

816016 Operator urządzeń do produkcji wina

816017 Operator urządzeń do produkcji wyrobów cukierniczych

816018 Operator urządzeń do produkcji wyrobów mleczarskich

816019 Operator urządzeń do produkcji wyrobów spirytusowych

816020 Operator urządzeń do przerobu ziarna kakaowego

816021 Operator urządzeń do przerobu ziarna zbóż

816022 Operator urządzeń do suszenia zbóż

816023 Operator urządzeń elewatorów zbożowych

816024 Operator urządzeń linii aseptycznego rozlewu w opakowania kartonowe

816025 Operator urządzeń przemysłu tytoniowego

816026 Operator urządzeń do przetwórstwa drobiu

816027 Operator urządzeń do przetwórstwa kawy

816028 Operator urządzeń do przetwórstwa mięsa

816029 Operator urządzeń do przetwórstwa owocowo-warzywnego

816030 Operator urządzeń do przetwórstwa ryb

816031 Operator urządzeń do przetwórstwa ziemniaczanego

816090 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni

817 Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji papieru

8171 Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru

817101 Operator kalandrów wyrobów papierowych

817102 Operator linii do belowania makulatury

817103 Operator maszyny odwadniającej celulozę

817104 Operator maszyny papierniczej

817105 Operator maszyny tekturniczej

817106 Operator pergaminiarki

817107 Operator urządzeń bielących masy włókniste

817108 Operator urządzeń do impregnowania i powlekania wyrobów papierowych

817109 Operator urządzeń do mielenia masy włóknistej

817110 Operator urządzeń do przygotowywania i dozowania dodatków masowych

817111 Operator urządzeń do ścierania drewna

817112 Operator urządzeń rębalni drewna

817113 Operator urządzeń rozwłókniających

817114 Operator urządzeń warzelni

817190 Pozostali operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru

8172 Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna

817201 Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek

817202 Operator pilarek do pozyskiwania tarcicy

817203 Operator pras w produkcji drzewnej

817204 Operator sklejarek płyt stolarskich

817205 Operator skrawarek drewna

817206 Operator spajarek okleiny i łuszczki

817207 Operator strugarek i frezarek do drewna

817208 Operator urządzeń do końcowej obróbki płyt

817209 Sterowniczy linii sztaplowania i pakietowania tarcicy

817210 Pilarz

817211 Tartacznik

817290 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna

818 Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych

8181 Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych

818101 Operator automatów do formowania wyrobów szklanych

818102 Operator maszyn do formowania szkła płaskiego

818103 Operator odprężarek wyrobów szklanych

818104 Operator urządzeń do chemicznego polerowania szkła

818105 Operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego

818106 Operator urządzeń do formowania wyrobów ceramicznych

818107 Operator urządzeń do formowania wyrobów ogniotrwałych

818108 Operator urządzeń do formowania wyrobów sylikatowych

818109 Operator urządzeń do gięcia szkła

818110 Operator urządzeń do hartowania szkła

818111 Operator urządzeń do matowania wyrobów szklanych

818112 Operator urządzeń do obróbki płomieniowej szkła

818113 Operator urządzeń do produkcji materiałów ściernych

818114 Operator urządzeń do produkcji termosów

818115 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego S

818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego S

818117 Prasowacz ceramiki elektronicznej i elektrotechnicznej

818118 Przygotowywacz mas ceramicznych

818119 Suszarnik ceramiki i wyrobów gipsowych

818120 Szlifierz ceramiki

818121 Maszynowy szlifierz-polerowacz szkła

818122 Topiarz fryty

818123 Topiarz mas mineralnych

818124 Topiarz szkła

818125 Wypalacz surowców i wyrobów ogniotrwałych

818126 Wypalacz wyrobów ceramicznych

818190 Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych

8182 Maszyniści kotłów parowych i pokrewni

818201 Maszynista kotła

818202 Maszynista urządzeń nawęglania

818203 Maszynista urządzeń odpopielania i odżużlania

818204 Palacz gazowych kotłów centralnego ogrzewania

818205 Palacz wodnych rusztowych kotłów centralnego ogrzewania

818206 Palacz kotłów parowych

818290 Pozostali maszyniści kotłów parowych i pokrewni

8183 Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek

818301 Operator maszyn kopertujących

818302 Operator urządzeń do mycia, napełniania i zamykania butelek

818303 Operator urządzeń pakujących

818304 Operator urządzeń znakujących

818390 Pozostali operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek

8189 Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani

818901 Operator urządzeń do paletyzacji

818902 Operator urządzeń utylizacji surowców zwierzęcych

818903 Operator maszyn i urządzeń wikliniarskich

818990 Pozostali operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani

82 Monterzy

821 Monterzy

8211 Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych

821101 Monter aparatów i przyrządów optycznych

821102 Monter aparatury i urządzeń chemicznych

821103 Monter kotłów i armatury kotłowej

821104 Monter maszyn i urządzeń okrętowych

821105 Monter maszyn i urządzeń przemysłowych

821106 Monter mechanizmów i przyrządów precyzyjnych

821107 Monter obrabiarek

821108 Monter płatowców i śmigłowców

821109 Monter pojazdów i urządzeń transportowych

821110 Monter silników spalinowych

821111 Monter sprzętu gospodarstwa domowego

821112 Monter taboru szynowego

821113 Monter układów hydraulicznych i pneumatycznych

821114 Monter urządzeń chłodniczych i gastronomicznych

821115 Monter urządzeń laserowych

821116 Monter urządzeń sterowania ruchem kolejowym

821190 Pozostali monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych

8212 Monterzy sprzętu elektrycznego

821201 Monter aparatury rozdzielczej i kontrolnej energii elektrycznej

821202 Monter elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

821203 Monter elektrycznych przyrządów pomiarowych

821204 Monter maszyn elektrycznych

821205 Monter osprzętu elektrotechnicznego

821206 Monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych

821207 Monter wiązek elektrycznych

821290 Pozostali monterzy sprzętu elektrycznego

8213 Monterzy sprzętu elektronicznego

821301 Monter aparatury i urządzeń techniki jądrowej

821302 Monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń

821303 Monter elektroniki samochodowej

821304 Monter podzespołów i zespołów elektronicznych

821305 Monter sprzętu radiowego i telewizyjnego

821306 Monter zestrajacz urządzeń elektronicznych

821390 Pozostali monterzy sprzętu elektronicznego

8219 Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani

821901 Konfekcjoner wyrobów gumowych

821902 Monter mebli

821904 Monter wyrobów tekstylnych, z tektury i pokrewnych materiałów

821905 Monter wyrobów z drewna

821906 Monter wyrobów z tworzyw sztucznych

821907 Składacz sprzętu spadochronowego

821990 Pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani

83 Kierowcy i operatorzy pojazdów

831 Maszyniści kolejowi, dyżurni ruchu i pokrewni

8311 Maszyniści kolejowi i metra

831101 Kierowca drezyny i wózka motorowego

831102 Kierowca lokomotywy spalinowej

831103 Maszynista pociągu metra

831104 Maszynista

831105 Maszynista pomocniczych pojazdów kolejowych metra

831106 Prowadzący maszyny do kolejowych robót budowlanych

831190 Pozostali maszyniści kolejowi i metra

8312 Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni

831201 Dróżnik przejazdowy

831202 Dyspozytor ruchu metra

831203 Dyżurny ruchu i stacji metra

831204 Dyżurny ruchu

831205 Manewrowy

831206 Manewrowy metra

831207 Nastawniczy

831208 Operator pociągowy

831209 Rewident taboru

831210 Ustawiacz

831211 Zwrotniczy

831212 Dyspozytor ruchu kolejowego

831290 Pozostali dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni

832 Kierowcy samochodów osobowych, dostawczych i motocykli

8321 Kierowcy motocykli

832101 Kurier motocyklowy

832190 Pozostali kierowcy motocykli

8322 Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych

832201 Kierowca mechanik

832202 Kierowca samochodu dostawczego

832203 Kierowca samochodu osobowego

832204 Przewoźnik osób

832205 Taksówkarz

832290 Pozostali kierowcy samochodów osobowych i dostawczych

833 Kierowcy ciężarówek i autobusów

8331 Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów

833101 Kierowca autobusu

833102 Kierowca trolejbusu

833103 Kierujący tramwajem (motorniczy)

833190 Pozostali kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów

8332 Kierowcy samochodów ciężarowych

833201 Kierowca autocysterny

833202 Kierowca ciągnika siodłowego

833203 Kierowca samochodu ciężarowego

833290 Pozostali kierowcy samochodów ciężarowych

834 Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i pokrewni

8341 Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych

834101 Kierowca ciągnika rolniczego

834102 Kombajnista (kierowca kombajnu)

834103 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych S

834104 Operator ciągników zrywkowych do zrywki podwieszanej

834105 Operator maszyn leśnych S

834106 Operator maszyn ogrodniczych

834107 Operator maszyn rolniczych

834108 Operator nasiębiernych ciągników zrywkowych

834109 Operator urządzeń technicznych stosowanych w leśnictwie

834110 Operator wielooperacyjnych samojezdnych maszyn leśnych

834111 Operator zrywkowych kolejek linowych

834190 Pozostali operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych

8342 Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych

834201 Mechanik maszyn i urządzeń drogowych S

834202 Operator maszyn drogowych

834203 Operator maszyn i sprzętu torowego

834204 Operator sprzętu ciężkiego

834205 Operator koparki

834206 Operator koparko-ładowarki

834207 Operator ładowarki

834208 Operator spycharki

834290 Pozostali operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych

8343 Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni

834301 Maszynista doku

834302 Maszynista górniczych maszyn wyciągowych

834303 Maszynista kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych

834304 Maszynista obsługujący urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników

834305 Maszynista specjalistycznych dźwignic kolejowych

834306 Operator dźwignic linotorowych

834307 Operator-mechanik wyciągarki szybowcowej

834308 Operator mostu zwodzonego

834309 Operator przenośników

834310 Operator przenośników taśmowych

834311 Operator suwnic (suwnicowy)

834312 Operator śluzy, jazu, zapory i pompowni

834313 Operator urządzeń ładunkowych silosu

834314 Operator wieżowy przenośnika taśmowego

834315 Operator wywrotnic wagonowych

834316 Operator żurawia jezdniowego

834317 Operator żurawia wieżowego

834390 Pozostali maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni

8344 Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych

834401 Kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych)

835 Marynarze i pokrewni

8350 Marynarze i pokrewni (z wyłączeniem sił zbrojnych)

835001 Flisak-retman

835002 Latarnik

835003 Marynarz statku morskiego

835004 Marynarz żeglugi śródlądowej

835005 Sternik żeglugi śródlądowej

835006 Bosman żeglugi śródlądowej

835007 Przewoźnik żeglugi śródlądowej

835090 Pozostali marynarze i pokrewni

9 PRACOWNICY WYKONUJĄCY PRACE PROSTE

91 Pomoce domowe i sprzątaczki

911 Pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe

9111 Pomoce domowe i sprzątaczki

911101 Pomoc domowa

911102 Sprzątaczka domowa

9112 Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne

911201 Łazienkowa

911202 Palacz pieców zwykłych

911203 Pokojowa

911204 Pomoc laboratoryjna

911205 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej S

911206 Salowa

911207 Sprzątaczka biurowa

911208 Sprzątacz pojazdów

911290 Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne

912 Myjący pojazdy, szyby, praczki i inni sprzątacze

9121 Praczki ręczne i prasowacze

912101 Maglarz

912102 Praczka

912103 Prasowaczka ręczna

9122 Czyściciele pojazdów

912201 Czyściciel pojazdów

912202 Operator myjni

9123 Zmywacze okien

912301 Zmywacz okien (czyściciel szyb)

9129 Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem

912901 Czyściciel basenów pływackich

912902 Czyściciel dywanów

912903 Zmywacz graffiti

912904 Operator maszyn czyszczących

912990 Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem gdzie indziej niesklasyfikowani

92 Robotnicy wykonujący prace proste w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie

921 Robotnicy wykonujący prace proste w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie

9211 Robotnicy wykonujący proste prace polowe

921101 Pomocniczy robotnik polowy

9212 Robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt

921201 Pomocniczy robotnik w hodowli zwierząt

9213 Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt

921301 Pomocniczy robotnik przy uprawie roślin i hodowli zwierząt

9214 Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie

921401 Pomocniczy robotnik konserwacji terenów zieleni

921402 Pomocniczy robotnik szklarniowy

921403 Pomocniczy robotnik w gospodarstwie sadowniczym

921490 Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie

9215 Robotnicy wykonujący prace proste w leśnictwie

921501 Pomocniczy robotnik leśny

921502 Pomocniczy robotnik w łowiectwie

921590 Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w leśnictwie

9216 Robotnicy wykonujący prace proste w rybołówstwie i zakładach akwakultury

921601 Pomocniczy robotnik w gospodarstwie rybackim

93 Robotnicy wykonujący prace proste w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie

931 Robotnicy wykonujący prace proste w górnictwie i budownictwie

9311 Robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach

931101 Robotnik górniczy dołowy

931102 Robotnik naziemny w górnictwie

931190 Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach

9312 Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni

931201 Grabarz

931202 Kopacz

931203 Meliorant

931204 Oczyszczacz kanalizacyjny (kanalarz)

931205 Pomocniczy robotnik drogowy

931206 Pomocniczy robotnik mostowy

931207 Pomocniczy robotnik torowy

931290 Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni

9313 Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym

931301 Pomocniczy robotnik budowlany

932 Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle

9321 Ręczni pakowacze i znakowacze

932101 Pakowacz ręczny

932102 Ręczny znakowacz wyrobów

9329 Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani

932901 Konserwator części / sprzętu

932902 Lagowacz

932903 Liczarz

932904 Patroszacz ryb

932905 Pomoc krawiecka

932906 Pomocnik ciastkarza

932907 Pomocnik lakiernika

932908 Pomocnik mechanika

932909 Pomocnik mleczarski

932910 Pomocnik piekarza

932911 Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym

932912 Robotnik myjący części i zespoły

932913 Sortowacz

932914 Wydawca materiałów

932990 Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle

933 Robotnicy wykonujący prace proste w transporcie i proste prace magazynowe

9331 Prowadzący pojazdy napędzane siłą mięśni

933101 Rykszarz

9332 Prowadzący pojazdy ciągnięte przez zwierzęta

933201 Dorożkarz

933202 Wozak

9333 Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów

933301 Ładowacz

933302 Napełniający zbiorniki przenośne

933303 Pracownik przeprowadzkowy

933304 Robotnik magazynowy

933305 Robotnik pracujący na rampie

933306 Robotnik portowy (doker)

933307 Sztauer-trymer

933308 Tragarz

933309 Wagowy

933390 Pozostali robotnicy pracujący przy przeładunku towarów

9334 Układacze towarów na półkach

933401 Pracownik rozkładający towar na półkach

94 Pracownicy wykonujący prace proste związane z przygotowywaniem posiłków

941 Pracownicy wykonujący prace proste związane z przygotowywaniem posiłków

9411 Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food

941101 Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food

9412 Pomoce kuchenne

941201 Pomoc kuchenna

941202 Zmywacz naczyń

95 Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach

951 Pracownicy świadczący usługi na ulicach

9510 Pracownicy świadczący usługi na ulicach

951001 Czyściciel butów

951002 Dystrybutor ulotek

951003 Rozlepiacz afiszy

951004 Uliczny zmywacz szyb samochodowych

951090 Pozostali pracownicy świadczący usługi na ulicach

952 Uliczni sprzedawcy produktów (z wyłączeniem żywności o krótkim terminie przydatności do spożycia)

9520 Uliczni sprzedawcy produktów (z wyłączeniem żywności o krótkim terminie przydatności do spożycia)

952001 Uliczny sprzedawca produktów nieżywnościowych / żywności o długim terminie przydatności do spożycia

96 Ładowacze nieczystości i inni pracownicy wykonujący prace proste

961 Ładowacze nieczystości i pokrewni

9611 Ładowacze nieczystości

961101 Ładowacz nieczystości płynnych

961102 Ładowacz nieczystości stałych

961103 Pracownik zbiórki odpadów

961190 Pozostali ładowacze nieczystości

9612 Sortowacze odpadów

961201 Sortowacz surowców wtórnych

961202 Sortowacz odpadów komunalnych

961290 Pozostali sortowacze odpadów

9613 Zamiatacze i pokrewni

961301 Robotnik oczyszczania miasta

961302 Robotnik placowy

961303 Zamiatacz

961390 Pozostali zamiatacze i pokrewni

962 Inni pracownicy wykonujący prace proste

9621 Gońcy, bagażowi i pokrewni

962101 Bagażowy

962102 Boy hotelowy

962103 Dostawca potraw

962104 Dźwigowy (windziarz)

962105 Goniec

962106 Kolporter

962107 Noszowy

962190 Pozostali gońcy, bagażowi i pokrewni

9622 Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste

962201 Pracownik prac dorywczych

962202 Statysta

962290 Pozostali pracownicy wykonujący dorywcze prace proste

9623 Odczytujący liczniki i wybierający monety z automatów

962301 Odczytywacz liczników

962302 Wybieracz monet / żetonów z automatów

9629 Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani

962901 Bileter

962902 Dozorca

962903 Parkingowy

962904 Szaleciarz

962905 Szatniarz

962906 Woźny

962990 Pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani

0 SIŁY ZBROJNE

01 Oficerowie sił zbrojnych

011 Oficerowie sił zbrojnych

0110 Oficerowie sił zbrojnych

011001 Oficer sił zbrojnych

02 Podoficerowie sił zbrojnych

021 Podoficerowie sił zbrojnych

0210 Podoficerowie sił zbrojnych

021001 Podoficer sił zbrojnych

03 Żołnierze szeregowi

031 Żołnierze szeregowi

0310 Żołnierze szeregowi

031001 Żołnierz szeregowy

 

OBJAŚNIENIA DO STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, zwana dalej „klasyfikacją”, jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Zawód stanowi źródło dochodów i oznacza zestaw zadań (czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wymagających kompetencji nabytych w toku uczenia się lub praktyki; specjalność obejmuje część zawodu, wymagającą dodatkowych kompetencji. Klasyfikacja została opracowana na podstawie Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO-08.

Struktura klasyfikacji jest wynikiem grupowania poszczególnych zawodów i specjalności w grupy elementarne, a te z kolei w bardziej zagregowane grupy średnie, duże i wielkie, na podstawie podobieństwa kompetencji wymaganych do realizacji zadań zawodowych. W klasyfikacji uwzględniono cztery szerokie poziomy kompetencji określone w ISCO-08 oraz poziomy kształcenia określone w Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Edukacji (ISCED 2011).

 

Tabela 1. Struktura grup wielkich klasyfikacji i poziomy kompetencji (od nas: struktura w rozporządzeniu została przedstawiona w tabeli. Z uwagi na czytelność na urządzeniach moblilnych my przedstawiamy ją opisowo, bez tabeli)

Nazwa grupy wielkiej: 1 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy - Liczba grup w ramach grupy wielkiej: dużych: 4, średnich: 11, elementarnych: 31 - Liczba zawodów i specjalności: 157 - Poziom kompetencji wg ISCO-08: 3, 4 - Poziom kształcenia wg ISCED 2011: 3, 4, 5, 6, 7, 8

Nazwa grupy wielkiej: 2 Specjaliści - Liczba grup w ramach grupy wielkiej: dużych: 6, średnich: 31, elementarnych: 99 - Liczba zawodów i specjalności: 708 - Poziom kompetencji wg ISCO-08: 4 - Poziom kształcenia wg ISCED 2011: 5, 6, 7, 8

Nazwa grupy wielkiej: 3 Technicy i inny średni personel - Liczba grup w ramach grupy wielkiej: dużych: 5, średnich: 20, elementarnych: 87 - Liczba zawodów i specjalności: 490 - Poziom kompetencji wg ISCO-08: 3 - Poziom kształcenia wg ISCED 2011: 3, 4

Nazwa grupy wielkiej: 4 Pracownicy biurowi - Liczba grup w ramach grupy wielkiej: dużych: 4, średnich: 8, elementarnych: 27 - Liczba zawodów i specjalności: 68 - Poziom kompetencji wg ISCO-08: 2, 3 - Poziom kształcenia wg ISCED 2011: 3, 4

Nazwa grupy wielkiej: 5 Pracownicy usług i sprzedawcy - Liczba grup w ramach grupy wielkiej: dużych: 4, średnich: 12, elementarnych: 39 - Liczba zawodów i specjalności: 130 - Poziom kompetencji wg ISCO-08: 2, 3 - Poziom kształcenia wg ISCED 2011: 3, 4

Nazwa grupy wielkiej: 6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy - Liczba grup w ramach grupy wielkiej: dużych: 3, średnich: 9, elementarnych: 17 - Liczba zawodów i specjalności: 54 - Poziom kompetencji wg ISCO-08: 2 - Poziom kształcenia wg ISCED 2011: 3

Nazwa grupy wielkiej: 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy - Liczba grup w ramach grupy wielkiej: dużych: 5, średnich: 14, elementarnych: 69 - Liczba zawodów i specjalności: 393 - Poziom kompetencji wg ISCO-08: 2 - Poziom kształcenia wg ISCED 2011: 3

Nazwa grupy wielkiej: 8 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń - Liczba grup w ramach grupy wielkiej: dużych: 3, średnich: 14, elementarnych: 41 - Liczba zawodów i specjalności: 339 - Poziom kompetencji wg ISCO-08: 2 - Poziom kształcenia wg ISCED 2011: 2,3

Nazwa grupy wielkiej: 9 Pracownicy wykonujący prace proste - Liczba grup w ramach grupy wielkiej: dużych: 6, średnich: 11, elementarnych: 32 - Liczba zawodów i specjalności: 101 - Poziom kompetencji wg ISCO-08: 1 - Poziom kształcenia wg ISCED 2011: 1,2

Nazwa grupy wielkiej: 10 Siły zbrojne - Liczba grup w ramach grupy wielkiej: dużych: 3, średnich: 3, elementarnych: 3 - Liczba zawodów i specjalności: 3 - Poziom kompetencji wg ISCO-08: 1,2,3,4 - Poziom kształcenia wg ISCED 2011: 2,3,4,5,6,7,8

RAZEM:  Liczba grup w ramach grupy wielkiej: dużych: 43, średnich: 133, elementarnych: 445 - Liczba zawodów i specjalności: 2443.

 

Wszystkie pozycje klasyfikacyjne opatrzone zostały symbolem cyfrowym. Analogicznie jak w standardzie ISCO-08 grupy wielkie oznaczono symbolem jednocyfrowym, grupy duże – dwucyfrowym, grupy średnie – trzycyfrowym, grupy elementarne – czterocyfrowym. Symbol sześciocyfrowy (niewystępujący w ISCO-08) przypisano do zawodu lub specjalności w grupach elementarnych.

Klasyfikowanie wymaga znajomości charakterystyki zarówno grup zawodów, jak i samych zawodów. Poszczególne grupy wielkie zawodów można scharakteryzować następująco:

1. Grupa 1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy – grupa ta obejmuje zawody, w których podstawowymi zadaniami są: planowanie, określanie i realizowanie podstawowych celów i kierunków polityki państwa, formułowanie przepisów prawnych oraz kierowanie działalnością jednostek administracji publicznej, a także sprawowanie funkcji zarządzania w przedsiębiorstwach lub ich wewnętrznych jednostkach organizacyjnych.

2. Grupa 2. Specjaliści – grupa ta obejmuje zawody wymagające wysokiego poziomu wiedzy zawodowej, umiejętności oraz doświadczenia w zakresie: nauk technicznych, przyrodniczych, społecznych, humanistycznych i pokrewnych. Ich główne zadania to wdrażanie do praktyki koncepcji i teorii naukowych lub artystycznych, powiększanie dotychczasowego stanu wiedzy poprzez badania i twórczość oraz systematyczne nauczanie w tym zakresie.

3. Grupa 3. Technicy i inny średni personel – grupa ta obejmuje zawody wymagające posiadania wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do wykonywania głównie prac technicznych i podobnych, związanych z badaniem i stosowaniem naukowych oraz artystycznych koncepcji i metod działania.

4. Grupa 4. Pracownicy biurowi – grupa ta obejmuje zawody wymagające posiadania wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do zapisywania, organizowania, przechowywania i wyszukiwania informacji, obliczania danych liczbowych, finansowych i statystycznych oraz spełniania obowiązków wobec klientów, szczególnie związanych z operacjami pieniężnymi, organizowaniem podróży, informacjami i spotkaniami w zakresie biznesu.

5. Grupa 5. Pracownicy usług i sprzedawcy – grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia, które są niezbędne do świadczenia usług ochrony, usług osobistych związanych między innymi z podróżą, prowadzeniem gospodarstwa, dostarczaniem żywności, opieką osobistą oraz do sprzedawania i demonstrowania towarów w sklepach hurtowych czy detalicznych.

6. Grupa 6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy – grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do uprawy i zbioru ziemiopłodów, zbierania owoców lub roślin dziko rosnących, uprawy i eksploatacji lasów, chowu i hodowli zwierząt, połowów lub chowu i hodowli ryb.

7. Grupa 7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do uzyskiwania i obróbki surowców, wytwarzania i naprawy towarów oraz budowy, konserwacji i naprawy dróg, konstrukcji i maszyn. Główne zadania wymagają znajomości i zrozumienia charakteru pracy, stosowanych materiałów, maszyn i wytwarzanych produktów.

8. Grupa 8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń – grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do prowadzenia pojazdów i innego sprzętu ruchomego, nadzorowania, kontroli i obserwacji pracy maszyn i urządzeń przemysłowych na miejscu lub za pomocą zdalnego sterowania oraz do montowania produktów z komponentów zgodnie z normami i metodami montażu. Wykonywanie zadań wymaga odpowiedniej wiedzy i zrozumienia zasad funkcjonowania obsługiwanych urządzeń.

9. Grupa 9. Pracownicy wykonujący prace proste – grupa ta obejmuje zawody, które wymagają podstawowych umiejętności i wiedzy teoretycznej niezbędnych do wykonywania przeważnie prostych i rutynowych prac. Praca wykonywana jest przy zastosowaniu prostych narzędzi ręcznych i przy ograniczonej własnej inicjatywie i ocenie.

10. Grupa 10. Siły zbrojne – w grupie tej klasyfikowani są żołnierze zawodowi służby stałej i kontraktowej.

Prawidłowe klasyfikowanie wymaga uwzględniania niżej podanych zasad:

1. Jeżeli poziom wykształcenia pracownika jest niższy lub wyższy w stosunku do usytuowania zawodu w grupie wielkiej, należy brać pod uwagę umiejscowienie zawodu w klasyfikacji, a nie poziom wykształcenia osoby klasyfikowanej. Na przykład, zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi, pielęgniarki i położne zostały sklasyfikowane w grupie wielkiej 2. Jeżeli pielęgniarka lub położna nie posiada wyższego wykształcenia, także powinna być sklasyfikowana w grupie wielkiej 2.

2. W przypadkach kiedy zadania pracownika wymagają wiedzy i umiejętności zdobywanych na różnych poziomach kompetencji, jego zawód powinien być klasyfikowany zgodnie z zadaniami wymagającymi najwyższego poziomu, np. jeśli pracownik projektujący systemy komputerowe wykonuje również prace operatora wprowadzania danych, to pracownik ten powinien być klasyfikowany w grupie wielkiej 2 jako projektant/architekt systemów teleinformatycznych.

3. W przypadkach kiedy zadania pracownika są typowe dla kilku zawodów lub specjalności na tym samym poziomie kompetencji, jak np. w przypadku pracownika określanego jako blacharz-spawacz – pracownik ten powinien być klasyfikowany w zawodzie o przeważającym zespole czynności, a więc jako blacharz lub jako spawacz.

4. W przypadkach kiedy zadania związane są z różnymi etapami procesu wytwarzania i dystrybucji produktów i usług, zadania związane z fazą produkcyjną powinny mieć priorytet nad zadaniami pochodnymi, związanymi ze sprzedażą i marketingiem czy transportem, np. pracownik, który piecze chleb i go sprzedaje, powinien być klasyfikowany jako piekarz, a nie jako sprzedawca.

5. W grupie wielkiej 1 zawody kierownicze klasyfikowane są zgodnie z pełnioną funkcją. Dyrektorzy dużych organizacji, którzy jednocześnie są członkami zarządu i podejmują decyzje o charakterze strategicznym, powinni być klasyfikowani bez względu na wielkość organizacji w grupie 1120 – Dyrektorzy generalni i zarządzający. Wszyscy pozostali dyrektorzy i kierownicy (w tym kierownicy liniowi) niebędący jednocześnie członkami zarządu powinni być klasyfikowani w grupach 12 – Kierownicy do spraw zarządzania i handlu, 13 – Kierownicy do spraw produkcji i usług oraz 14 – Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych, zgodnie z ich zadaniami, niezależnie od wielkości organizacji.

6. Jako kierowników należy klasyfikować tylko tych pracowników, których zadania kierownicze przeważają nad zadaniami wymagającymi kwalifikacji ściśle naukowych, technicznych, medycznych czy prawniczych. Jeśli natomiast przeważają te ostatnie zadania, jak np. w przypadku głównego konstruktora, głównego technologa czy partnera w kancelarii prawniczej, pracownicy ci traktowani są jako specjaliści, którym powierzono odpowiednie stanowiska, i w związku z tym powinni być klasyfikowani w grupie wielkiej 2.

7. Ponieważ klasyfikacja nie uwzględnia statusu zatrudnionych, więc również „pracujący właściciele” są klasyfikowani zależnie od tego, czy ich zadania i obowiązki są zasadniczo podobne do menedżera (kierownika) czy do pracownika wykonującego prace związane z podstawową działalnością przedsiębiorstwa. Zatem osoby pracujące na własny rachunek, jako właściciele małych, często jednoosobowych zakładów usługowych, sklepów, piekarni, punktów krawieckich itp., powinni być klasyfikowani nie w grupie wielkiej 1, lecz jako sprzedawcy, piekarze czy krawcy.

8. Pracownicy naukowi, którzy jednocześnie są nauczycielami akademickimi, powinni być klasyfikowani jako nauczyciele szkół wyższych, a nie jako specjaliści w swojej dziedzinie.

9. Pracowników zatrudnionych na stanowisku mistrza (na ogół wymagane jest wykształcenie średnie) należy klasyfikować w grupie wielkiej 3 – Technicy i inny średni personel, zgodnie z profilem produkcji przedsiębiorstwa bądź wyuczonym zawodem. Osoby zatrudnione na stanowiskach brygadzistów (z reguły wykształcenie zasadnicze zawodowe) powinny być sklasyfikowane w grupie wielkiej 7 – Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, w zależności od profilu produkcji przedsiębiorstwa lub wyuczonego zawodu.

10. W grupie wielkiej 7 powinni być klasyfikowani ci robotnicy, których zadania wymagają znajomości i zrozumienia wszystkich faz procesów produkcji, stosowanych materiałów i narzędzi oraz właściwości i przeznaczenia produktu końcowego, niezależnie od tego czy wykorzystywane w pracy maszyny i urządzenia są mniej lub bardziej skomplikowane.

11. W grupie wielkiej 8 powinni być klasyfikowani ci robotnicy, których zadania wymagają głównie znajomości obsługi maszyn i urządzeń na ich stanowisku pracy, reagowania na uszkodzenia maszyn oraz rozpoznawania i sygnalizowania lub usuwania wszelkich nieprawidłowości, zanim zdążą one w istotny sposób wpłynąć na proces produkcyjny.

12. Zawody lub specjalności, których nie można przyporządkować do konkretnych pozycji, należy klasyfikować w pozycji „....90 ... gdzie indziej niesklasyfikowani", znajdującej się na końcu większości grup elementarnych.

13. W pozycji, która zawiera znak „/” („i/lub”), należy klasyfikować osoby wykonujące jeden ze wskazanych w tej pozycji zawodów.

14. Dodatkowe określenie w nawiasie umieszczone przy nazwie zawodu należy traktować jako synonim lub odpowiednik często występujący na rynku pracy.

15. Zawód nie ma płci – użyte w klasyfikacji tradycyjne nazwy zawodów rodzaju męskiego oraz nazwy rodzaju żeńskiego tylko w zawodach wyraźnie zdominowanych przez kobiety nie powinny mieć wpływu na klasyfikowanie osób.

16. W zawodach szkolnictwa zawodowego nauczanych w systemie oświaty, oznaczonych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy znacznikiem „s”, zostały wyodrębnione kwalifikacje zawodowe wskazane w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

 

Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1145/1