Artykuły

 • Prace geodezyjne i kartograficzne

  Kto może wykonywać prace geodezyjne i kartograficzne? Jakie prace geodezyjne i komu są zgłaszane, a jakie nie wymagają zgłoszenia? Co zawiera zgłoszenie takich prac? Jakie obowiązki ciążą na wykonawcy prac geodezyjnych po zakończeniu prac? Jakie uprawnienia mają osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne? Trochę o ochronie znaków i odszkodowaniach.

 • Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

  W Polsce jest prowadzona geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu. Nie jest to oczywiście projekt wojskowy i nie o aspekty militarne tu chodzi, lecz o media, czyli sieci: wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, gazowe, ciepłownicze, telekomunikacyjne i inne.

 • Rozgraniczanie nieruchomości

  Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic poprzez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie ich znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

 • Uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji i kartografii

  Jak mówi Prawo geodezyjne i kartograficzne: do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii niezbędne jest posiadanie uprawnień zawodowych.

 • Wolne zawody

  Ustawodawca nie zdecydował się na generalne zdefiniowanie tego pojęcia. Podał jedynie listę wolnych zawodów w niektórych ustawach i na potrzeby tych ustaw. Na podstawie cech zawodów wymienionych w tych listach, możemy podjąć próbę odpowiedzi na pytanie: czym jest wolny zawód.

 • Postępowanie w sprawach o rozwód i o separację

  Postępowanie w sprawach o rozwód i separację jest prowadzone na podstawie kodeksu postępowania cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów postępowania odrębnego dotyczącego spraw toczonych w sprawach małżeńskich, w tym o rozwód i separację.

 • Problemy z wykonaniem wyroku TK w sprawie emerytur kobiet z rocznika 1953

  Wyrokiem z 6 marca 2019 r. Trybunał Konstytucyjny (TK) uznał, że art. 25 ust. 1b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - w zakresie, w jakim dotyczy urodzonych w 1953 r. kobiet, które przed 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do emerytury na podstawie art. 46  ustawy - jest niezgodny z art. 2 Konstytucji. Niestety pojawiły się problemy z wykonaniem wyroku.

 • Pozew przeciwko zakładowi ubezpieczeń

  Na polskim rynku funkcjonuje wiele ubezpieczeń. Część z nich jest obowiązkowa a część dobrowolna. Częstą praktyką zakładów ubezpieczeń jest zaniżanie odszkodowań oraz niezwracanie składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

 • Forma dokumentowa i elektroniczna od 8 września 2016.

  Od 8 września 2016 r. zaczną obowiązywać przepisy kodeksu cywilnego o nowej formie czynności prawnych – formie dokumentowej. Będzie łatwiej, prościej i taniej. W KC więcej miejsca poświęcono również formie elektronicznej.

 • Jak zostać księgowym?

  Od kilku lat mamy w Polsce do czynienia z deregulacją różnych zawodów. Proces ten dotyczy też zawodu księgowego, a konkretnie usługowego prowadzenia ksiąg podatkowych. Jak więc dziś zostać księgowym? Odpowiedź znajdziecie w tym artykule.

 • Prawne skutki wypadków drogowych

  Powiedzenie, że „wypadki chodzą po ludziach, a nie po drzewach” nie jest nowe, za to jest zawsze aktualne, ponieważ niektóre rzeczy się po prostu zdarzają. Oczywiście można gdybać, że ktoś mógł zrobić coś innego, a wtedy do zdarzenia by nie doszło, ale rzeczywistości to nie zmieni. Wśród wielu wypadków zdarzają się i drogowe.

 • Odliczenie na dzieci 2016, ulga prorodzinna

  Osoby rozliczające swoje dochody według skali podatkowej (nie będące na „liniówce”) mogą „odliczyć” od swojego podatku dzieci, czyli zastosować tzw. ulgę parorodzinną, czy też ulgę na dzieci. Ustawodawca nie pokusił się o precyzyjne nazwanie tej kwoty. W artykule opisaliśmy kto, o ile i na jakich zasadach może obniżyć podatek.

 • Zmiany w spółce jawnej założonej przy zastosowaniu wzorca umowy S24

  Od 1 kwietnia 2016 r. wchodzą w życie kolejne zmiany kodeksu spółek handlowych, tym razem dotyczące spółek jawnych (ale też komandytowych), które zostały założone przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, czyli przez internet w tzw. trybie S24.

 • Ozusowanie umów zleceń od 1 stycznia 2016 r.

  Od 1 stycznia 2016 roku zmieniły się zasady ozusowania umów zleceń. Niektórzy nazywają to rewolucją, dla mnie jest to po prostu wyeliminowanie furtki do płacenia mniejszych składek na ZUS, zgodnie z wolą zleceniobiorców lub wbrew niej. Przyjrzyjmy się zmianom.

 • Odebranie środków OFE jest zgodne z Konstytucją - wyrok TK

  4 listopada 2015 r. TK wydał długo oczekiwany wyrok w sprawie OFE. Przypomnijmy, dwa lata temu w trybie "nadzwyczajnym", bo w ciągu kilku dni rząd przeforsował ustawę, zgodnie z którą umorzono lub przeniesiono do ZUS 51,5 procent środków zgromadzonych na rachunkach w OFE, aby zlikwidować nadmierny deficyt.

 • Trybunał Konstytucyjny o kwocie wolnej od podatku

  28 października 2015 r. TK wydał wyrok w sprawie de facto kwoty wolnej od podatku. Trybunał uznał, że art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim nie przewiduje mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji, jest niezgodny z Konstytucją.

 • 40 euro rekompensaty za opóźnienie płatności

  Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych reguluje szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty. Dotyczy ona m.in. przedsiębiorców. Nie dotyczy natomiast konsumentów. Została wprowadzona, aby ograniczyć zatory płatnicze – zmniejszyć opóźnienia w płatnościach oraz skrócić zbyt długie terminy narzucane zwykle przez „dużych” kontrahentów. Wprowadziła również rekompensatę 40 euro za opóźnienia płatności.

 • Ułatwienie wykonywania działalności gospodarczej, samochody służbowe

  Od 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (ogłoszona w Dz.U. z 2014 r. pod pozycją 1662). Ustawa wprowadziła ogromną ilość zmian m.in. dotyczących wykorzystywania samochodu służbowego oraz funkcji administratora bezpieczeństwa informacji.

 • Ulga na dzieci w 2015 roku

  W Dzienniku Ustaw z 25 listopada 2014 r. opublikowano pod pozycją 1644 zmianę ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta zmienia część przepisów dotyczących popularnej ulgi na dzieci.

 • Zmiany w cenach transferowych od 2015 r.

  Od dnia 1 stycznia 2015 r. do ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono zmiany, które poszerzyły krąg podmiotów zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji oraz listę transakcji, które trzeba udokumentować.

 • Odwrócony kredyt hipoteczny

  No więc pojawiła się... ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym, zwana czasem hipoteką odwróconą. Jaki będzie jej dalszy los, zobaczymy. Dotychczas funkcjonowały na rynku tylko konstrukcje oparte na rencie dożywotniej, a skoro jest zapotrzebowanie na tego typu produkty, to lepiej się stało, że zdecydowano się na regulację ustawową. Da to kredytobiorcom większą pewność co do otrzymywania zadeklarowanych kwot oraz dożywotniego pozostania właścicielem nieruchomości. Zmieni również sytuację spadkobierców.

 • Zmiany w podatkach dochodowych, przesyłanie informacji i deklaracji elektronicznie

  Zmiana dotyczy głównie obowiązków płatników co do przesyłania informacji podatnikom i urzędowi skarbowemu, w określonych w niej przypadkach, do końca lutego roku następującego po roku, którego informacja dotyczy lub też do końca... stycznia.

 • Kasy fiskalne w 2015 r. i 2016 r.

 • Egzekucja bez uprzedniego doręczenia upomnienia

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia określa przypadki, w których taka egzekucja administracyjna jest możliwa.

 • Zbiory danych osobowych

  Rejestr zbiorów danych osobowych jest prowadzony przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIODO), który udostępnia również wyszukiwarkę zbiorów danych osobowych, które zostały do niego zgłoszone.

 • TK o ZUSie dla wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

  Trybunał orzekł, że art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych stanowiący, że za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się także wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zgodny z Konstytucją...

 • Dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi

  Dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi inaczej nazywana jest dokumentacją cen transferowych. W artykule znajdziecie informacje m.in. co to są podmioty powiązane, dla jakich transakcji należy sporządzić dokumentację i jak powinna ona wyglądać.